2
Jisas wandéka maan taamba kapére yan du yékun yandén
(Mt 9:1-8; Lu 5:17-26)
Kukmba Jisas waambule yéndén Kaperneamét. Waambule ye gaamba randéka déké kundi vékundarén. Vékute némaamba du dakwa wani gaamba wulaakére téndaka taalé vékulékén. Vékulékndéka pétale yaambu yamba kwaae wa. Yandéka Jisas Gotna kundi kwayéndén det. Kwayéténdéka de du vétik vétik maan taamba kapére yan du nakét jaambémba yaate kure yéndarén. Yaate ye némaamba du dakwa jaawundaka taalé vékulékénmba wa wulaae Jisas tanmba saambakngé yapatindarén. Yapatiye gaamba waare nak tambék saambun ayélap raapindarén Jisas tanale. Raapiye wani du kwaan jaambémba baangwi lékiye wani yaambumba dé jaambale kusandandarén du dakwana nyéndémba. Kusande Jisas tanmba taakandaka dé vététe anga vékusékndén. De deku mawulémba wa wandarén wa, dé wani duwat kururéké apamama yaké yandékwanngé. Wunga vékusékte wani duwat anga wandén, “Wuna du, wuné yaménén kapérandi musé wa yasnyéputiwutén.” Naandén.
Jisas wani kundi wandéka de apakundiké vékusékngwa du ras wamba téte deku mawulémba anga wandarén. “Wani du kamuké dé wunga wak? Got kapmang wa du yan kapérandi musé yasnyéputi-kandékwa. Wani du anga wandén, ‘Wuné yandén kapérandi musé wa yasnyéputiwutén.’ Dé baka du wunga wate wa Gorét wasélékndékwa wa.” Naandarén.
Naandaka Jisas deku mawulé vékusékte det anga wandén, “Kamuké guné guna mawulémba wunga vékulako? Guné wunga yaké yambak. 9-11 Wuné Duna Nyaan ani képmaamba téte yandarén kapérandi musé yasnyéputiké wa apamama yawutékwa. Guné wani muséké yamba vékusékngunéngwe wa. Yandén kapérandi musé yasnyéputiké yawutékwanngé wate baka kundi wuté wak, kapuk néma kundi wuté wak? Dé waarape déku jaambé kéraae kure yéndénngé wamunaae wa néma kundi waké wuté kapuk? Guné wuna mayé apaké yékunmba vékusékngunénngé wani kundi bulaa dat a wakawutékwa.” Naandén. Naatake maan taamba kapére yan duwat anga wan, “Ménat a wawutékwa. Méné waarape ména jaambé kéraae kure ména gaat ma yéménék.” Naandén. 12 Naandéka waarape kwaandén jaambé bari kéraae kure akwi du dakwana ménimba bari gwaandéndén. Gwaandéndéka véte akwi du dakwa vatvat naandarén. Vatvat naate Gotna yé kavérékndaka deku mawulé bérundéka anga wandarén, “Yéki. Wunga pulak musé talimba nak yamba vénangwe wa.” Naandarén.
Jisas Livait waandén dale yéndénngé
(Mt 9:9-13; Lu 5:27-32)
13 Jisas nakapuk gwaande néma gu kwaawu aarkémba téndén. Téndéka némaamba du dakwa déké yaae jaawundaka det Gotna kundi kwayéndén. 14 Kwayétake yéte véndén Alfiusna nyaan déku yé Livai takis kéraandékwa gaamba randéka. Vétake anga wandén, “Wunale ma yaa.” Naandéka waarape wa Jisasale yéndén.
15 Jisas yéndéka némaamba du dakwa dale sékét yéndarén. Yéndaka takis kéraakwa némaamba dunyansé, nak kapérandi musé yakwa némaamba dunyansé ras waak dale sékét yéndarén. Ye Jisas déku dunyan waak Livaiale kakému karéndaka de yaae de waak dele sékét kakému karéndarén. 16 Karéndaka véte apakundiké vékusékngwa Farisi dunyan ras Jisasna dunyansat anga wandarén, “Kamuké dé takis kéraakwa du, kapérandi musé yakwa du ras waak dele dé kakému ko?” Naandarén. 17  Naandaka dé det gwaaménja kundi anga wandén, “Yékunmba yatékwa du dakwa doktaké yamba yéndakwe wa. Sépémaalé kapére yan du dakwa wa doktaké yékwa. Yéndaka dokta deku sépé kururéndakwa.” Naandén. Naatake anga wandén, “Wuné du dakwana kapérandi mawulé wa kururéwutékwa. Kapérandi mawulé vékukwa du dakwa wunéké yaae wuna kundi vékundarénngé wa gaayawutén. Yéku mawulé vékukwa du dakwaké yamba vékulakawutékwe wa.” Naandén Jisas.
Kakému yaakétndakwanngé wandén Jisas
(Mt 9:14-17; Lu 5:33-39)
18 Nakapuk baptais kwayékwa du Jonna dunyansé, Farisi dunyan waak Gorale kundi bulmuké yate wa kakémuké yaakétndarén. Yaakétndarénngé vékulakate du dakwa ras Jisaské ye anga wandarén, “Jonna dunyansé Farisi dunyansé waak némaamba apu wa kakému yaakétndakwa. Yaakére baka yaréte Gorale kundi bulndakwa. Ména dunyan wunga yamba yandakwe wa. Akwi nyaa wa kakému kandakwa. Kamuké daré ména dunyansé kakému yamba yaakétndakwe?” Naandarén. 19 Naandaka Jisas det gwaaménja kundi anga wandén: “Du nak taakwa kéraaké yandu de kakému yaake mawulé tawulé yate kakému kaké daré kapuk? Wa kakandakwa. Taakwa kéraaké yakwa du dele sékét yaréndu wa mawulé tawulé yate kakandakwa. 20 Kukmba nak du yaae wani duwat kure yéndaru wani sapak wa de déku du dakwa déké sémbéraa yate kakému katik kaké daré. Wuné wuna dunyansale wayéka a yatéwutéka wa mawulé tawulé yate kakému kandakwa.” Naandén.
21 Wani kundi watake det gwaaménja kundi vétik waak anga wandén: “Du dakwa kulé laplap nak tambék kéraae jaangwa laplapmba tékwa yaambumba yamba taake yatépéndakwe wa. De kulé laplap nak tambék kéraae jaangwa laplapmba tékwa yaambumba taake yatépé-munaandaru, wa kukmba gu yakwasnyéndaru kulé laplap makal pulak yandu jaangwa laplap gérikndu néma yaambu tékandékwa. 22 Dékény kwaaré viyaae révéndarén meme sépémba kulé wain kulak yamba wukaasanda-ndakwe wa. Wunga yamunaandaru, wa wani meme sépé jaangwa ye pungndu kulak akwi yékéraa-kandékwa. Yékéraandu wani meme sépé katik yékun yaké dé. Kulé meme sépémba wukaasanda-ndaru kulé kulak yékunmba tékandékwa.” Wunga gwaaménja kundi wandén, talimba yatan du wan kundi déku kulé kundiale véréti yékunmba kwaakapuk yaké yandékwanngé.
Yaap yaré nyaaké wandén Jisas
(Mt 12:1-8; Lu 6:1-5)
23 Yaap yaré nyaa nak Jisas déku dunyansale sékét wit tékwa yaawi nakmba yéndarén. Yéte déku dunyan wit sék kaké wa wit kumbu ras taakundarén. 24 Taakundaka Farisi dunyan ras vétake Jisasét anga wandarén, “Ma véna. De wit kumbu taakundakwa yaap yaré nyaamba. Nana apakundi anga wandékwa, ‘Guné yaap yaré nyaamba jémbaa yaké yambakate.’ Wani apakundi yamba vékundakwe wa. Wit kumbu taakute jémbaa wa yandakwa, yaap yaré nyaamba. Wan kapérandi yapaté wa yandakwa.” Naandarén.
25-26 Naandaka det anga wandén, “Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamu Devit yan muséké wa Gotna nyéngaamba viyaatakandarén. Wani kundiké yamba vékulaka-ngunéngwe wa. Talimba Devit déku dunyansale kaandé yandéka dé Gotna kundi bulndakwa gaamba wulaae wani gaamba jémbaa yakwa duwat waatakundén, Gorké kwayéte taakandarén kakému det kwayéndénngé. Wani sapak Abiatar wa dé Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma du téndén. Waatakundéka kwayéndéka Devit wani kakému déku dunyansat kwayéndéka de akwi kandarén. Wunga yate nana apakundi yamba vékundakwe wa. Nana apakundi anga wandékwa, ‘Gotna gaamba jémbaa yakwa du male Gorké kwayéndarén kakému yénga kandaru. Nak du wani kakému katik kaké daré.’ Wunga wandéka Devit déku dunyansale wunga yandaka deké anga yamba wangunéngwe wa, ‘Wan kapérandi musé wa yandarén.’ Wunga wakapuk yate kamuké guné wuna dunyansat waaru, nana apakundi vékukapuk yandarénngé? Guné wunga wate yamba kurkasale vékusék-ngunéngwe wa.” Naandén Jisas.
27 Naatake det anga wandén, “Du dakwat yéku yapaté yamuké wa Got yaap yaré nyaa yandén. Du dakwa de yaap yaré nyaat yékun yandarénngé yamba wandékwe wa Got. 28 Wunga yandénngé vékulakate gunat a wawutékwa. Wuné Duna Nyaan, wuné yaap yaré nyaaké néma du a rawutékwa. Wuné du dakwana jémbaaké yi naawutu wa de yaap yaré nyaamba yi naawutén pulak yénga yandaru.” Naandén Jisas.