Hiyay Hulat nan Pablo kanlan
TAGA COLOSAS
1
Hiko yay Pablo a apohtol nan Apo Cristo Jesus makauli ha kalabayan nan Apo Dioh. Kalamo ko yay Timoteo a katongno tawo.
Nanulat kayi kanyo a pagtao nin Dioh boy mapatayaan a kakatongno kanan Cristo ihen ha Colosas.
Matanggap yo dayi ye kangedan boy katanaan a ibat kanan Bapa tawon Dioh.
Hiyay Pangipakigwang nan Pablo kanlan taga Colosas
Tepe an-ipakigwang mi kawo, lanang mi kawon an-ipahalamatan kanan Apo Dioh a Bapa nan Apo tawon Jesu Cristo. Ampahalamat kayi, ta nabalitaan mi a ampamteg kawo kanan Apo Cristo Jesus boy an-adoen yo hilay kaganaan a pagtao nin Dioh. Wanabay ye andiyagen yo, ta main kawon anhigudowen a intaladan nan Apo Dioh ihtew ha langit. Nagkamain kawo nin yatin kahigudowan ha nange yo ye kaptegan a hiyay Manged a Balita a tungkol kanan Apo Jesus. Yatin Manged a Balita, ket ampitayak yayna boy pahulong yan ampamayo nin bi-ay lan tatao ha kaganaan a lulugal ihti ha babe-luta a omen ha nalyadi kanyo paibat ha nange boy natalohan yoy kaptegan tungkol ha kangedan nan Apo Dioh. Natandaan yo yatin Manged a Balita kanan Epafras a intubol mi kanyo. Magha yan mapatayaan boy an-adoen tawon katongno boy kalamo mi yan ampaghilbi kanan Cristo. Imbalita na kammi ye tungkol ha pangado yo kanlan pagtao nan Apo Dioh makauli ha Ihpiditon Dioh.
Kaya-bay paibat ana ha nabalitaan mi ye tungkol kanyo, lanang mi kawoynan an-ipakigwang. An-awoken mi kanan Apo Dioh a biyan na kawo dayin kadunongan boy pagkataloh a ibat kanan Ihpidito na ta-omen yon luboh a matandaan ye kalabayan nan Apo Dioh. 10 Ha wanabay, magbi-ay kawoynan katanggap-tanggap kanan Apo bilang pagtao na, makapaaliket kana, ampanyag nin pawa kangedan boy an-umway ye pagkatanda tungkol kanan Apo Dioh. 11 An-ipakigwang mi met a pakhawen na kawo dayin Apo Dioh makauli ha nakiduma a kapalyadiyan na ta-omen yo maikpe a main kaaliketan ye agya hinyaman a madihaan yo. 12 Boy lanang kawon magpahalamat kanan Bapa a Dioh, ta dinyag na kawon makipanawid nin tawiden lan pagtao na a anti ha kahnagan. 13 Ta inligtah na kitawo ha kapalyadiyan nin kalitehan, ket inlakew na kitawo ha panakopan nan Apo Jesus a ampakaadoen na a Anak na. 14 Ket makauli kanan Anak na, timbeh na kitawo. Hiyay labay habiyen, pinatawad na kitawoyna ha kakahalanan tawo.
Hiyay Kadangal nan Apo Jesu Cristo
15 Hiyay Cristo ye pakakitan kanan Apo Dioh a ahe angkakit. Bayo po napalhowa ye hinyaman, hiyay Apo Jesus, anti yaynan alan boy hiyabay ye main kapalyadiyan ha kaganaan a napalhowa. 16 Makauli kanan Cristo, napalhowa ye kaganaan a anti ha langit boy ihti ha babe-luta, hilay angkakit boy ahe angkakit a omen kanlan nakahinadi a ihpidito a mānakop boy main kapalyadiyan. Pinalhowa na hilan Cristo ta-omen hila manggalang kana. 17 Hiyay Cristo, bayo po napalhowa ye hinyaman a babagay, ket anti yayna boy makauli kana, nikakaantin malimpeh ye kaganaan. 18 Hiyay Cristo ye pagkaō nin pangkat lan māmteg a pinagkalaman na. Hiyabay ye pinandugiyan boy naunan nabi-ay uman kanlan nangamatey ta-omen mag-ilyadin pinakamatagay ha kaganaan. 19 Ta kalabayan nan Apo Dioh a mikakaantin luboh ye pagkaDioh na kanan Cristo. 20 Ket makauli ha daya nan Apo Jesus ha natey ya ha kodoh, ingkahundo na hilaynan Apo Dioh ha hadili na ye kaganaan a anti ha langit boy anti ha babe-luta.
21 Hatew, mataang kawo kanan Apo Dioh boy kaaway na kawo uli ha kaloke nin ihip boy didiyag yo. 22 Noba haanin, makauli ha pagkamatey nan Apo Jesus, ingkahundo na kawon Apo Dioh ha hadili na ta-omen na kawoynan ibilang a homain kahalanan, malinih boy homain pakaumihan ha pamilew na. 23 Noba katapulan a mikakaanti kawon mapatayaan boy maghen ha pamteg yo. Adi yo ampaolayan a maalih kanyo ye kahigudowan yo ha Manged a Balita a nange yo hatew. Ket yatin Manged a Balita, naipatanda ana ha kaganaan a lulugal ihti ha babe-luta. Ket hikon Pablo ye nag-ilyadin māngipatanda nin yati.
Hiyay Paghilbi nan Pablo
24 Haanin, angkaaliket ako ha angkadihaan kon kaidapan ha ikanged yo. Ta yatin kaidapan ye kahuglong nin kaidapan a nadihaan nan Cristo ha ikanged nin pangkat lan māmteg a pinagkalaman na. 25 Ket pinili na kon Apo Dioh a māghilbi nin pangkat lan māmteg ta-omen ko maipatanda kanyo ye monikala na. 26 Yatin monikala nan Apo Dioh, ket ahe yan naipatanda kanlan nangaunan tutoa hatew. Noba haanin, impatanda nayna kantawon pagtao na. 27 Ta labay nan Apo Dioh a ipatanda ye manged boy kapagtakaan a monikala na ha kaganaan a tatao. Yati ye monikala na, hiyay Cristo ket mikakaanti yayna kanyo. Boy hiyabay ye kahigudowan a madihaan tawo ye kangedan na ha talig nan Apo Dioh ha langit.
28 Kaya-bay an-ipatanda mi yay Apo Jesus ha kaganaan a tatao. An-adalan boy ambabalaan mi ye balang magha makauli ha kadunongan a in-ibyay nan Apo Dioh kammi. Ha wanabay, maiadap mi kanan Apo Dioh ye balang magha a genap ha pamakimamagha na kanan Apo Jesus. 29 Kaya-bay an-iuboh koy kinhawan ko ha pangipatanda nin Manged a Balita ha kaganaan, makauli ha kapalyadiyan nan Cristo a ampamakhaw kangko.