Hiyay Manged a Balita a inhulat nan
MATEO
1
Hilay Nangaunan Tutoa nan Apo Jesu Cristo
(Lucas 3:23-38)
Yati ye lihtaan nin nangaunan tutoa nan Apo Jesu Cristo a lahi nan David a lahi nan Abraham.
 
Hiyay Abraham ye bapa nan Isaac.
Hiyay Isaac ye bapa nan Jacob.
Hiyay Jacob ye bapa lan Juda boy kakatongno na.
Hiyay Juda ye bapa lan Perez boy Zera a aanak na kanan Tamar.
Hiyay Perez ye bapa nan Esrom.
Hiyay Esrom ye bapa nan Aram.
Hiyay Aram ye bapa nan Aminadab.
Hiyay Aminadab ye bapa nan Naason.
Hiyay Naason ye bapa nan Salmon.
Hiyay Salmon ye bapa nan Boaz a anak na kanan Rahab.
Hiyay Boaz ye bapa nan Obed a anak na kanan Ruth.
Hiyay Obed ye bapa nan Jesse.
Hiyay Jesse ye bapa nan Poon David.
Hiyay Poon David ye bapa nan Solomon a anak na kanan bawo nan Urias.
 
Hiyay Solomon ye bapa nan Rehoboam.
Hiyay Rehoboam ye bapa nan Abias.
Hiyay Abias ye bapa nan Asa.
Hiyay Asa ye bapa nan Jehoshafat.
Hiyay Jehoshafat ye bapa nan Joram.
Hiyay Joram ye bapa nan Uzias.
Hiyay Uzias ye bapa nan Jotam.
Hiyay Jotam ye bapa nan Acaz.
Hiyay Acaz ye bapa nan Ezekias.
10 Hiyay Ezekias ye bapa nan Manases.
Hiyay Manases ye bapa nan Amos.
Hiyay Amos ye bapa nan Josias.
11 Hiyay Josias ye bapa lan Jeconias boy kakatongno na. Kananyatew a panaon, hilay Israelita, kinapyol hilan taga Babilonia.
 
12 Ket legan kapyol hilaynan taga Babilonia ye Israelita, hiyay Jeconias ket nagkaanak ya.
Hiyay Jeconias ye bapa nan Salatiel.
Hiyay Salatiel ye bapa nan Zerubabel.
13 Hiyay Zerubabel ye bapa nan Abiud.
Hiyay Abiud ye bapa nan Eliaquim.
Hiyay Eliaquim ye bapa nan Azor.
14 Hiyay Azor ye bapa nan Zadoc.
Hiyay Zadoc ye bapa nan Akim.
Hiyay Akim ye bapa nan Eliud.
15 Hiyay Eliud ye bapa nan Eleazar.
Hiyay Eleazar ye bapa nan Matan.
Hiyay Matan ye bapa nan Jacob.
16 Hiyay Jacob ye bapa nan Jose a ahawa nan Maria. Hiyay Maria ye indo nan Jesus a anhabtan Cristo.
17 Kaya-bay paibat kanan Abraham angga kanan Poon David, main labin-apat a lahi. Ket paibat met kanan Poon David angga ha nakapyol hilan taga Babilonia, labin-apat met a lahi. Ket paibat ha nakapyol hilan taga Babilonia anggan nianak yay Apo Jesus a anhabtan Cristo, main met labin-apat a lahi.
Hiyay Pangianak kanan Apo Jesu Cristo
(Lucas 2:1-7)
18 Wanae ye nangalyadi ha in-anak yay Apo Jesu Cristo. Hiyay Maria a indo na, ket nakataning yaynan ikahal kanan Jose hatew. Noba bayo hila po naylalay, natandaan nan Maria a mabuktot yayna makauli ha kapalyadiyan nin Ihpiditon Dioh. 19 Hiyay Jose a mapag-ahawa nan Maria, ket magha yan matoynong a tao. Kaya-bay inihip na a ihyay na yay Maria a homain kanayon a nagtanda ta-omen ahe ya mipading-ey.
20 Noba legan an-ihipen na yatew Jose, napakit ya kana ye anghil nin Dioh makauli ha leplep. Ket hinabi na kana, “Jose a lahi nan David, adi ka ampagluwaluwa a mangikahal kanan Maria, ta binumuktot ya makauli ha kapalyadiyan nin Ihpiditon Dioh. 21 Manganak yan maghay laki. Ket pangalanan mo yan Jesus,* Jesus: hiyay labay habiyen nin ngalan Jesus ha habin Jujudio ket “Mangiligtah yay Apo Dioh.” ta iligtah na hilay tatao na ta-omen hila ahe mapaduhaan uli ha kakahalanan la.”
22 Ket nalyadi hilatin kaganaan ta-omen matupad ye hinabi nan Apo makauli kanlan popodopita na a wanae,
23 “Bumuktot ya lano ye maghay balatang.
Ket manganak ya nin maghay laki.
Ket ingaten la yan Emmanuel.” Isaias 7:14. (Hiyay labay habiyen, “Lamo tawo yay Dioh.”)
24 Haanin ha nimata yay Jose, hinumbong nay hinabi nin anghil nin Dioh kana, ket tinanggap na yay Maria bilang ahawa na. 25 Noba ahe naya nilalay legan mabuktot ya po. Ha nanganak yayna, hiyay Jose, pinangalanan na yan Jesus ye ongi.

*1:21 Jesus: hiyay labay habiyen nin ngalan Jesus ha habin Jujudio ket “Mangiligtah yay Apo Dioh.”

1:23 Isaias 7:14.