2
Hiyay tungkol ha Panhumyay ha Kaptegan
Ulita umiigit yay Apo Jesus ha kaganaan, katapulan a lanang tawon ihipen ye nange tawo ta-omen kitawo ahe mitaang ha kaptegan. Pakaihipen yo yati. Hatew, hiyay Bibilin nan Apo Dioh, impaibyay na kanlan aanghil na kanan Moises. Ket napaptegan a peteg ya yati boy ayaman a nanlabag o ahe nanumbong kanlan hilatin bibilin, ket napaduhaan ya ha kaeteban nin kahalanan na. Lalo ana kantawo. No ahe tawo an-ibabano ye homain kapadihon kaligtahan a ibat kanan Apo Dioh, ket ahe tawo maliklikan ye kapaduhaan. Hiyay Apo Jesus ye unan nangibalita nin yatin kaligtahan. Ket pinaptegan la met tataon nakange kana. Ket hiyay Apo Dioh, pinaptegan na met makauli ha pagkakitan boy hadihadi a kapagtakaan. Boy pinaptegan na po makauli ha malabong a binaba a in-ibyay nan Ihpiditon Dioh kanlan labay nan biyan.
Nagkamain nin Kaligtahan makauli kanan Apo Jesus
Ket haanin, tungkol met ha bayon babe-luta a lumateng, ahe na impabaala Apo Dioh kanlan aanghil na, no aliwan impabaala na kanlan tatao. Ta wanae ye anhabiyen nin maghay pahen nin naihulat a Habi nin Dioh,
“Apo, hinya hilay tatao, ta angkaihipan mo hila?
Hinya hila nayi, ta angkalingayen mo hila?
Ta ha makandin panaon, ket dinyag mo hilan maaaypa kanlan aanghil mo.
Noba pinadangalan mo hila a omen ha poon.
Boy impahakop moynay kaganaan ha kapalyadiyan la.”* Kakanta 8:4-6.
Yatin hinabi ha naihulat a Habi nin Dioh a impahakop nan Apo Dioh kanlan tatao ye kaganaan a babagay, hiyay labay habiyen, ket lumateng lanoy mangaamot a homain bagay a ahe na ipahakop ha tao. Noba ahe tawo ya po makit haanin a naipahakop ha tao ye kaganaan a babagay. Noba tanda tawo a hiyay Apo Jesus, ha anti ya ihti ha babe-luta, ha makandin panaon, dinyag na yan Apo Dioh a maaypa kanlan aanghil na ta-omen na madihaan ye matey. Natey ya ha ikanged nin kaganaan a tatao makauli ha kangedan nan Apo Dioh. Ket haanin, binyan na yan galang boy kadangalan uli ha pagteeh na nin pamaidap anggan kamateyan.
10 Kaya-bay hiyay Apo Dioh a namalhowa nin kaganaan a babagay bilang pagkonin na, ket huhton bengat a pinalubohan na yan mapaidapan ye Apo Jesus ta-omen ya mag-ilyadin genap a pangibatan nin kaligtahan tawo. Dinyag nan Apo Dioh yatew ta-omen na hila maibilang kanlan anhakopen na ha langit ye malabong a aanak na. 11 Ta hikitawon nalinihan ha kakahalanan boy hiyay Apo Jesus a ampanlinih kantawo, ket mamaghay Bapa tawo. Kaya-bay ahe na an-ikading-ey Apo Jesus a habtan na kitawon kakatongno. 12 Yati ye hinabi nan Apo Jesus kanan Bapa na,
“Bapa a Dioh, ipatanda ko kanlan kakatongno ko no aya ka.
Ha bunak lan tataon ampanggalang kammo, magkanta ko nin panggalang.” Kakanta 22:22.
13 Hinabi na po Apo Jesus,
“Pataya ako kanan Apo Dioh.” Isaias 8:17.
Ket hinabi na po,
“Anti ko ihti a kalamo lan aanak nan Apo Dioh a impataya na kangko.”§ Isaias 8:18.
14 Hiyay andektan nin aanak nin Dioh, ket hikitawon tatao. Kaya-bay hiyay Apo Jesus, ket in-anak yan tao a omen met kantawo a main daya boy laman ta-omen makauli ha pagkamatey na, ket luboh na yan mahambot ye Satanas a ampangibatan nin kamateyan. 15 Ha wanabay, napalihway kitawoyna ha kapalyadiyan nin limo, ta hatew, ampagbi-ay kitawon angkalimo ha kamateyan. 16 Ulin yati, makinang a aliwan hilay aanghil ye anhaglapan nan Apo Jesus, no aliwan hikitawon lalahi nan Abraham. 17 Kaya-bay katapulan a mianak yan tao a omen kanlan kakatongno na ta-omen na kitawo mahaglapan. Ket ha wanabay, mag-ilyadi yan pinakapoon tawon padi a mapangingalo boy mapatayaan. Ket bilang pinakapoon tawon padi, hiyabay ye māmietan kantawo kanan Apo Dioh. Inhagpa nay hadili na bilang pambeh ta-omen hiyabay anay mapaduhaan, ket mapatawad ye kakahalanan tawo. 18 Ulita nangikpe yan pamaidap ye Apo Jesus uli ha tukho, mahaglapan na hila met ye ampagdiha nin tukho.

*2:8 Kakanta 8:4-6.

2:12 Kakanta 22:22.

2:13 Isaias 8:17.

§2:13 Isaias 8:18.