DIDIYAG
lan apohtol nan Apo Jesus
1
An-adoen kon Teofilo, ha unan hulat ko kammo,* Hiyay libdo a anhabtan Lucas ye unan hulat na. inhulat ko ye tungkol ha didinyag nan Apo Jesus boy in-aadal na impaibat po ha una yan nangiadal 2-3 angga ha mangaamot a nipatagay yayna ha langit. Hatew, natey yay Apo Jesus ha kodoh, noba nabi-ay yan uman. Ket ha loob nin apatapo a mangaamot, malabong a ukdo yan napakit kanlan aapohtol na a pinili na bilang pamapteg a nabi-ay yan uman. Ket in-adal na kanla ye tungkol ha panakop nan Apo Dioh boy binilinan na hila makauli ha Ihpiditon Dioh. Ha maghay mangaamot, legan ampangan yay Apo Jesus a kalamo na hilay aapohtol na, binilinan na hila, a wana, “Adi kawo po an-umalih ihti ha Jerusalem. Agaden yo po ye Ihpiditon Dioh a impangako nan Bapa ko a itubol na kanyo a omen ha hinabi koyna kanyo hatew. Ta hiyay Juan a Māmawtihmo, namawtihmo ya ha lanom. Noba ha ahe mabuyot, bawtihmowan na kawon Apo Dioh ha Ihpidito na.”
Hiyay Pamakew nan Apo Jesus ha Langit
Minghan, ha naytipon hilan Apo Jesus boy aapohtol na, tinepet laya, “Apo, hamboten mo hilayna nayi ye ampanakop kammi ta-omen hikaynay mamoon ha Israel?” Nibaan la a hagiliyan na hilaynan Apo Jesus ye Roromano a ampanakop kanla ta-omen hilaynay Israelita ye mamaala nin lugal la.
Nakibat yay Apo Jesus kanla, “Aliwaynan katapulan a matandaan yo po no makano malyadi ye intaning nan Bapa kon Dioh makauli ha kapalyadiyan na. Noba lano ha lumateng yaynay Ihpiditon Dioh kanyo, biyan na kawon kapalyadiyan. Ket hikawoynay māngipapteg kanlan tatao nin tungkol kangko ihti ha banwan Jerusalem, ha plobinhiyan Judea, ha plobinhiyan Samaria boy ha kaganaan a lulugal ihti ha babe-luta.”
Pangahabi nan Apo Jesus yatew, ket nipatagay yayna ha langit. Legan ambilewen laya, napahanipan yaynan owep. Ket ahe la yaynan nakit. 10 Legan ampakabilewen la yan ampitagay ha langit, kapipikhaan main luway anghil nin Dioh a nakabado nin maputi ye ampideng ha haley la. 11 Ket hinabi lan aanghil kanla, “Hikawon taga Galilea, taket ta ampideng kawo po a antumangal ha langit? Hiyay Jesus a nakit yon nipatagay ha langit, mag-udong yan uman ihti ha babe-luta. Ket no way-omen yan nipatagay, wanabay met ateed lano ye pag-udong na ihti ha babe-luta.”
Hiyay Pamili lan Aapohtol nin Kahagili nan Judas Iscariote
12 Haanin, hilay aapohtol, nag-udong hilayna ha banwan Jerusalem a ibat ha Mapantay nin Oolibo. Yatin mapantay, ket mangamaghay kilomitodo ye kataang na ha Jerusalem. 13 Ha niabot hilayna ihtew, nanik hila ha dapit tagay a hilid nin baey a angkunaan la. Hilay nanik ihtew ket hiyay Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago a anak nan Alfeo, Simon a kinumuntada ha Roma hatew boy hiyay Judas a anak nin lumbo a Santiago. 14 Lanang hilan ampaytipon ha pamakigwang, kalamo la hilay nangaanon babayi boy hiyay Maria a indo nan Apo Jesus boy hilay lalakin katongno nan Apo Jesus.
15 Ha maghay mangaamot, naytipon hilay magatoh boy luwampo a māmteg nan Apo Jesus. Haanin, nideng yay Pedro boy hinabi na kanla, 16 “Kakatongno ko, katapulan a matupad ye naihulat a Habi nin Dioh a impatanda nan Ihpiditon Dioh makauli kanan Poon David a tungkol kanan Judas a nangibagnoh hatew kanlan nandakep kanan Apo Jesus. 17 Hiyay Judas, kapadiho miya met a pinili nan Apo Jesus a maghilbi kana.”
18 Hiyay maloke a dinyag nan Judas Iscariote, inlako na yay Apo Jesus. Ket hiyay napaglakoan na ye pinanaliw nin luta. Ket ihtewbay ya naampag a nipatalimbonek. Nilumtoh ye bitoka na. Ket nangawahag ye pait na. 19 Ket hilay kaganaan a angkumonin ihtew ha Jerusalem, natandaan lay nalyadi kanan Judas Iscariote. Kaya-bay hiyay luta a kinamateyan na, ket pinangalanan la yan “Akeldama” ha habi la. Hiyay labay habiyen, “Talon Daya.”
20 Hinabi na po nin Pedro,
“Main naihulat a tungkol kanan Judas ha libdon Kakanta a wanae,
‘Hiyay angkunaan na, paolayan yayna
boy homain anan malyadin kumonin ihtew.’ ” Kakanta 69:25.
“Nakahulat met ye wanae,
‘Hiyay katungkolan na, maibyay ha kanayon a tao.’ ”§ Kakanta 109:8.
21-22 Hinabi na po nin Pedro, “Kaya-bay haanin, katapulan tawoy mamili nin kahagili nan Judas Iscariote a makilamo kammin mamapteg a nabi-ay yan uman ye Apo Jesus. Hiyay pilien tawo, ket katapulan a magha ya kanlan kalalamoan tawo ha kaganaan a panaon a kalamo mi yay Apo Jesus paibat ha napabawtihmo ya kanan Juan angga ha mangaamot a nipatagay ya ha langit.” 23 Kaya-bay luway laki ye namilian la. Hiyay magha, Jose Barsabas a anhabtan met Justo. Ket hiyay magha met, hiyay Matias. 24 Ket nakigwang hila, a wanla, “Apo, tanda moy anti ha puho nin kaganaan a tatao. Kaya-bay ipatanda mo kammi no aya kanlan luwa ye pinili mo 25 a mag-ilyadin apohtol mo a kahagili nan Judas Iscariote. Ta hiyay Judas, ket tinalingkukolan na yaynay abala na bilang apohtol. Ket nakew ya ha lugal a nakaitaladanan na.” 26 Pangayadi lan nakigwang, nanyag hilan pandaw-an. Ket hiyay ngalan nan Matias ye nadawo. Kaya-bay hiyaynay naipahan kanlan labinmaghan apohtol nan Apo Jesus.

*1:1 Hiyay libdo a anhabtan Lucas ye unan hulat na.

1:6 Nibaan la a hagiliyan na hilaynan Apo Jesus ye Roromano a ampanakop kanla ta-omen hilaynay Israelita ye mamaala nin lugal la.

1:20 Kakanta 69:25.

§1:20 Kakanta 109:8.