2
Hiyay tungkol ha Pangiduma kanlan Kanayon
Kakatongno ko, bilang māmteg nan Apo tawon Jesu Cristo a anggalangen, katapulan a adi kawo ampangiduma. Alimbawa, lumateng ye luway laki ha pāytiponan yo. Hiyay magha, mabatnang ya, ta nakahinghing yan balitok boy nakabado yan matampa. Ket hiyay ikalwa, maidap ya, ta nakabado yan ginitginit. Haanin, no kalingayen yo yay taon nakabado nin matampa boy habiyen yo kana, “Mikno ka ihti ha matampa a pamiknoan,” noba kanan lakin maidap ket habiyen yo, “Mideng kaynan bengat ihenbay o mikno kayna ha latay ha haley bibitih ko,” ket ampangiduma kawoyna boy ampanuhga makauli ha maloke a ihip yo.
An-adoen kon kakatongno, leng-en yoy habiyen ko. Hilay tataon mangaidap ye pinili nan Apo Dioh a bumatnang ha pamteg boy hilabay ye mapagkalamo na ha panakopan a impangako na kanlan tataon ampangado kana. Noba an-iaypa yo hilay mangaidap. Pakaihipen yo a hilay mangabatnang ye ampangapi kanyo boy hilabay ye ampangidalom kanyo ha uhgado. Boy hilabay ye ampangumih nin madangal a ngalan nan Apo Jesus a nagkonin kanyo.
Main yan maalaga a bilin ye Apo Dioh a impahulat na a wanae, “Adoen moy kapadiho mon tao nin omen ha pangado mo nin hadili mo.”* Levitico 19:18. No anhumbongen yo, ket manged ye andiyagen yo. Noba no ampangiduma kawo, ampagkahalanan kawo kanan Apo Dioh, ta makit ha Bibilin a nanlabag kawo. 10 Ta ayaman a nanlabag nin maghay bilin, agya antupaden nay kanayon, ket bilang nilabag nayna ye kaganaan a bilin. 11 Ta wanae ye hinabi nan Apo Dioh ha Bibilin, “Adi ka mamabayi o makilaki,” Exodo 20:14; Deuteronomio 5:18. boy hinabi na po, “Adi ka mamatey nin tao.” Exodo 20:13; Deuteronomio 5:17. Haanin, no ahe ka man namabayi o nakilaki noba namatey ka met nin tao, nanlabag kan teed nin bilin.
12 Kaya-bay mag-alla kawo ha kaganaan a paghabi yo boy ha andiyagen yo, ta uhgaan na kawon Apo Dioh makauli ha bibilin a namalihway kanyo. 13 Ta hiyay taon ahe mangingalo nin kapadiho nan tao, ket uhgaan na yan homain ingalo nin Apo Dioh. Noba hiyay taon mapangingalo nin kapadiho nan tao, homain yan ikalimo ha panuhga nan Apo Dioh, ta ingalowan naya.
Hiyay Pamteg boy Didiyag
14 Kakatongno ko, no main maghabi, “Ampamteg ako kanan Apo Dioh,” noba ahe na met ampaptegan ha didiyag na, homain hilbi ye pamteg na. Miligtah ya nayi nin wanabay a pamteg? 15 Alimbawa, main kan katongno ha pamteg a homain ihoot boy kulang ya ha pamangan, 16 ket habiyen mo kana, “Muli kayna, ta haglapan na kan Apo Dioh. Ahe ka dayin malay-epan boy ahe ka dayi mabitlan.” Noba no ahe moya met binyanan nin matapul na, homain hilbi ye hinabi mo kana. 17 Wanabay met ha pamteg kanan Apo Dioh. No homain yan kalakhip a manged a didiyag, ket bilang yan natey.
18 Alimbawa, main taon maghabi nin wanae, “Hiko, main akon pamteg kanan Apo Dioh ket hika, main kan manged a didiyag.” Wanae met ye mahabi ko kana, “Way-omen ko makit ye pamteg mo no homain kan manged a didiyag? Noba hiko, ipakit ko kammoy pamteg ko makauli ha manged a didiyag ko.” 19 Ampamteg ka a mamaghay Dioh, kali? Manged yain, noba agya hilay mangaloke a ihpidito, ampamteg hila met boy ampamigpig hila po ha limo la kanan Apo Dioh.
20 No wanabay ye ihip mo, kulang ka ha pagkataloh! Labay mo nayi a paptegan ko kammo a homain hilbi ye pamteg a homain kalakhip a manged a didiyag? 21 Ihipen moya man ye Abraham a toa tawo. Imbilang na yan Apo Dioh a matoynong uli ha manged a dinyag na, ta hinumbong nay imbilin nan Apo Dioh a ihagpa na yay Isaac a anak na.§ Genesis 22:1. 22 Kaya-bay mapaylakhip ye pamteg boy manged a diyag nan Abraham. Ket naignap ye pamteg na uli ha manged a dinyag na. 23 Uli ha panumbong nan Abraham kanan Apo Dioh, natupad ye naihulat a Habi nin Dioh a wanae, “Namteg yay Abraham kanan Apo Dioh. Kaya-bay imbilang na yan matoynong Apo Dioh.”* Genesis 15:6. Ket hiyay Abraham, nahabtan ya a “gayyem nin Dioh.” Isaias 41:8. 24 Kaya-bay haanin, makit tawo a hiyay maghay tao, an-ibilang na yan Apo Dioh a matoynong uli ha manged a didiyag na, aliwan uli bengat ha pamteg na.
25 Wanabay met ateed kanan Rahab. Hatew, babayin babayadan ya. Noba ha nilumateng hilay luway Israelitan ihpiya, hinaglapan na hila boy hinabi na po kanla ye lumbo a dān ta-omen hila makatakah. Josue 2:1-21. Ket uli ha manged a dinyag na kanla, imbilang na yan Apo Dioh a matoynong. 26 Hiyay pamteg tawo, mailalayi ya ha laman tawo. No homain yaynan angeh ye laman tawo, natey yayna, kali? Wanabay met ye pamteg. No homain kalakhip a manged a didiyag, natey ya met.

*2:8 Levitico 19:18.

2:11 Exodo 20:14; Deuteronomio 5:18.

2:11 Exodo 20:13; Deuteronomio 5:17.

§2:21 Genesis 22:1.

*2:23 Genesis 15:6.

2:23 Isaias 41:8.

2:25 Josue 2:1-21.