2
Hiyay Panlumtaw nin taon Ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh
Haanin kakatongno, hiyay tungkol met ha pag-udong nan Apo Jesus boy hiyay pagkaitipon tawo kana, an-ipakihabi mi kanyo a adi kawo mayoot o mahindak no mabalitaan yo a nag-udong yaynay Apo Jesus. Adi yo ampamtegan agya anhabiyen la a wanabay ye hinabi nin Ihpidito kanla o nabalitaan la kammi o wanabay ye nabaha la ha hulat a ibat kano kammi. Adi kawo patalingo kanla ha hinyaman a papadan. Ta hiyay Apo Jesu Cristo, ket ahe ya po mag-udong ihti ha babe-luta anggan ahe po nalyadi ye panlumaban nin tatao kanan Apo Dioh boy anggan ahe ya po lumtaw ye ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh a nakataladan ana ha kapaduhaan a homain anggaan. Hiyay ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh, itagay na lanoy hadili na boy kalabanen na hilay kaganaan a andiyohen o anggalangen nin tao. Ket humlep yan mikno ha Timplo haka na habiyen a hiyabay ye Dioh.
Ahe yo nayi angkaihipan a hinabi koyna kanyo hilayati, ha anti ko po ihen kanyo? Ahe ya po nilumtaw ye ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh, ulita main ampakabenben kana. Ket tanda yoynabay met a no maabot ye naitaning a panaon, lumtaw yayna. Noba agya ahe ya po nilumtaw ye ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh, hiklito yaynan ampagtige ye kapalyadiyan na haanin ihti ha babe-luta. Mikakaanti yan hiklito angga ha maalih ye ampakabenben kana. Ket no maalih anay ampakabenben kana, lumtaw yaynay ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh. Noba lano ha pag-udong nan Apo Jesus, damaen nay ampanguntada makauli ha kahnagan na. Pateyen naya makaulin bengat ha pagtol na.
Lano ha lumtaw yaynay ampanguntada nin Bibilin nan Apo Dioh, main yan kapalyadiyan nan Satanas a manyag nin hadihadi a kapagtakaan boy pagkakitan a ampakatalingo. 10 Gawien na lanoy kaganaan a kalahin panalingo kanlan mipalakew ha kapaduhaan a homain anggaan. Mapaduhaan hila, ta ahe la pinaalagaan boy tinanggap ye kaptegan nin Manged a Balita tungkol kanan Apo Jesus a makapiligtah kanla. 11 Kaya-bay paolayan na hilaynan Apo Dioh ha tubat a pagkatalingo la ta-omen hilayna mamteg ha katagowan. 12 Ha wanabay, mapaduhaan hilay kaganaan a ahe namteg ha kaptegan, ta kinalalabay lay manyag nin maloke.
Hilay Pinili a Miligtah
13 Kakatongno a an-adoen nan Apo, huhton bengat a lanang mi kawon an-ipahalamatan kanan Apo Dioh, ta bayo na po pinalhowa ye babe-luta, ket pinili na kawoyna a miligtah makauli ha Ihpiditon Dioh a ampanlinih nin puho yo makauli ha pamteg yo ha kaptegan. 14 Hilatin kaganaan ye nanagyatan nan Apo Dioh kanyo ha impatanda mi kanyo ye Manged a Balita ta-omen kawo madakayan nin kadangalan nan Apo tawon Jesu Cristo. 15 Kaya-bay kakatongno, pakapah-ey kawo ha pamteg yo boy itanem yo ha puho yo ye kaptegan a in-adal boy inhulat mi kanyo.
16-17 Haanin, liwaliwaen boy pakhawen na kawo dayin Apo tawon Jesu Cristo boy Bapa tawon Dioh. An-adoen na kitawo boy hiyabay ye namyay kantawo nin homain anggaan a liwaliwa boy mapah-ey a kahigudowan uli ha kangedan na. Pakhawen na dayi ye nakem yo ta-omen pawa manged ye anhabiyen boy andiyagen yo.