Hiyay Hulat nan Pablo kanlan
TAGA EFESO
1
Hiko yay Pablo a apohtol nan Apo Cristo Jesus makauli ha kalabayan nan Apo Dioh. Nanulat ako kanyon pagtao nan Apo Dioh a mapatayaan a māmteg nan Apo Cristo Jesus ihen ha banwan Efeso.
Matanggap yo dayi ye kangedan boy katanaan a ibat kanan Bapa tawon Dioh boy Apo Jesu Cristo.
Galangen tawo yay Apo Dioh a Dioh boy Bapa nan Apo tawon Jesu Cristo. Uli ha pamakimamagha tawo kanan Cristo, ket in-ibyay na kantawo ye kaganaan a pagkangedan a naihpiditowan a ibat ha langit.
Bayo na po palhowaen Apo Dioh ye babe-luta, ket pinili na kitawoyna a pagtao na makauli ha pamakimamagha tawo kanan Cristo ta-omen kitawo mabi-ay a homain kahalanan boy homain pakaumihan ha pamilew na. Uli ha ado nan Apo Dioh kantawo, tinuga na kitawoyna hatew po a aanak na makauli kanan Apo Jesu Cristo. Ta yati ye kaaliktan boy kalabayan na ta-omen tawo yan galangen uli ha tubat a kangedan a in-ibyay na kantawo makauli kanan Anak na a ampakaadoen na.
7-8 Timbeh na kitawon Cristo makauli ha daya na. Hiyay labay habiyen, napatawad anay kakahalanan tawo. Dinyag na yatew makauli ha pamyay na kantawo nin mahbol a kangedan na dayon kaganaan a kadunongan boy pagkataloh. Ket ha kalabayan nan Apo Dioh, impatanda na kantawo ye monikala na a ahe na impatanda hatew. Intupad na yatin monikala na makauli kanan Cristo 10 pangaabot nin panaon a intaning na. Yati ye monikala na, paymamaghaen na hilay kaganaan a anti ha langit boy ha babe-luta, ket ipahakop na hila kanan Cristo.
11 Makauli ha pamakimamagha tawo kana, pinili na kitawoynan Apo Dioh a pagtao na. Tinuga na kitawoyna, ta yabayti ye monikala na hatew po, ta andiyagen nay kaganaan ha kalabayan na. 12 Dinyag nan Apo Dioh yatew ta-omen hikitawon ampamteg ana kanan Cristo, ket mag-ilyadin pakaigalangan na uli ha kadangalan na. 13 Ha nange yoy kaptegan a hiyay Manged a Balita a tungkol kanan Apo Jesu Cristo a mangiligtah kanyo, ket pinamtegan yo boy naimamagha kawoyna kana. Ket in-ibyay nan Apo Dioh kanyo ye Ihpidito na a impangako na hatew po bilang pagkakitan a pagtao na kawoyna. 14 Ket ulita in-ibyay nan Apo Dioh ye Ihpidito na kantawo, angkahigudo tawoyna a matanggap tawo ye impangako nan Apo Dioh kantawo angga ha maignap ye kaligtahan tawo a pagtao na. Kaya-bay galangen yay Apo Dioh uli ha kadangalan na!
Hiyay Pakigwang nan Pablo
15 Kaya-bay paibat ha nabalitaan koy tungkol ha pamteg yo kanan Apo Jesu Cristo boy hiyay tungkol ha pangado yo kanlan kaganaan a pagtao nin Dioh, 16 ket lanang katawoynan ampahalamatan kanan Apo Dioh, tepe an-ipakigwang katawo kana. 17 An-ipakigwang ko kanan Apo Dioh a makapalyadiyan a Bapa boy Dioh nan Apo tawon Jesu Cristo a biyan na kawon kadunongan boy pagkataloh a ibat ha Ihpidito na ta-omen lalo yoya po makatatanda. 18 Ampakikwaen ko po a pahnagan na dayin Apo Dioh ye ihip yo ta-omen yoya matandaan ye anhigudowen a nanagyatan na kantawo a hiyay mahbol boy manged a tawiden lan pagtao na. 19-20 Ampakikwaen ko po a matandaan yo dayi ye ahe makwan ihipen a kapalyadiyan na a anggawien na ha panaglap na kantawo a ampamteg kana. Ket yatin kapalyadiyan, hiya met ateed ye ginawi na a nami-ay uman kanan Cristo boy nangipaikno kana ha dapit wanan na ha langit. 21 Ket hiyay Apo Jesu Cristo, maiigit ya kanlan kaganaan a ihpiditon ampanakop, main kapalyadiyan boy mānguna. Aliwan bengat haanin a panaon, no aliwan makanoman. 22 Impahakop naynan Apo Dioh ye kaganaan kanan Cristo, boy dinyag na yan pinagkaō nin kaganaan ha ikanged nin papangkat lan māmteg na 23 a pinagkalaman na. Hilay papangkat lan māmteg ket an-ignap nan Cristo a ampangignap nin kaganaan.