16
Musékapuk yan Gotna du dakwaké yéwaa wérénjo-kandakwa
Bulaa Jerusalemmba tékwa Gotna du dakwaké wérénjoké yangunéngwa yéwaaké wakawutékwa. Galesiamba tékwa Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat wani muséké wa wawutén. Det wawutén pulak, guné waak ma yangunék. Akwi Sande guné nak nak jémbaa ye kéraangunéngwa yéwaa ras ma taakangunék. Guné némaamba yéwaa kéraae némaamba yéwaa ma taakangunék. Guné ayélapkéri yéwaa kéraae ayélapkéri yéwaa ma taakangunék. Guna gaamba ma taakangunu kurkale randu. Randu wuné yaawutu, néma jémbaa yate, det kwayéké yangunéngwa yéwaaké katik waakngé guné. Wérénjoké yangunéngwa yéwaa kure yéndarénngé, guné yéku du rasét ma wangunék. Wangunu yaae deké nyéngaa viyaae det kwayéwutu de wani nyéngaa, wérénjongunén yéwaa waak kure yékandakwa Jerusalemét. Kalmu wuné waak Jerusalemét yéké wuté? “Wan yékun wa,” naamunaae, yékawutékwa. Yémunaawutu, wa wunale yékandakwa.
Pol yéte Korinsat véké mawulé yandén
Wuné ye Masedonia provinsmba saambake wani képmaamba taale yeyé yaayate Gotna kundi kwayékawutékwa. Kwayétake kukmba gunéké yaakawutékwa. 6-7 Yaae ayélapkéri sapak gunale yaréké wuté, kapuk némaamba baapmu gunale yaréké wuté? Kalmu némaamba baapmu yare néma wimut kurkwa sapak waak yaréké wuté? Wuné guné vétake bari yémuké kalik yawutékwa. Wuné gunale némaamba baapmu yaréké wa mawulé yawutékwa. Nana Néman Du Krais Jisas, wuné gunale némaamba baapmu yaréwuténngé wamunaandu, wunga yarékawutékwa. Yaréwutu guné wunat yékun yakangunéngwa, wuné kukmba guné yaasékatake nak gaayét ye Gotna kundi wamba kwayémuké.
8-9 Taale yaréwutékwa gaayé Efesusmba yarépéka-kawutékwa. Ani gaayémba tékwa némaamba du dakwa bulaa Gotna kundi vékuké mawulé yandakwa. Yandaka wa néma jémbaa yate Gotna kundi kwayéwutékwa. Némaamba du dakwa Gotna kundi yékunmba vékute Krais Jisasna jémbaamba yaalandarénngé, wa ani jémbaa yapéka-kawutékwa. Némaamba du wani jémbaaké kalik yate wa Kraisna maama téndakwa. Deké wup yakapuk yate, Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana mawulé apamama yate yékunmba téndénngé, wuné déku kundi wate ani gaayémba yarépékakawutékwa. Yare Pentikos waandakwa nyaa Efesus yaasékatake yékawutékwa Masedoniat.
10 Timoti, wuné yakwa pulak, wa Néman Du Jisasna jémbaa yandékwa. Yate gunéké yaandu, déké ma mawulé yangunék. Dat ma yékun yangunu dé gunale yaréndu guné akwi yékunmba yaréngunék. 11 Yaréte déku kundi ma vékungunék. “Baka du wa,” naaké yambak déké. Yate dat ma yékun yangunék, dé kukmba guné yaasékatake yéku mawulé vékute wunéké waambule yaandénngé. Dé nana nak duwale waambule yaaké yandakwanngé wa kaavéréwutékwa.
12 Bulaa nana waayéka pulak du Apoloské wakawutékwa. Krais Jisasna jémbaamba yaalan nak duwale gunéké yéndénngé dat wa wawutén. Wawutéka anga wandén, “Bulaa wan yéku sékét yamba wa. Bulaa Korinét katik yéké wuté. Yéku sékét yaandu wa yékawutékwa.” Naandén.
Pol kundi wasékéyakndékwa
13 Guné kapérandi yaambumba yékapuk yamuké, ma yékunmba vékulakangunék. Guna mawulé apamama yate yékunmba téndu guné Krais Jisasna kundi ma yékunmba vékuté-pékaangunu. Wup yakapuk yate apamama yate ma téngunék. 14 Guné nak du dakwaké, Gorké waak néma mawulé yate guna jémbaa ma yatépékangunék.
15 Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, gunat wawutékwa. Guné Stefanas déku kémngé waak wa vékusékngunéngwa. De Akaiamba tékwa du dakwat taalékére taale Krais Jisasna kundi wa yékunmba vékundarén. Vékute néma jémbaa yate wa Gotna du dakwat yékun yatépékandakwa. 16 Deké wa gunat wawutékwa. Guné deku kundi vékute dele Néman Du Jisasna jémbaa yakwa duna kundi waak vékute, wandakwa pulak ma yangunék.
17 Guné wangunénga de Stefanas, Fortunatus, Akaikus, wunéké wa yaandarén. Yaandaka wuna mawulé yékun yandékwa. Guné wunéké yaamuké yapatingunénga wunéké wa yaandarén. 18 De yaae gunéké yéku kundi wandaka bulaa wuna mawulé yékunmba téndékwa. Yékunmba téndékwanngé vékusékngunu guna mawulé waak yékunmba tékandékwa. De nana mawulat yékun yandarénngé guné deku yé ma kavérékngunék.
19-20 Akwila ambét déku taakwa Prisila, bérku gaamba Gotna kundi bulmuké jaawuwe rate Krais Jisasna jémbaamba yaalan nak du dakwa waak, de gunéké néma mawulé yate Néman Du Jisasna yé kavérékte mawulé tawulé yandakwa gunéké. Ani gaayémba tékwa Néman Du Jisasna jémbaamba yaalan nak du dakwa waak de akwi gunéké mawulé tawulé yandakwa. Esiana némaamba nak taalémba Gotna kundi bulké jaawuwe téte Krais Jisasna jémbaamba yaalan nak du dakwa waak wa gunéké mawulé tawulé yandakwa. De akwi mawulé yate wunat wandaka wa deku kundi gunat wawutékwa.
Nané Gotna du dakwa yanangwa pulak, guné guna du dakwaké mawulé tawulé yate mawulé tawulé yanangwa yapaté det ma yangunék.
21 Bulaa wuné Pol wuna kundi viyaatakan dumba nyéngaa kéraae, gunéké mawulé yate, wunékét wuna taamba wa ani kundi viyaatakawutékwa.
22 Du dakwa nana Néman Du Jisaské néma mawulé yakapuk ye, wa de yénga lambiyakndaru. De Gorale katik rapékaké daré.
Nana Néman Du Jisas, méné ma yaa.
23 Nana Néman Du Jisas gunéké sémbéraa yate gunat yékun yandénngé dat wa waatakuwutékwa.
24 Nané akwi Krais Jisasna du dakwa ténangwa. Téte wuné gunéké akwi néma mawulé yawutékwa. Wunga vékusék-ngunénngé wa gunat wawutékwa.
Wani kundi a wasékéyakwutékwa. Yaak.