Hiyay Manged a Balita a inhulat nan
LUCAS
1
1-2 Anggalangen kon Teofilo, hatew, ha anti ya po ye Apo Jesus kantawo, malabong hilay nakakit nin didinyag na. Ket impatanda la ye nangalyadi paibat ha una yan nangiadal nin Habi nin Dioh. Malabong hila met ye kanayon a tataon nanulat nin yatin impatanda la. Ket pangayadi kon pinag-adalan a manged yatin kaganaan a nangalyadi impaibat ha una, naihipan ko met a ihulat kammo nin matunong ye nangalyadi kanan Apo Jesus, anggalangen a Teofilo ta-omen luboh mon mahigudo a peteg ye naiadal ana kammo.
Hiyay Pangipatanda nin Anghil tungkol ha Pangianak kanan Juan a Māmawtihmo
Ha panaon nin pamoon nan Herodes ha plobinhiyan Judea, main maghay padi a nagngalan Zacarias. Kabilang ya ha pangkat lan papadi a anhabtan pangkat nan Abias. Ket hiyay ngalan nin ahawa na, Elisabet a lahi na met Aaron. Hiyay Zacarias boy Elisabet, padiho hilan matoynong ha pamilew nan Apo Dioh boy luboh ye panumbong la ha kaganaan a bibilin nan Apo. Homain hilan anak, ta baug yay Elisabet boy padiho hilaynan matoa.
Haanin, naabot anay mangaamot a hiyay pangkat nan Zacarias ye maghilbi ha Timplo nan Apo Dioh. Hiyay kaugalian lan papadi, ampaydawoan la no ayay humlep a mangulam nin insenso ha Timplo nan Apo Dioh. Ket hiyay ngalan nan Zacarias ye nadawo. Kaya-bay hinumlep yayna met ha Timplo. 10 Legan an-ulamen nay insenso, main met malabong a tataon ampakigwang ha ilwah nin Timplo. 11 Ket kapipikhaan, napakit ya kanan Zacarias ye maghay anghil nin Dioh a ampideng ha dapit wanan nin pangihagpaan a pangulaman nin insenso. 12 Pamakakit nan Zacarias kana, naigat ya boy nalimowan ya. 13 Noba hinabi nan anghil kana, “Adi ka angkalimo, Zacarias! Ta linnge nan Apo Dioh ye pakigwang mo. Ket hiyay Elisabet a ahawa mo, manganak ya lanon maghay lakin pangalanan mon Juan. 14 Ket no mianak yayna, maaliket kan tubat boy malabong hila met ye tataon maaliket. 15 Ta hiyay anak mo, mag-ilyadi yan madangal ha pamilew nan Apo Dioh. Katapulan a ahe ya minom nin alak o hinyaman a makalahing. Ket paibat ha ibuktot ya po, naheb yaynan Ihpiditon Dioh. 16 Ket makauli kana, malabong hilay Israelita a maghehe ha kakahalanan la boy mag-udong kanan Apo lan Dioh. 17 Boy muna ya lano kanan Apo ta-omen na hila ihadya ye tatao ha panlumateng nan Apo. Diyagen na yati ha haglap nin Ihpiditon Dioh boy ha kapalyadiyan a omen kanan podopita Elias hatew. Boy ipaudong nay pangado lan babapa kanlan aanak la boy ipaudong na hila ha matoynong a pangihip ye tataon ahe ampanumbong kanan Apo Dioh.”
18 Haanin, nanepet yay Zacarias kanan anghil, “Way-omen kayi po magkamain nin anak, ket padiho kayinan matoan ahawa ko?”
19 Nakibat yay anghil, “Hiko yay Gabriel a lanang ampaghilbi kanan Apo Dioh. Ket hiyabay ye nangitubol kangkon mangihabi kammo nin yatin manged a balita. 20 Hilatin hinabi ko kammo, ket homain hapo a malyadi lano ha panaon a intaning nan Apo Dioh. Noba ulita ahe mo pinamtegan, maumel ka. Ket ahe ka makahabi angga ha manganak yay ahawa mo.”
21 Haanin, hilay tatao, an-agaden la yan lumwah ye Zacarias ha Timplo. Ampagtaka hila, ta nabuyot ya ha loob. 22 Ha nilumwah yayna, ket ahe yayna makahabi. Ampaghinyah yaynan bengat kanlan tatao. Kaya-bay inihip la a main yan impakit ye Apo Dioh kana ihtew ha loob nin Timplo.
23 Ha nayadi anay panaon nin paghilbi nan Zacarias ha Timplo, ket nuli yayna. 24 Ket ha ahe nabuyot, binumuktot yaynay Elisabet a ahawa na. Ket ha loob nin limay bowan, ahe ya nilumwah ha baey la. 25 Haanin, hinabi na ha hadili na, “Yati ye kangedan nan Apo Dioh kangko, ta inalih nay kamading-eyan ko kanlan tatao a ahe ako magkaanak.”
Hiyay Pangipatanda nin Anghil tungkol ha Pangianak kanan Apo Jesus
26 Ha anem anan bowan ye buktot nan Elisabet, intubol na yan Apo Dioh ye anghil na a hiyay Gabriel a makew ha banwan Nazaret ha plobinhiyan Galilea. 27 Intubol naya kanan Maria a maghay balatang a homain po diha a naitaning anan ikahal nan Jose. Ket hiyay Jose, magha ya kanlan lalahi nan David a poon hatew. 28 Haanin, hiyay Gabriel, nakew ya kanan Maria. Ket hinabi na kana, “Mag-aliket ka, ta in-inged na kan Apo Dioh! Ket anti yayna kammo.”
29 Ket uli ha hinabi nan anghil, nayoot yay Maria boy inihip na yan manged no hinyay labay nan habiyen. 30 Noba hinabi nan anghil kana, “Adi ka angkalimo, Maria, ta kinaaliketan na kan Apo Dioh. 31 Leng-en moko! Bumuktot ka boy manganak ka lano nin maghay lakin pangalanan mon Jesus. 32 Mag-ilyadi yan madangal boy mahabtan yan ‘Anak nin Katatagayan a Dioh.’ Ibyay nan Apo Dioh kana ye katulidan a manakop a omen ha panakop nan Poon David hatew a unan tutoa na. 33 Manakop ya kanlan lalahi nan Jacob. Ket hiyay panakop na, homain anggaan.”
34 Haanin, nanepet yay Maria kanan anghil, “Way-omen ako nayi manganak, ket homain ako po diha?”
35 Nakibat yay anghil, “Hiyay Ihpiditon Dioh, makew ya kammo. Ket makauli ha kapalyadiyan nan Katatagayan a Dioh, bumuktot ka. Kaya-bay hiyay ianak mo, ket homain bega kahalanan boy mahabtan yan Anak nin Dioh. 36 Hiyay paltido mon Elisabet, tanda lan tatao a baug ya. Noba haanin, mabuktot ya agya matoa yayna. Ket anem anan bowan ye buktot na. 37 Ta homain babagay a ahe na mapalyadin Apo Dioh.”
38 Nakibat yay Maria, “Ipoh na kon Apo Dioh. Magkapeteg yain a hinabi mo kangko.” Haanin, inumalih yaynay anghil.
Hiyay Pangumewah nan Maria kanan Elisabet
39-40 Ha ahe nabuyot, nag-aligwat yay Maria, ta makew ya ha baey nan Zacarias boy Elisabet a anti ha maghay banwa ha mapantay nin plobinhiyan Judea. Ha niabot yayna ha baey nan Elisabet, in-idlaw naya, “Oh! Kumohta kayna?” 41 Pamakange nan Elisabet ye pangumohta nan Maria, ket naggalaw yay ongi ha loob nin bitoka na. Ket hiyay Elisabet, naheb yan Ihpiditon Dioh.
42 Ket impakakhaw nan hinabi kanan Maria, “Igit na kan in-inged Apo Dioh dinan kanlan kaganaan a babayi boy in-inged naya met ye ianak mo! 43 Yo! Aya ko nayi, ta kinewahan na kon indo nan Apo ko? 44 Ta pamakange koy pangidlaw mo kangko, naggalaw yay ongi ha loob nin bitoka ko uli ha aliket na. 45 Minged ka, ta pinamtegan mo a matupad ye hinabi nan Apo Dioh kammo!”
Hiyay Panggalang nan Maria kanan Apo Dioh
46 Ket hinabi nan Maria,
“Anggalangen ko yay Apo Dioh nin luboh ha puho ko.
47 Ket angkaaliket ako kanan Apo Dioh a Māngiligtah ko.
48 Ta in-inged nako a maaypa a ipoh na.
Kaya-bay paibat haanin, habtan lako nin kaganaan a tatao a minged.
49 Anhabtan la kon minged uli ha kangedan a didinyag na kangkon Makapalyadiyan a Dioh.
Homain yan kapadiho!
50 An-ingalowan na hilay kaganaan a tataon main limo kana
paibat po ha unan panaon anggan makanoman.
51 Impakit nay kapalyadiyan na makauli ha kapagtakaan a didinyag na.
Ket pinaykatak-katak na hilay tataon mapangitagay nin hadili la.
52 Inalih na hilay makapalyadiyan a popoon ha katungkolan la.
Ket hilay ampagmakaaypa ye intagay na.
53 Ket hilay tataon angkabitlan, pinabhoy na hila.
Noba hilay mangabatnang, pinaalih na hilan homain bega kaget.
54-55 Hinaglapan na kitawon Israelita a māghilbi na,
ulita ahe na naliwaan ye pangako na kanan Abraham boy kanlan lalahi na a
ingalowan na makanoman,” wanan Maria.
56 Ket hiyay Maria, kinumonin ya po nin mangatatloy bowan kanlan Elisabet bayo ya nuli.
Hiyay Pangianak kanan Juan a Māmawtihmo
57 Haanin, naabot anay odah nin panganak nan Elisabet. Ket nanganak yan maghay laki. 58 Nabalitaan lan kakaaluba na boy papaltido na no way-omen na yan iningalowan Apo ye Elisabet. Kaya-bay nakihayaghag hila kana.
59 Haanin, ha kinawalowan yaynay ongi, hilay kakaaluba boy hilay papaltido nan Elisabet, nakew hilan nakitipon ha baey lan Elisabet, ta panaon yaynan matuli ye ongi. Pangalanan laya dayin Zacarias, ta wanabay ye ngalan nan bapa na.
60 Noba hinabi nan Elisabet, “Yoh! Ahe malyadi yain! Juan ye ipangalan kana.”
61 Hinabi la kanan Elisabet, “Noba homain wanabay a ngalan ha papaltido yo.”
62 Haanin, tinepet la yay Zacarias makauli ha hinyah no hinyay labay na a ipangalan kanan anak na. 63 Naninyah yan makikwa nin panulatan. Ket inhulat na, “Juan ye ipangalan kana.” Uli ihti, ket nagtaka hilan tubat. 64 Ket kapipikhaan, nakapaghabi yaynan uman ye Zacarias. Ket nanggalang ya kanan Apo Dioh.
65 Hilay kakaaluba la, nalimowan hilan kaganaan. Ket hilayatin babagay a nalyadi, pinaytotongtongan lan tataon angkumonin ha mamapantay nin plobinhiyan Judea. 66 Ket hilay kaganaan a tataon nakange nin balita, ampangihip boy ampanepet, “Hinya lagi ye kalakwan na lano nin yatin anak?” Angkaihip la yatew, ta angkatanam la a anti ya kanay kapalyadiyan nan Apo Dioh.
Hiyay Impahabi nan Apo Dioh kanan Zacarias
67 Haanin, hiyay Zacarias a bapa nan Juan, naheb yan Ihpiditon Dioh. Ket impatanda nay impahabi nin Dioh a wanae,
68 “Galangen tawo yay Apo a Dioh tawon Israelita,
ta nilakew na hilan hinaglapan ye tatao na boy pinalihway na hila.
69 Intubol naya kantawo ye makapalyadiyan a Māngiligtah
a ibat ha lahi nan Poon David a māghilbi na.
70 Ket makauli kanlan popodopita na hatew,
impangako na a
71 iligtah na kitawo kanlan kakaaway tawo
boy kanlan kaganaan a ampag-inakit kantawo.
72 Impangako na met a ingalowan na hilay nangaunan tutoa tawo
boy tupaden nay nahantowan a pangako na kanla.
73 Yatew ye impangako na kanan Abraham a toa tawo.
74 Iligtah na kitawo kanlan kakaaway tawo
ta-omen kitawo makapaghilbi kana a homain limo.
75 Ket mag-ilyadi kitawon homain kahalanan boy matoynong ha pamilew nan Apo Dioh
legan angkabi-ay kitawo po.
76 Ket hika, anak ko, habtan la kan podopita nin Katatagayan a Dioh,
ta muna ka kanan Apo ta-omen mo hila italadan ye tatao ha panlumateng na.
77 Ipatanda mo kanla ye tungkol ha kaligtahan
makauli ha pamatawad nin kakahalanan la.
78 Ulita mapangingalo yay Apo tawon Dioh,
itubol nay Māngiligtah kantawo a omen ha panhumila nin mangaamot a mamahnag nin kaganaan a tatao
79 ta-omen hila mapahnagan ye tataon ampagbi-ay ha kalitehan a angkaampoling matey.
Boy iugot na kitawo palakew ha dān nin katanaan.”
80 Haanin, hiyay Juan, nilumake yan makhaw ye nakem na. Kinumonin ya ha wangwang angga ha nandugi yaynan mangiadal kanlan tatao ha Israel.