28
Pol Malta ailanmba yaréndén
Ye wutépmba saambake anga vékunanén. Saambake wani ténanén képmaa wan Malta ailan wa. Wani gaayémba tékwa du dakwa nanat yékun yandarén. Yandaka maas viyaandéka wa yépmaa yan. Yépmaa yandéka de yaa yamungatake nanat wandaka ye yaamba rananén. Rananga Pol nyéwu ras kéraae yaamba taakandén. Taakandéka kaambe nak nyéwumba kwaae yaa véndéka yaale Polna taambamba tiye leke kwaan. Déku taambamba tiye leke kwaandéka wani gaayé du dakwa véndarén. Véte dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Wani du dé du nakét dé viyaandékék, kapuk nak kapéremusé dé yak? Yénga véké? Wani du solwaramba yamba kiyaandékwe wa. Wayéka baka kulé wa yaténdékwa. Yanangwa musé waambule kaatakwa du wani kapéremusé yan du yarémuké kalik yate yandén musé dat waambule wa yakata-kandékwa. Yate wandu bulaa bari kiyaakandékwa.” Naandarén.
Wunga wandaka Pol wani kaambe vaanjolandéka yaamba yaanén. Yaante Polét musé nak yamba yandékwe wa. Yandéka kaavéréte deku mawulémba anga waréndarén, “Déku taamba wulkandékwa. Wulndu wa vaakére kiyaakandékwa.” Naate wa kaavéréndarén. Kaavéréndaka yékun yandéka nak mawulé yate anga wandarén, “Wan nyétmba gaayan néma du dé.” Naandarén.
Malta ailanmba Publius néma du wa téndén. Déku képmaa wani gaayé ténmba wa tén. Wani du nanat yékun yate wandéka déku gaat ye nyaa kupuk wamba yarénanén. Yarénanga Publiusna aapa baat yandéka wa kwaandén. Déku sépé yaa waaréndéka diyé gurikndén. Yandéka Pol déké ye Gorét waatakundén, dat yékun yandénngé. Waatakute Pol maakamba déku taamba kutndéka wa nakapuk yékun yandén. Yandéka du dakwa vékutake wa baat yakwa akwi du dakwat Polké kure yéndarén. Kure yéndaka wandéka wa yékun yandarén. 10-11 Pol wunga yandéka nanat yékun yate némaamba yéku musé tiyaandarén. Tiyaandaka baapmu kupuk wa wani gaayémba yarénanén. Yare yéké yananga sipmba yéte kanana kakému kéraae kure ye yéké yanangwa sipmba wa kusorétakandarén. Talimba wani sip Aleksandriamba wa yaandén. Wani sipna maakamba néma du Susna Nyaan Vétikna maayéra wa kwaan. Wani sip néma wimut kutndéka wani taalémba wa téndén. Néma wimut késndéka wa wani sipmba waare yénanén.
Pol ye saambakndén Rommba
12-13 Nané ye Sirakyusmba saambake nyaa kupuk wamba yaténanén. Wamba te Sirakyus taakatake sipmba ye Regiummba saambaknanén. Saambake gaan kwaae ganmba waarapnanga yéku wimut kurén. Kutndéka wa sipmba nakapuk yénanén. Yénanga nyaa vétik yéndéka wa Puteolimba saambaknanén. 14 Saambake sipmba daawuliye Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa rasét vénanén, wani gaayémba. Vénanga wandaka nyaa taambak kaayék vétik (7) yarénanén dele. Yare waarape képmaamba yénanén Romét. 15 Wani néma gaayét yéte ye Apius waandakwa taalémba saambaknanén. Wani taalé wan du dakwa kakému taakandaka yéwaa kwayéte kéraandakwa taalé wa. Wamba saambaknanga Jisaské yékunmba vékulakakwa dunyansé ras Rommba yaae nané véndarén wani taalémba. Talimba Rommba téte wa vékundarén yaananga. Vékutake ras wani taalat yaae, ras de Saayénga Kupuk waandakwa taalat yaandarén, nané vémuké. Yaandaka Pol det véndéka déku mawulé yékun yandéka Gorét anga wandén, “Yékun yaménén wunat.” Naandén.
16 Wunga wandéka nané akwi yénanén dele. Ye Rommba saambaknanén. Saambaknanga Romna gavman wandaka wa Pol déku gaamba yaréndén. Kalapusmba yamba kwaandékwe wa. Yandéka waariyakwa du nak wa déké séngite kaavéréndén, dé yaange yémuséké.
Pol Jisaské yéku kundi kwayéndén Rommba
17 Nyaa kupuk yare Pol Judana néma dusat waandéka yaae wa jaawundarén. Yaae jaawundaka det anga wandén: “Wuna aanyé waayéka, ma vékungunu. Wuné nana dunyansat kapére yapaté yamba yawutékwe wa. Nana gwaal waaranga maandéka bakamuna kundiké yamba kuk kwayéwutékwe wa. Yawutéka wunat baka kulkiye kalapusmba taakandaka wa kwaawutén Jerusalemmba. Kwaawutéka Rom dunyansat wandaka wa wuné kure yéndarén. Kure yéndaka Rom dunyansé ras wuna kundi vékundarén. 18 Vékute anga wandarén, ‘Kapéremusé ras yamunaandu, wa dé viyaandéknanu kiyaakatik dé. Kapéremusé yamba yandékwe wa. Dé baka yénga yéndu.’ 19 Wunga wandaka nana dunyansé ras kalik yandarén wuné baka yéwuténngé. Yandaka wuna mawulémba anga wawutén, ‘Yénga pulak yaké wuté? Romna néma duwat wakawutékwa, wuna jémbaaké. Dat nana dunyanséké katik waké wuté.’ Naate wa Romna néma duwat waawutén, wuna kundi vékundénngé. 20 Waatake wa yaawutén ani gaayét. Wani muséké vékulakate wa gunat waawutén. Gunat vétake gunat kundi kwayémuké wa mawulé yawutékwa. Got wan duké kundi kwayéwutéka Rom dunyansé wunat senét wa gitakandaka a yaréwutékwa. Wani duké nané akwi Judasé a kaavérénangwa.” Naandén.
21 Wunga wandéka dat anga wandarén, “Judiamba tékwa du nak nanéké nyéngaa kusatetiyaate ménéké yamba wandékwe wa. Nana du nak yaae kundi yamba wandékwe wa, kapéremusé yaménénngé. 22 Akwi gaayémba tékwa du dakwa wulaaménén jémbaaké anga wandakwa, ‘Wan kapére jémbaa wa.’ Naandaka wunga vékusék-nangwa. Bulaa ména kundi vékuké a mawulé yanangwa. Nanat ma waménu.” Naandarén.
23 Naatake kundi nakapuk bulké yandakwa nyaaké wa wandarén. Watake wa yéndarén. Kundi bulké yandakwa nyaa yaandéka ganmba késépéri Juda dunyansé Pol yarékwa gaat yaandarén. Yaae yaale randaka néma kundi det wa kwayéndén. Ganmba baasnyé ye kwayéndéka nyaa daawulindéka wa déku kundi kwayésékéyakndén. Got néma du rate deké kurkale véké yandékwanngé wa Pol wandén. Jisaské waak wandén. Talimba deku gwaal waaranga maandéka bakamu Moses, Gotna yémba kundi kwayétan du ras waak de Gotna nyéngaamba du dakwat yékun yaké yakwa duké wa viyaatakandarén. Pol deku kundi nyéngaamba vétake anga wandén, “Wani du wan Jisas wa. Déké ma yékunmba vékulakangunék.” Naandén. 24 Wandéka Judasé ras Polna kundi vékute anga wandarén, “Yi wan wanana wa. Wan yéku kundi wa waménéngwa.” Naandaka ras anga wandarén, “Yéku kundi yamba yé wa.” Naandarén.
25-28 Wunga wandaka Pol anga wandén, “Talimba Gotna Yaamambi wandéka Gotna yémba kundi kwayétan du Aisaia guna gwaal waaranga maandéka bakamat Gotna kundi wa kwayéndén. Got Aisaiat anga wandén:
Ma ye ani du dakwat anga waménék:
‘Wuna kundi vékute vékute wani kundiké katik vékusékngé guné.
Véte véte katik kurkale vésékngé guné.’
Det wunga ma waménu.
Wani du dakwa wuna kundiké vékusékmuké kalik yandaka deku mawulé wa kapére yawuran.
Deku waan wa kuttépéndarén.
Deku méni wa kusndarén.
De wuna kundiké vékusékngé mawulé yamunaae, wa wuna kundiké vékusékngatik daré.
Deku waan kuttépékapuk yamunaae, wa kurkale vékukatik daré.
Deku méni laamunaae, wa kurkale vékatik daré.
Wunga yamunaae, wa wuna kundi kurkale vékundaru det kururékatik wuté.
Got talimba wunga wandéka wa viyaatakandén Aisaia. Viyaatakandén kundi bulaa gunat a wawutékwa. Guné guna gwaal waaranga maandéka bakamu pulak téngunénga guna mawulé wa kapére yakwa. Ma vékungunu. Got akwi du dakwat yékun yaké yandékwanngé wa kundi kwayéwutén, nak gaayé du dakwat. De wani yéku kundi kurkale vékukandakwa. Wanngé vékusékngunénngé a wawutékwa gunat.” Wunga wandéka gwaande wa yékéraandarén.
29 [Juda dunyansé wani kundi vékute dekét deku kapmang bulte késpulak nakpulak mawulé yate wa waarundarén. Waarute wa gwaande yéndarén.]
30 Kaa vétik Pol dékét déku kapmang yéwaa kwayéte kéraandén gaamba wa yaréndén. Yaréte du dakwa déké yaandaka deké mawulé tawulé yate dele kundi bulndén. 31 Bulte Got néma du rate du dakwaké yékunmba véké yandékwanngé wa kundi kwayéndén. Kwayéte wa Néman Du Jisas Kraiské det yakwasnyéndén. Wup yakapuk apamama yate wa wani kundi wandén apapu apapu. Wandéka néma du dat yamba watépéndakwe wa.