16
Timoti Polale yéndén
Pol Derbet yéndén. Ye kukmba Listrat yéndén. Jisaské yékunmba vékulakakwa du nak déku yé Timoti Listramba yaréndén. Déku aasa waak Jisaské yékunmba vékulakarélén. Lé Juda taakwa wa. Déku aapa dé Grik du wa. Juda yamba wa. Jisaské yékunmba vékulakate Listramba tékwa du dakwa, Aikoniammba tékwa du dakwa waak Timotiké anga wandarén, “Wan yéku du wa dé.” Naandarén. Pol mawulé yandén, Timoti dale yéndénngé. Yate Judana apakundi vékute Timotina sépé sékundén. Timotina aapa Grik du téte Judana apakundi yamba vékundékwe wa. Yate talimba déku nyaan Timotina sépé yamba sékundékwe wa. Listramba tékwa akwi Judasé wunga wa vékusékndarén. De Timotina kundi vékundarénngé wa Pol Timotina sépé sékundén. Sékundéka Pol, Sailas, Timoti sékét yéndarén. Akwi gaayémba yéte Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwat wandarén, Jerusalemmba tékwa Jisasna kundi kure yékwa dunyansé, néma dusé waak wan wani apakundiké. Watake det anga wandarén, “Wani apakundi ma vékwe wandékwa pulak yangunék.” Naandarén. Det wandaka Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa vékundarén. Vékute apamama ye téndarén. Jisasna kundi yamba yaasékandakwe wa. Akwi nyaa némaamba du dakwa de waak Jisasna jémbaamba yaalandarén.
Pol Masedonia du véndén
6-7 Gotna Yaamambi Pol, Sailas, Timoti, det anga wandén, “Esia provinsmba Jisasna kundi kwayéké yambak.” Naandéka de Frigia distrikmba, Galesia distrikmba waak ye Misia distrikmba saambake Bitinia provinsét yéké yandarén. Yandaka Jisasna Yaamambi det anga wandén, “Yamba yé wa. Yéké yambak.” Wunga wandéka Misia distrik taalékératake Troasét yéndarén. Ye gaan yéngan pulak kwaae Pol véndén Masedonia du nak téndéka. Téte Polét anga wandén, “Ma bari yaae nanat yékun yaménék.” Naandén.
10 Wunga wandéka Pol wani kundi vékutake vélérkiyaae waarape wandéka Masedonia provinsét yémuké wa yaambuké waakndarén. Waakndaka wuné ani nyéngaa viyaatakan du dele yaambuké wa waakwutén. Wani gaan Got wandéka Pol yéngan pulak kwaandéka Masedonia du dat wandén. Wandéka Got wa nanat wan, ye det Jisasna kundi kwayénanénngé. Wunga wa vékuséknanén.
Lidia yékunmba vékulakalén Jisaské
11 Sipmba waare nané Troas taakatake Samotres ailanét bari yénanén. Ye kwaae ganmbamba waarape Samotres taakatake Neapolisét yénanén sipmba. 12 Ye sipmba daawuliye Neapolis taakatake Filipait yénanén. Talimba Rom du némaamba deku képmaa yaasékatake ye wani gaayémba wa saambake yaréndarén. Wani gaayé Masedonia provinsmba wa téndén. Wan néma gaayé wa. Nyaa ras wani gaayémba wa yarénanén.
13 Yaap yaré nyaa gaayé yaasékatake wa kaambélat yénanén. Yéte anga wananén, “Kalmu daré Juda du dakwa amba jaawuwe ro, Gorale kundi bulmuké?” Wunga vékulakate ye saambake vénanén dakwa ras jaawuwe randaka. 14 Vétake dele rate kundi bulnanén. Kundi bulrénanga taakwa nak léku yé Lidia nana kundi vékulén. Taiatairamba talimba yaae wa gwaavé laplapale jémbaa yate néma yéwaa kéraalén. Lé apapu apapu Gorét waatakukwa taakwa wa. Néman Du Got wandéka léku mawulé yékun yandéka lé Polna kundi yékunmba vékulén. 15 Vékuléka nané Jisasna yémba lat baptais kwayétake lale nakurak gaamba yarékwa du dakwat waak Jisasna yémba baptais kwayénanén. Kwayénanga nanat anga walén, “Néman Duké yékunmba a vékulakawutékwa. Yi wan wanana wa. Guné wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naamunaae, ma yaae wuna gaamba yaréngunu.” Naalén. Wunga wate apamama yaléka nané léku kundi vékutake wa yénanén léku gaat.
Pol ambét Sailas kalapusmba kwaambérén Filipaimba
16 Nak nyaa yénanén, Gorale kundi bulndakwa taalat. Yénanga jémbaa yate yéwaa kéraakapuk yakwa taakwa nak nanat yaambumba vélén. Wani taakwana mawulémba kutakwa nak wa tan. Téte waléka wa kukmba yaaké yakwa muséké walén. Asapéri du dakwat wa walén, deké kukmba yaaké yakwa muséké. Néma du ras lat wandaka lé kutakwana kundi vékute wani kundi wa walén. Wani jémbaa yaléka wani du némaamba yéwaa kéraandarén. 17 Polale yénanga lé nanale yéte némaanmba waate anga walén, “Wani dunyansé wan Néman Du Gorké jémbaa yakwa du wa. Got gunat yékun yandu kurkale tépékaaké yangunéngwanngé wa kundi kwayéndakwa.” Naalén. 18 Akwi nyaa wungat male yalén. Yaléka kukmba Pol wani muséké saalaku yasékéyakndén. Yate waalakwe wani kutakwat anga wandén, “Jisas Krais mayé apa tiyaandéka déku yémba a wawutékwa. Wani taakwa ma yaasékatake yényénék.” Naandén. Wunga wandéka wani kutakwa wani taakwa yaasékatake wa bari yaale yaange yélén.
19 Wani taakwana néma dunyansé wa véndarén, yéwaa yaalan yaambu késndéka. Vétake wa Pol ambét Sailasét kulkindarén. Kulkiye apamama ye jaawundakwa taalat bét kure yéndarén, néma duké. 20 Bét kure ye Romna néma duwat anga wandarén, “Ani du vétik an Juda du a. 21 Nana gaayémba tékwa du dakwat wa yaavan kutmbérékwa. Ani gaayéna apakundi wa vékunangwa. Bét nak kundi wa wambérékwa nanat. Romna duna apakundi wa vékunangwa. Bérku kundi katik vékuké nané.” Naandarén. 22 Wunga wandaka némaamba du dakwa bérét viyaaké yandarén. Yandaka wani Romna néma du Pol ambét Sailasna laplap laaritake bérét baangat viyaandarénngé watakandarén. 23 Wandaka apamama yate Pol ambét Sailasét késépéri apu wa viyaandarén baangat. Viyaae bét kalapusmba taakandarén. Taakandaka wani Romna néma du kalapuské séngite kaavérékwa duwat anga wandarén, “Ma yékunmba séngite kaavéréménék bérké. Ka yaange yémbéra.” Naandarén. 24 Wunga wandaka kalapuské kaavérékwa du wani muséké kundi vékutake Pol ambét Sailasét kure ye nyéndé gaamba taakandéka wa kwaambérén. Talimba miyé vétikmba yaambu kalawukndarén. Wani miyémba wa bérku maan kusolatakandéka rambérén.
25 Nyéndéngan Pol ambét Sailas Gorale kundi bulte gwaaré waambérén Gorké. Waambéréka kalapusmba kwaakwa du vékundarén. 26 Vékundaka bari néma waalé géndéka kalapus némaanmba naayéron. Naayérondéka akwi pété deku kapmang wa naapin. Naapindaka kalapusmba kwaakwa akwi duna taambamba gindarén sen deku kapmang wa lepékwan.
27 Yandaka kalapuské séngite kaavéran du vélérkiyaae waarape véndén kalapusna akwi pété naapiye tékéséndaka. Vétake anga wandén, “Kalapusmba kwaan akwi du wa yaange yékéraan.” Naandén. Wunga watake waariyandékwa kulaa kéraae dékét déku kapmang viyaae kiyaaké yandén. 28 Yandéka Pol némaanmba waate anga wandén, “Méno, ména sépé yaavan kurké yambak. Nané akwi a rakwa.” 29 Wunga wandéka kalapuské séngite kaavéran du téwaayéké waandéka wa bari kure yaalandarén. Kure yaalandaka péte wulaae asa wup yate wa bérundén. Béruwe Pol ambét Sailasét kwaati séndén. 30 Kwaati se waarape bét kaapat kure gwaande anga wandén, “Kamu yawutu Got wunat yékun yandu yékunmba tépékaaké wuté?” Naandén.
31 Wunga wandéka anga wambérén, “Néman Du Jisaské yékunmba vékulakaménu Got ménat yékun yandu méné, ména kém waak yékunmba tépékaa-kangunéngwa.” Naambérén. 32 Wunga watake bét dat Néman Duké kundi kwayémbérén. Kwayémbéréka wa vékundén. Déku gaamba yarékwa du dakwat waak kundi kwayémbérén. 33 Kwayémbéréka wani gaan wunga téndéka wa dé bérku sépémba baangat viyaandarén waasémba gu yakwasnyéndén. Yandéka Jisasna yémba dat baptais kwayémbérén. Déku akwi kémét waak Jisasna yémba baptais kwayémbérén. 34 Kwayémbéréka bét kure yéndén, déku gaat. Kure ye kakému kwayéndén. Kwayéndéka kambérén. Wani du déku kémale Gorké yékunmba vékulakate wa mawulé tawulé yandarén.
35 Ganmba Romna néma du gaayéké séngite kaavérékwa du rasét wandaka kalapusét yéndarén. Ye kalapuské séngite kaavéran duwat anga wandén, “Wani du vétik yémbérénngé Romna néma du a wandakwa.” Naandarén. 36 Wunga wandaka kalapuské séngite kaavéran du ye Polét anga wandén, “Néma du a wakwa, béné yémbénénngé. Bulaa kalapus yaasékatake baka yékunmba yékambénéngwa. Béna mawulé yékunmba yénga téndu.” Naandén.
37 Wunga wandéka Pol gaayéké séngite kaavérékwa duwat anga wandén, “Aané Rom du a. Aané Rom du pulak a tétékwa. Rom duwat wandakwa kundi wa aanat waak wa wandakwa. Aané kapérandi musé yamba yatékwe wa. Yatéka wani Romna néma du de du dakwana ménimba wa aanat baka viyaandarén. Viyaae aanat kalapusmba taakandaka wa kwaatén. De wunga yatake bulaa aanéké paakute wandakwa, aané yakélak yéténngé. Wunga yétu du dakwa aanat katik véké daré. Yamba yé wa. Wani néma du wunga katik yaké daré. Deku kapmang yaae aanat wandaru kalapus yaasékatake a yékatékwa.” Naandén.
38 Wunga wandéka de gaayéké séngite kaavérékwa du ye bérku kundi wandarén néma duwat. Wandaka Pol ambét Sailas Rom du témbérékwanngé vékute wa wani néma du wup yandarén. 39 Yate Pol ambét Sailaské yéndarén. Ye anga wandarén, “Kapérandi yapaté wa yananén bénat. Wani yapatéké mawulé sémbéraa yanangwa. Bulaa kalapus yaasékatake nanale sékét ma yémbénu. Ye nana gaayé yaasékatake nak gaayét yékambénéngwa. Wunga mawulé yanangwa.” Naandarén.
40 Wunga wandaka Pol ambét Sailas kalapus yaasékatake Lidiana gaat yémbérén. Ye Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwat véte det yéku kundi wambérén. Wambéréka deku mawulé yékunmba téndéka wa wani gaayé yaasékatake yémbérén.