Hiyay Hulat nan
JUDAS
1
Hiko yay Judas a māghilbi nan Apo Jesu Cristo boy katongno nan Santiago.
Nanulat ako kanyon dinyag nan Bapa a Dioh a pagtao na a an-adoen na boy angkalingayen nan Apo Jesu Cristo.
Matanggap yo dayi ye mahbol a pangingalo, katanaan boy pangado nan Apo Dioh.
Hiyay Babala tungkol kanlan tataon Ampangiadal nin Aliwan Peteg
(2 Pedro 2)
An-adoen kon kakatongno, kalalabay ko dayin ihulat kanyo ye tungkol ha kaligtahan a tinanggap tawo kanan Apo Dioh. Noba haanin, igit kon katapulan a ihulat kanyo a ikatulidan yoy peteg a adal tungkol kanan Apo Jesus a ampamtegan tawo. Ta yatin kaptegan, ket impipinghan na yan impataya Apo Dioh kantawon pinili na a pagtao na, ket katapulan a ahe mauman makanoman. Katapulan tawon ikatulidan ye peteg a adal, ta ahe yo naedepan a main tataon nakihale kanyo a ahe ampamalay kanan Apo Dioh. Ambalintoneken lay kangedan nan Apo Dioh makauli ha paydadamog la, ulinan anhabiyen la a maanoh yay Apo Dioh boy mapamatawad. Hilayain a tatao, ket ahe laya ambalayen ye Apo Jesu Cristo a hiyan bengat ye Apo a katapulan tawon paghilbiyan. Ket hatew po, hiyay paduha lan tataon wanabay, ket anti yayna ha naihulat a Habi nin Dioh.
Hiyay Nalyadi kanlan Mangaloke
Agya po man tanda yoynay nalyadi hatew kanlan Israelita, ket labay kon teed ipaihip kanyo. Ta agya po man inligtah na hilan Apo Dioh ha pagkaipoh la ha Egipto, ket nipalakew hilan teed ha kapaduhaan a homain anggaan ye ahe namteg kana.
Ihipen yo met ye nalyadi kanlan aanghil a namaolay nin katungkolan la ha langit boy nanlakwan nin lugal a nangikunaan nan Apo Dioh kanla. Ginapoh na hilan Apo Dioh nin tanikala a ahe angkaboyto. Ket impidiho na hila ha maliteh a tubat a lugal angga ha mangaamot nin panuhga na.
Ihipen yo met ye nalyadi kanlan tataon taga Sodoma, Gomorra, boy ha babanwan anti ha haley. Lanang hilan ampaydamog boy anhumbongen lay kalabayan nin laman la. Hilay lalaki, ampakilalay hila ha kapadiho lan laki. Wanabay hila met ye babayi ha kapadiho lan babayi. Kaya-bay hiyay Apo Dioh, pinaduhaan na hilan apoy a ahe angkalep bilang babala ha kaganaan a ampagkahalanan.
Agya wanabay ye nalyadi, hilay nakihale kanyo, pahulong hilan ampanyag nin omen ha didinyag lan taga Sodoma boy Gomorra. Ket uli ha panumbong la ha leplep la, andyagen lay ampakailoy ha hadili lan laman. Ahe la labay ye pahakop kanan Apo boy ampaghabi hilan maloke laban kanlan anti ha langit. Ket hiyay Miguel, agya mānguna yan aanghil nan Apo Dioh, ket ahe ya nagngaya a maghabin maloke laban kanan Satanas ha napayhebatan la no ayay mangwa nin bangkay nan Moises, no aliwan hinabi naynan bengat kanan Satanas, “Hiyaynay Apo Dioh ye mamaduha kammo!” 10 Noba hilatin tatao a nakihale kanyo, ket ampaghabi hilan maloke laban ha babagay a ahe la angkatalohan. Ba-mo hilan aayop a homain ihip. Anhumbongen laynan bengat ye kalabayan nin laman la a ampangiugot kanla ha kapaduhaan.
11 Kakaingalo hilatin nakihale kanyo ha malyadi kanla! Ta ampanyag hilan mangaloke a omen ha dinyag nan Cain hatew. Kakaingalo hila ha malyadi kanla, ta antalingowen la hilay tatao ta-omen la hila mapagpilakan a omen ha dinyag nan Balaam hatew. Kakaingalo hila ha malyadi kanla, ta nilabag lay Bibilin nan Apo Dioh a omen ha dinyag nan Korah ha panaon nan Moises. Kaya-bay mapaduhaan hila met a omen kanan Korah.
12 Ket hilatin nakihale kanyo, ba-mo hilan talumatim kanyo ha paytipon yon mangan. Ta mangahiba hila boy homain hilan ding-ey a makipangan kanyo. Homain hilan kanayon a an-ihipen, no aliwan hadili lan bengat. Ba-mo hilan owep a ampitangay nin angin, noba homain kaget a udan. Ba-mo hilan popoon-kayon homain dawa ha panaon nin panawa a naulot boy natey ana. 13 Boy ba-mo hilan mangayadet a dawyon a ampangaget nin madinat a bola' a nakailalayian nin makakading-ey a didiyag la. Boy ba-mo hilan napakat a bibitoen a nakataladan makanoman ha lugal a tubat ye kalitehan.
14 Hiyay Enoc a ikapiton lahi nan Adan, impaltep na ye malyadi kanlan nakihale kanyo a wanae,
“Leng-en yo yatin habiyen ko!
Hiyay Apo, lumateng ya lamo na hilay libo-libon anghil na
15 ta-omen na hila uhgaan ye kaganaan a tao boy paduhaan hilay māgkahalanan boy ahe ampamalay kana.
Paduhaan na hila uli ha mangaloke a didiyag la boy uli ha mangaloke a hahabi la a laban kana.”
16 Hilatin tatao, madiklamo hila boy mapanehe. Boy hiyay kalabayan bengat nin laman la ye anhumbongen la. Malambong hila boy ampolitikaan la hilay tatao ta-omen la hila mapaglanganan.
Hiyay Bibilin kanlan Māmteg nan Apo Jesus
17 Noba hikawo a an-adoen kon kakatongno, lanang yon pakaihipen ye in-adal lan aapohtol nan Apo tawon Jesu Cristo kanyo hatew. 18 Hinabi layna hatew kanyo,
“Bayo ya mag-udong ihti ha babe-luta ye Apo Jesus, ket lumateng hilay tataon mapangilungolungo. Kalalabay lan humbongen ye mangaloke a kalabayan laman la.”
19 Hilatin tatao ye mandama nin paymamagha yo, anhumbongen lay kalabayan laman la boy ahe ya kanla ye Ihpiditon Dioh.
20 Noba hikawon an-adoen kon kakatongno, pakapah-ey kawo ha pamteg yo ha kaptegan a impatanda nan Apo Dioh kanyo. Ket makauli ha Ihpidito na, lanang kawon makigwang kanan Apo Dioh. 21 Uli ha ingalo nan Apo tawon Jesu Cristo, ket biyan na kawo lanon bi-ay a homain anggaan. Kaya-bay legan an-agaden yo yatew a mangaamot, mikakaanti kawo ha pangado nan Apo Dioh. 22 Ingalowan boy haglapan yo hilay ampagluwaluwa ha pamteg la kanan Apo Jesus. 23 Hilay natalingo nin aliwan peteg a adal, ba-mo hilaynan madanon mihapog ha apoy a ahe angkalep. Kaya-bay haglapan yo hila ta-omen hila miligtah ha kapaduhaan. Hilay kanayon a ampanyag nin maloke, ingalowan yo hila met. Noba mag-alla kawo ta-omen kawo ahe mapaditan nin mangadinat a didiyag la.
Hiyay Pangidangal kanan Apo Dioh
24 Ket haanin, galangen tawo yay Apo Dioh, ta hiyabay ye makapialla kanyo ta-omen kawo ahe magkahalanan. Boy hiya met ateed ye makapilakew kanyo a homain pakaumihan boy main tubat a kaaliketan ha mahnag a adapan na. 25 Hiyan bengat ye Apo Dioh boy Māngiligtah tawo makauli kanan Apo tawon Jesu Cristo. Anti kanay panggalang, kadangalan, kangedan boy kapalyadiyan paibat ha una, haanin boy makanoman! Amin.