9
Gotna nak du taakwat kutkalé yaké guné yo
* 2 Ko 8:1-7 Guné guné kutdéngék. Naané Judiat ye waba rakwa Gotna du taakwaké yéwaa kwayéké naané yo. Waga kutdénggunénké bulaa wuné wani muké sémény kudi kavimarék yaké wuné yo. Guné deké yéwaa kwayéké mawulé yagunékwaké, wunébu kutdéngék. Kutdéngte wuné Masedoniana képmaaba rakwa du taakwat gunéké wuné wak, “Akaiana képmaaba rakwa du taakwa de miték debu yak. Aniké kwaaré de Gotna nak du taakwaké kwayéké yate de yéwaa jawutaknak.” Naate wawuréka kéba rakwa wupmalemu du taakwa de wak, “Wan yéknwun mu de yak. Naané wawo Gotna nak du taakwaké kwayéké, yéwaa jawuké naané yo.” Naate watakne de yéwaa jawutakno. Wani kudi gunéké watakne, Taitas béré gunéké yae gunat védoké, wuné derét wak. Wawurén pulak guné wani yéwaa akwi jawutaknagunéka dé miték ro, kapu yaga pulak? Jawutaknagunén yéwaa miték ramarék yamuké, wuné wani du kupuknét wak, de gunéké yae gunat védoké. Déknyényba wuné gunéké wak, “De wani yéwaa de miték jawutaknak.” Naate wawurénké, de Masedoniana képmaaba rakwa du taakwa las wuné wale yae, guné wawurén pulak yamarék yate wani yéwaa miték jawutaknamarék yagunu, de védo mukatik, wuné wani muké nyékéri yawuru. De waga védo mukatik guné wawo nyékéri yagunu. Naané waga nyékéri yamuké, wuné wani du kupuknét wuné wak, de taale gunéké yaadoké. Déknyényba guné wak, “Naané Judiaba rate Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwaké wupmalemu yéwaa jawe kwayéké naané yo.” Naate wagunénké wani du kupuk wani yéwaa kéraaké nae yaaké de yo. Yaado guné nakurakba jawutaknagunu wani tulé wuné yaaké wuné yo. Guné waga yagunéran nak du taakwa véte kutdéngké de yo. Nak du gunéké apa yamarék yadéka guné guna mawuléba male sanévéknwute guné wani yéwaa kwayu.
* Pro 11:24 Wani kudi wakwete wuné kéni aja kudiké wuné sanévéknwu. Walkamu kadému yaanankwa du dé walkamu kadému male kéraaké dé yo. Wupmalemu kadému yaanankwa du dé wupmalemu kadému kéraaké dé yo. Wani kudi wakwete wuné yéwaa kwayégunéranké wuné sanévéknwu. Sanévéknwute wuné gunat wo. Guné akwi nak nak guna mawuléba taale sanévéknwuké guné yo. Sanévéknwe mawulé yagunékwa pulak yéwaa kwayéké guné yo Gotké. Guné Gotké kwayéte, kélik yamarék yaké guné yo. Guné Gotké kwayéte nak duna kudi véknwumarék yate guna mawuléba sanévéknwute kwayéké guné yo. Guné yéknwun mawulé yate Gotké kwayégunéran wan yéknwun. Waga kwayéte guné yéknwun paaté male yaké guné yo. Guné gwalmuké nak yapatigunéran Got wani gwalmu gunéké kwayéké dé apa yo. Gunéké gwalmu las wawo kwayéké dé apa yo. Waga kwayédu guné gwalmuké yapatimarék yaké guné yo. Yagunu nak du taakwa gwalmuké yapatido guné deké wupmalemu yéwaa kwayéké guné yo. * Sam 112:9Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao:
Gotna du de wupmalemu gwalmu wupmalemu yéwaa gwalmu yamarék du taakwaké de kwayu.
Derét kutkalé de yasaaku apuba apuba.
10 Aja kudi nak wawo wakweké wunék. Got kadému dé kwayu, du taakwa yaanandoké. Got dé wo, yaanandan kadému miték yaaladu de kadoké. Wani kudiké sanévéknwute naané kutdéngék. Got waga yate dé gwalmu yéwaa gunéké kwayéké dé yo, guné yéknwun mu yéknwun mawulé yate gwalmu yamarék du taakwaké kwayégunuké. Yate wupmalemu gwalmu wupmalemu yéwaa las wawo gunéké kwayéké dé yo. 11 Dé waga gunéké kwayéké dé yo, guné yéknwun mawulé yate gwalmu yamarék du taakwaké kwayégunuké. Guné waga yagunu naané jawutaknagunén yéwa kérae kure ye Jerusalemba rate gwalmu yamarék du taakwaké kwayénaran de Gotna yéba kevérékgé de yo. 12 Guné waga kwayégunéran guné gwalmuké yapatikwa Gotna du taakwat kutkalé yaké guné yo. Nak yéknwun mu wawo guné yaké guné yo. Guné waga kwayégunéran yéknwun mawulé wani du taakwana mawuléba sékérékdu de Gotna yéba miték kevérékgé de yo. 13 Guné waga kwayégunéran Judiaba rakwa wupmalemu du taakwa gunat véte kéga waké de yo, “Korinba rakwa du taakwa de Jisas Kraisna kudi miték véknwute déku jébaa de miték kuru. Kutte naané, gwalmuké yapatikwa wupmalemu du taakwa las wawo, naanéké de wupmalemu yéwaa tiyao. Tiyaadakwaké sanévéknwute, naané Gotna yéba kevérékgé naané yo.” 14 Naate wate de Got gunéké kwayédén yéknwun mawuléké kutdéngké de yo. Kutdéngte de gunéké mawulat kapére yate Gorét waataké de yo, dé gunat kutkalé yasaakuduké.
15 Got naanéké némaa yéknwun mu débu tiyaak. Akwi nak mat débu talaknak. Tiyaadénké sanévéknwute, naané déku yéba kevérékgé naané yo.

*9:1: 2 Ko 8:1-7

*9:6: Pro 11:24

*9:9: Sam 112:9