Tesalonaikaséké Pol taale viyaandén nyéngaa
Taale ani kundi ma vé
Tesalonaika wan Masedonia provinsna néma gaayé wa. Pol Filipai taakatake Tesalonaikamba ye Gotna kundi kwayéndéka wani gaayémba tékwa némaamba du dakwa wani kundi vékute Jisasna jémbaamba yaalandarén. Yaalandaka de Judasé vétake Polét kapérandi mawulé vékute yandaka Pol Tesalonaika taakatake yéndén, nak gaayét. Kukmba Pol, Korinmba yaréndéka, wa sékét nakurak jémbaa yambérékwa du Timoti, wa yaae Polét saapéndén Jisasna jémbaamba yaalan Tesalonaikamba tékwa du dakwat yan muséké.
Pol Timotina kundi vékutake, Sailas ambét Timoti dale sékét yarémbéréka ani nyéngaa viyaandén, Jisasna jémbaamba yaalan Tesalonaikasé déké yékunmba vékulaka-pékaténdarénngé. Tesalonaikaséna yéku yapatéké, Jisaské yékunmba vékulaka-ndakwanngé waak Pol mawulé tawulé yate wa ani nyéngaa viyaandén.
Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa de Jisas waambule yaaké yandékwa yapatéké yamba kurkale vékusékndakwe wa. Yate Polét anga waatakundarén, “Krais waambule yaandu taale kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarape apapu apapu rapékaké daré kapuk? Krais yani sapakmba waambule yaaké dé?” Wunga waatakundaka Pol deku kundi waambule kaatate anga wandékwa, “Guné ma yéku yapatémba male yatéte guna mawulé kururé kéraawure ma yékunmba yatéte Jisas yaaké yakwa nyaaké kaavéténgunu.” Naandékwa Pol.
1
Wuné Pol, Sailas ambét Timoti wunale sékét yarémbéréka wuné ani kundi nyéngaamba viyaawutékwa. Guné Tesalonaikasé Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, gunéké wa viyaatakawutékwa. Guné nana aapa Gotna du dakwa wa téngunéngwa. Guné Néman Du Jisas Kraisna du dakwa wa téngunéngwa. Got gunéké mawulé sémbéraa ye gunat yékun yate gunat yéku mawulé kwayéndu guné yékunmba yatékangunéngwa. Dat wunga waatakunangwa.
Tesalonaikasé Gorké yékunmba vékulakate apamama yate yékunmba yaténdarén
Apapu Gorale kundi bulte gunéké vékulakananga nana mawulé yékun yandéka Gotna yé kavéréknangwa. Guné Gotna kundi yékunmba vékute wa yéku jémbaa wa yangunéngwa. Du dakwaké mawulé yate wa néma jémbaa wa yangunéngwa. Guné apamama yate nana Néman Du Jisas Krais waambule yaakwate yandékwanngé wa kaavéréngunéngwa. Wunga wa vékuséknangwa. Vékusékte nana aapa Gorét waatakunangwa, gunéké. Guné Jisas Kraisna jémbaamba yaale nana aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, gunéké Got néma mawulé yate wandéka déku du dakwa téngunéngwa. Wunga wa vékuséknangwa.
Talimba gunale yaréte gunat Gotna yéku kundi wa kwayénanén. Baka kundi yamba kwayénangwe wa. Gotna kundi gunat kwayé-nanga Gotna Yaamambi nana mawulémba wulaae rate mayé apa tiyaandéka wa anga wananén, “Wanangwa kundi wan papukundi yamba wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.” Naaananga wa vékungunén. Nané gunale yaréte gunéké vékulakate wa gunale sékét jémbaa yananén. Yananga wa véngunén.
Nanat vétake yananén pulak yangunén. Yate Néman Du yakwa pulak wunga yangunén. Gotna kundi kurkale vékungunénga de Gotna kundiké kalik yakwa dunyan gunat asa kapéremusé wa yandarén. Yandaka Gotna Yaamambi gunat yéku mawulé kwayé-ndéka, guné mawulé tawulé yangunén. Wunga yate yékun yaténgunén. Yatéte ras du dakwat yéku mawulé vékute yaréndarénngé wakwasnyéngunén. Masedonia, Akaiamba waak yaréte Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa akwi, yéku mawulé vékute yaréngunéngwanngé vékundarén. Guné Néman Duké kundi kwayéngunénga wani képmaamba tékwa du dakwa vékundarén. Guné Gorké yékunmba vékulaka-ngunénga wani képmaamba tékwa du dakwa, genge gaayémba tékwa akwi du dakwa waak, vékundarén wa. Yandaru nané det kundi ras waak katik waké nané.
Wani du dakwa vékutake bulndakwa, nané ye gunale yarénanénngé. Bulte gunéké anga wandakwa, “Wani du dakwa papungot yaasékatake waalakwe bulaa apapu rapékakwa Néman Du Gotna kundi vékute déké wa jémbaa yandakwa.” Naandakwa. 10 Wunga wate kundi ras waak gunéké anga wandakwa, “Gotna nyaan, Gotna gaayémba gaayaké yandékwanngé wa kaavéréndakwa.” Naandakwa.
Gotna nyaan Jisas talimba kiyaandéka Got wandéka nakapuk taamale waarapndén. Jisas nanat yékun yandékwa. Yandu kényaa Got néman du rate kapéremusé yan du dakwat rakarka yate, yandarén kapéremusé waambule det yakatate nané yan kapéremusé nanat katik yakataké dé.