12
Hiyay Pangitoynong nan Bapa a Dioh kanlan Aanak na
Ba-mo kitawoynan napalibotan nin malabong a nuna kantawon namapteg nin pamteg la kanan Apo Dioh. Kaya-bay alihen tawoynay kaganaan a ampakabenben kantawo ha pagpahulong ha panumbong kanan Apo Dioh, lalo ana ye kahalanan a ampakabalol kantawo. Mangikpe kitawo boy pakikwanan tawon madyag ye kalabayan nan Apo Dioh a man-ipadyag na kantawo a omen ha ampakilumba a mahehpet nan ampakikwanan a miuna ya ha anggaan. Ket ha pamayew tawo, ibuton tawoy pamilew tawo kanan Apo Jesus a ampangubayan boy ampakaignap nin pamteg tawo. In-ikpe nay pamaidap ha pagkapako na ha kodoh boy ahe na ingkading-ey, ta an-ihipen na ye kaaliketan na ha langit. Ket haanin, anti yaynabay a ampikno ha dapit wanan nin pamiknoan nan Apo Dioh ha langit.
Pakaihipen yon lanang ye pangikpe nan Apo Jesus nin pamaidap lan tataon māgkahalanan ta-omen ya ahe kumapey ye nakem yo boy ahe kawo humuko.
Hiyay kaptegan, ha pamakilaban yo ha kahalanan, homain po pinatey kanyo. Maka naliwaan yoyna ye habi nan Apo Dioh a makapakhaw nin nakem yo a hiyay pangingat na kanyo a aanak na. Hinabi na,
“Anak ko, adi mo andiyagen a homain hilbi ye pangitoynong nan Apo kammo
boy adi mo an-ipaluboh a kumapey ye nakem mo no ampaghabiyan naka.
Ta an-itoynong na hilan Apo ye an-adoen na
boy ampaduhaan na hilay imbilang na a aanak na.”* Kahabiyan 3:11-12.
Kaya-bay teehen yoy kaidapan bilang pangitoynong nan Apo Dioh kanyo, ta an-ibilang na kawon aanak na. Main nayi anak a ahe na an-itoynong nin bapa na? Kaya-bay no ahe na kawon an-itoynong Apo Dioh a omen ha andiyagen na ha kaganaan a aanak na, hiyay labay habiyen, ahe na kawon anak, no aliwan anak kawon kanayon. An-itoynong la kitawon bapa tawo ihti ha babe-luta. Ket ulin yatew, ambihaen tawo hila. Kaya-bay lalalo kitawoynan pahakop kanan Bapa tawon Dioh ha langit boy paitoynong kana ta-omen kitawo mabi-ay makanoman. 10 Ta ha loob nin makandin panaon, hilay babapa tawo ihti ha babe-luta, an-itoynong la kitawo anggan bengat ha angkaihipan la a ikanged tawo. Noba no hiyay Apo Dioh ye mangitoynong kantawo, homain hapo a ikanged tawo ta-omen kitawo magbi-ay a homain kahalanan a omen kana a homain kahalanan. 11 Legan an-itoynong na kitawo, ahe kitawo angkaaliket, no aliwan angkalele. Noba pangayadi yatew, makaibyay ya kantawo nin katanaan uli ha matoynong a pagbi-ay.
Hiyay Pamabala boy hiyay Pamakhaw Nakem
12 Kaya-bay kakatongno, pakhawen yoy nakem yo boy pakapah-ey kawo, ta ba-mon angkukumapey yaynay gamet yo boy ampamigpig anay totool yo uli ha kaidapan a angkadihaan yo. 13 Magbi-ay kawon matoynong ta-omen ya ahe kumapey ye pamteg yo, no aliwan kumhaw.
14 Pakakwaen yoy magbi-ay a manged ye pamakilamo yo ha kaganaan a tatao boy magbi-ay kawo a homain kahalanan, ta no ahe, ahe yoya makit. 15 Pakahigudowen yo a homain kanyo ye tumalingkukol ha kangedan nan Apo Dioh. Adi yo ampaolayan a hamboten na kawon hakit nakem a makaibyay nin kagulowan boy makapidaman kanlan kanayon. 16 Pakahigudowen yon homain agya magha kanyoy mandamog o ahe mamalay kanan Apo Dioh a omen kanan Esau, ta inhagili na ye katulidan na bilang punganay ha maghay pangan. Genesis 25:27-34. 17 Kamatandaan yoynabay met a pangayadi yatew, ket inawok nan Esau kanan bapa na ye panginged a naitaladan ha punganay. Noba pinokto na yan bapa na agya way-omen ye pamakitongtong na boy panumangih na, ta ahe nayna miuman ye dinyag na. Genesis 27:1-41.
18 Ha hinumaley kitawo kanan Apo Dioh, aliwan padiho ha panumaley lan Israelita ha Mapantay nin Sinai. Ta hiyay hinaleyan la ket maghay mapantay a ahe la malyadin tukdoan. Yatin mapantay, ket main yan apoy a manliyabliyab, main ampakalilimon kalitehan boy tubat a makhaw a angin. 19 Nakange hilan tonoy tamboyok boy bihnga a ampaghabi. Ket pamakange la nin bihnga, nakiiingalo hila a adi yayna maghabi kanla.§ Exodo 19:16-19; 20:18-19. 20 Nahabi la yatew, ta ahe la maikpe yatin bilin, “Ayaman a tumukdo kananyatin mapantay, agya man ayop, ket katapulan a tataponen yan dapah anggan matey.”* Exodo 19:12-13. 21 Ampakalilimon peteg ye nakit la ihtew! Kaya-bay agya hiyay Moises, ket hinabi na, “Ampamigpig ako ha limo.” Deuteronomio 9:19.
22 Noba hiyay hinaleyan tawo ket Mapantay nin Zion a hiyay banwa nin Dioh a angkabi-ay. Yatin banwa ket Jerusalem a anti ha langit. Main libo-libon anghil a ampaghayaghag a ampaytipon ihtew. 23 Hinumaley kitawo ha pangkat lan māmteg a naibilang a punganay nin Dioh a nakahulat ye ngangalan la ihtew ha langit. Hinumaley kitawo kanan Apo Dioh a manuhga nin kaganaan a tatao boy kanlan kalelwa lan tataon imbilang na a matoynong a dinyag nan genap. 24 Hinumaley kitawo kanan Apo Jesus a ampamietan kantawo kanan Apo Dioh ha bayon kahundoan. Hiyay daya na a nibuhboh ye pamapteg a napatawad anay kakahalanan tawo. Mamanged yati dinan ha daya nan Abel a ampakikwa nin pamae.
25 Kaya-bay leng-en tawo awod ye anhabiyen nan Apo Dioh kantawo. No hilay tatao hatew a ahe nanlenge kanan Moises ha impatanda na ye Bibilin nan Apo Dioh ihtew ha mapantay ket ahe la naliklikan ye paduha, lalalo ana kantawo. Ahe tawo maliklikan ye paduha no ahe tawo leng-en ye anhabiyen nin nangibat ha langit. 26 Naeyeg ye babe-luta hatew ha naghabi yay Apo Dioh ihtew ha mapantay. Ket haanin, impangako na, “Minghan ko po eyegen ye babe-luta, dayon anan langit!” Hagai 2:6. 27 Hiyay habet a “Minghan ko po,” ket pakatandaan a alihen nan Apo Dioh ye pinalhowa na a mayegyeg ta-omen hilay ahe mayegyeg bengat ye mapatla.
28 Kaya-bay pahalamat kitawo kanan Apo Dioh, ta kabilang kitawo kanlan anti ha panakopan na a ahe mayegyeg. Galangen tawo ya ha papadan a makapaaliket kana boy main limo boy pamiha, 29 ta no mamaduha yay Apo tawon Dioh, ket ba-mo yan apoy a makahipet.§ Deuteronomio 4:24.

*12:6 Kahabiyan 3:11-12.

12:16 Genesis 25:27-34.

12:17 Genesis 27:1-41.

§12:19 Exodo 19:16-19; 20:18-19.

*12:20 Exodo 19:12-13.

12:21 Deuteronomio 9:19.

12:26 Hagai 2:6.

§12:29 Deuteronomio 4:24.