12
Jisasét ma véte déké yékunmba vékulakakwak
Nané yénga pulak dé? Wawutén du dakwa némaamba yatéte talimba Gorké yékunmba vékulakate, déku kundiké, “Yi wan wanana wa,” naatake, bulaa nanat véndakwa. Dunyanngusé pététe yéndaka némaamba du dakwa yanyawe ye téte véndakwa pulak, wa wawutén du dakwa nanat wunga véndakwa. Véndakwanngé vékulakate, wani du dakwa yékunmba yandarén pulak, nané waak ma yékunmba yakwak. Kapérandi mawulé nana mawulémba tékapuk yandénngé, nané akwi kapérandi musé ma yaasékakwak. Yaasékatake yéku musé male ma yakwak. Musé kéraamuké pétékwa du apa yandakwa pulak, nané ma apa yakwak. Apa yate ma yéku musé male yakwak. Saalakukapuk yate Got tiyaan jémbaa yékunmba ma yakwak. Yate Jisas véké ma vékulakakwak. Talimba Jisas wa wandén, “Got wunat yékun yakandékwa. Yi wan wanana wa.” Naandén. Wunga wandén pulak nané ma wakwak. Wate Gorké yékunmba vékulaka-kanangwa. Talimba de kapérandi musé yan duwat takwemimba baangtakandaka wa nékéti yandarén. Nak du Jisasét takwemimba baangtakandaka dé kiyaaké yate wani muséké nékéti yakapuk yate yéku mawulé vékundén. Gorale yékunmba rapékaké yandékwanngé vékulakate mawulé tawulé yandén. Bulaa Gotna yékutuwa taambamba randékwa, néma duna taalémba.
Got nana mawulé kururéké yate wa kaangél tiyaandékwa
Talimba Jisas ani képmaamba yaténdéka de kapérandi musé yan du déké kalik yate dat kapérandi musé yandarén. Yandaka apa yate wa Gorét yamba kuk kwayéndékwe wa. Dunyansé gunat kapérandi musé yandaru guné Jisas yanngé ma vékulakangunék. Vékulakate apa yate déku jémbaa ma kutpékaangunék. Déku jémbaa kutmuké saalakuké yamarék. Jisas kapérandi musé kuk kwayéndéka déku maama dat viyaandaka wa déku nyéki vaakwan. Guné waak kapérandi musé kuk kwayéngunéngwa. Kwayéngunénga de gunat wayéka yamba viyaandékndakwe wa. Guné apa yate Jisasna jémbaa ma kutpékaangunék.
5-6 Néman Du Got ani kundi guné déku nyambalésat watakandéka déku nyéngaamba anga wa kwaakwa:
Wuna nyaan, ma véku.
Mawulé yawutékwa du dakwa kapérandi musé yandaru wuné Néman Du rate det yandarén kapérandi musé waambule yakatawutékwa.
Wuna jémbaamba yaalan du dakwat, “Wuna nyambalé wa,” naate det viyaawutékwa, de yékunmba téndarénngé.
Wunga yawutékwanngé vékulakate, méné kapérandi musé yaménu ménat yaménén kapérandi musé waambule yakatawutu méné ma kurkale vékulakaménék.
Ména mawulé yékunmba téndu méné yékunmba yatémuké ménat viyaawutu, méné wunga viyaawuténngé yéku mawulé ma vékuménék.
Wani kundiké yékéyaak guné yak kapuk? Wani kundiké vékulakate guné saalakukapuk yate Jisasna jémbaa ma kutpékaangunék.
Ma véku. Akwi aapa deku nyambalat viyaate det yakwasnyé-ndakwa, de yéku mawulé vékute yékunmba yaténdarénngé. Got waak gunat viyaate, gunat, “Wuna nyambalé wa,” naate wa dé waak gunat yakwasnyéndékwa. Guné déku nyambalé yéku mawulé vékute yékunmba yatémuké, wa wunga yandékwa. Got déku akwi nyambalésat wunga yakwasnyéndékwa. Dé gunat viyaakapuk yamunaandu guna mawulémba anga wakangunéngwa, “Nané Gotna nyambalé yamba yé wa. Nanat wa kuk kwayéndén. Nané aapakapuk nyambalé a.” Naakangunéngwa.
Ani muséké waak ma vékulakangunék. Ani képmaamba tékwa nana aapambéré nanat yakwasnyéte nanat viyaandaka nané det yamba kuk kwayénangwe wa. Deku kundi vékunangwa. Wunga yanangwanngé vékulakate, nana aapa Got nanat yakwasnyéte nanat viyaandu nané dat kuk kwayékapuk yate déku kundi ma yékunmba vékukwak. Wunga yate yékunmba rapéka-kanangwa apapu apapu.
10 Ani képmaamba tékwa aapambéré mawulé yandakwa pulak yate ayélapkéri kwaaré wa nanat yakwasnyéte nanat viyaandarén. Nana aapa Got nanat yakwasnyéte nanat viyaandékwa, wa nané dé rakwa pulak yéku musé male yate yékunmba rananénngé. 11 Nana aapa nanat yakwasnyéte nanat viyaandéka wa kaangél vékunangwa. Kaangél vékunangwa sékét nané kalik yate yéku mawulé yamba vékunangwe wa. Got nanat viyaae yakwasnyéndénngé, kukmba nané yéku musé yaké vékusékte wa yéku musé yakanangwa. Yate yéku mawulé vékute yékunmba rapéka-kanangwa.
Nané ma apa yate yatékwak
12 Got gunat yakwasnyéte viyaandu guné yéku mawulé ma vékungunék. Saalakukwa duna maan taamba apa yakapuk yandéka baka yaténdakwa pulak, guné wunga yaké yamarék. Ma apa yate yaténgunék. Yate Gotna jémbaa ma kutpékaa-téngunék. 13 Gotna kundi yékunmba vékukapuk yakwa du dakwa, Gotna jémbaaké vétikmawulé yakwa du dakwa wa maan kapére yan du pulak wa yaténdakwa. Wunga yatéte Gorké yénangwa yaambumba yamba yékunmba yéndakwe wa. Guné Gorké yénangwa yaambumba ma yékunmba yéngunék. Yéngunu wani du dakwa yangunéngwa yéku musé véte de waak yéku musé yate Gorké yénangwa yaambumba yékunmba yékandakwa.
14 Akwi du dakwale nakurakmawulé yate yékunmba témuké, guné néma jémbaa ma yangunék. Néman Du Got yéku musé yakwa du randékwa pulak, guné yéku musé yakwa du dakwa ma yaténgunék. Wunga yatékapuk ye, wa guné Got katik véké guné. 15 Got wan nanéké yékunmba véte yéku mawulé tiyaakwa du wa. Guné déké yékunmba vékulakate jéraawu ma yangunék. Guna du nak Gorét kuk kwayékapuk yamuké, jéraawu ma yangunék. Nak du déku mawulémba kapére mawulé vékute wani du katik kurkale yaréké dé. Yate nak duna mawulé yaavan kurkandékwa. Guna du déku mawulémba kapére mawulé vékundu dé guna mawulé wunga yaavan kurkapuk yamuké, jéraawu ma yangunék.
16 Guna du dakwa nak du dakwale kapérandi musé yakapuk yamuké, jéraawu ma yangunék. Guna du dakwa, talimba yatan du Iso Gorét kuk kwayén pulak, de Gorét katik kuk kwayéké daré. Iso talényan téte Got dat yékun yaké yandékwa kundiké yamba vékulakandékwe wa. Yate kakémuké male vékulakate Gorét kuk kwayéndén. 17 Kukmba nak mawulé yate wandén, “Kapérandi musé wa yawutén. Wani kakému kaké wa Gorét wa kuk kwayéwutén. Bulaa Got wunat yékun yandénngé mawulé yawutékwa.” Wunga wate géraandén. Géraandéka Got dat yékun yamba yandékwe wa. Talimba Gorét wa kuk kwayéndén. Iso wunga yandénngé wa vékusékngunéngwa.
Nané ye Saion némbumba wa saambaknanén
18 Israelsé talimba véndarén musé guné yamba véngunéngwe wa. Got déku apakundi det waké yandéka wa dé rakwa némbu ténét yéndarén. Wani némbuna yé Sainai wa. Ye téte véndarén némbumba néma yaa yaandéka yaasnyé waaréte ganngu yandéka. Néma wimut kurén. 19-20 Kutndéka vékundarén paati waandéka Got néma kundi wandéka. Got anga wandén, “Wuné ani némbumba rawutékwa. An wuna taalé a. Du nak ani némbumba yaalandu dé matut ma viyaangunu kiyaandu. Bulmakau nak, sipsip nak, ani némbumba yaalandu dé waak matut ma viyaangunu kiyaandu.” Wani kundi vékwe Israel du dakwa Mosesét wandarén, “Nané wani kundi nakapuk vékukapuk yamuké, Gorét ma waatakuménék.” Naandarén. 21 Got wandén kundi vékutake néma wup yate wa wunga wandarén. Yandaka Moses waak wani musé véte wandén, “Wuné néma wup yawutéka wuna sépé bérundékwa.” Naandén.
22 Guné Jisas Kraisna jémbaamba yaalan du dakwa, guné Sainai némbat yamba yéngunéngwe wa. Guné Gotna kundi vékute, wup yakapuk yate, wa vékusékngunéngwa. Guné nak némbat ye wa saambakngunén. Wani némbuna yé Saion wa. Gotna gaayémba wa téndékwa. Apapu apapu rapékakwa du Gotna gaayémba wa saambakngunén wa. Wani gaayé wan Gotna gaayé Jerusalem wa. Wani gaayémba Gotna kundi kure gaayakwa dunyansé asapéri asapéri wa yatékéséndakwa. Du nak de naakiké yapatikandékwa. 23 De Gotna dunyansé téte déké mawulé yate déku yé kavérékte wa wamba yaténdakwa. Jisas Kraisna jémbaamba yaalan du dakwa waak wamba wa yaténdakwa. Got wani du dakwana yé viyaatakandén wa, déku gaayémba rakwa nyéngaamba. Got waak wamba randékwa. Dé néma kot vékukwa néma du rate akwi du dakwa yandarén muséké kundi wakandékwa. Talimba déku du dakwat anga wandén, “Guné yéku du dakwa wa téngunéngwa.” Naandén. Wunga wandén du dakwa kiyaandaka deku kwaminyan Gotna gaayémba wa yékunmba rapékandakwa. Guné waak wani gaayémba wa saambakngunén.
24 Jisas waak wani gaayémba wa randékwa. Gotna kulé kundi Jisas nanat anga wandén, “Got gunat yékun yandu guné yékunmba rapéka-kangunéngwa. Yi wan wanana wa.” Naandén. Wunga wandéka dé viyaandaka kiyaandéka wa déku nyéki vaakwan. Talimba yatan du Abel kiyaandéka wa déku nyéki vaakwan. Got Abelna nyéki vétake dat viyaandékén duwat wani yandén kapérandi musé waambule wa yakatandén. Got Jisasna nyéki vétake yéku musé kaatate du dakwat yékun yandékwa. Yate du dakwa yandarén kapérandi musé wa yasnyéputindékwa.
Nané ma jéraawu yakwak
25 Jéraawu ma yangunék. Gotna kundi vékute wandékwa pulak ma yapékangunék. Déku kundit kuk kwayéké yambak. Talimba yatan du Moses Gotna kundi Israel du dakwat wandéka de déku kundit kuk kwayéndaka Got yandarén kapérandi musé det waambule yakatandén. Got det wunga yakatatake yénga pulak nanat yaké dé? Jisas Krais Gotna gaayémba rate nanat Gotna kundi wa wandékwa. Nané déku kundit kuk kwayénanu, wa Got yananén kapérandi musé waambule némaanmba yakata-kandékwa. 26 Talimba Got Sainai némbumba rate déku apakundi Israel du dakwat wandéka képmaa génén. Bulaa Got wa wandén, “Wuné nakapuk wawutu képmaa génngandékwa. Nyét waak génngandékwa.” Naandén. 27 Wunga wandéka wa vékuséknangwa. Got nakapuk wandu képmaa nyét waak géndu Got yawuréndén akwi musé késkandakwa. Yandu Gotna gaayé génngapuk yate yékunmba tépékaa-kandékwa.
28 Got néma du rate nanéké yékunmba véké yandékwa taalé katik génngé dé. Yandu nané Gorké ma mawulé tawulé yakwak. Yate déké yékunmba vékulakate mawulé yandékwa pulak ma yakwak. Nané ma wup yate déké mawulé yate déké waandé daakwak. Yate déku yé ma kavérékngwak. 29 Nana néma du Got wan dé néma yaa pulak wa. Néma yaa yaane akwi musé yaavan kutndékwa pulak, wa dé akwi kapérandi musé yaavan kurkandékwa. Wunga yaké yandékwanngé vékulakate, nané ma wup yate déké waandé daate déku yé ma kavérékngwak.