Filemonngé Pol viyaan nyéngaa
Taale ani kundi ma vé
Filemon dé néma du nak wa. Kolosi gaayémba wa yaténdén. Dé Jisasna jémbaamba wa yaalandén. Wunga vékulakanangwa. Déké baka jémbaa yakwa du nak déku yé Onesimus, dé déku néma du yaasékatake yaange nak gaayét yéndén. Ye wani gaayémba Onesimus Polét vétake wa Jisasna jémbaamba yaalandén.
Wani sapak Pol kalapusmba kwaate Filemon vémuké yéké yapatikndén. Yapatiye wa ani nyéngaa viyaae Onesimusét kwayéte dat wandén, waambule déku néma duké yéndénngé. Nyéngaamba Filemonét Pol anga wandén, “Méné ména jémbaa baka yan duwat waaruké yambakate. Wani du bulaa Jisasna jémbaamba wa yaalandén. Wanngé dé ma waambulé kéraaménék, ména waayéka pulak.” Naandén Pol.
1
1-2 Néma mawulé yawutékwa du Filemon, ménéké wuné Pol ani nyéngaa viyaawutékwa. Krais Jisasna maama déké kwayéwutén kundiké kalik yate wa wunat kalapusmba kusolatakandaka a rawutékwa. Krais Jisasna jémbaamba yaalan du Timoti wunale sékét randéka wa ménéké ani nyéngaa viyaawutékwa. Méné nanale Krais Jisasna jémbaa yakwa du wa, nyéné aana nyange pulak rakwa taakwa Apia, méné waariyakwa du pulak yaréte nanale néma jémbaa yakwa du Arkipus, ména gaamba jaawukwa Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, gunéké wa ani nyéngaa viyaatakawutékwa.
Nana aapa Got Néman Du Jisas Kraisale gunéké mawulé sémbéraa yate, gunat yékun yate, yéku mawulé kwayéndu guné yékunmba yatékangunéngwa. Gorét wunga waatakuwutékwa.
Filemon Néman Du Jisaské yékunmba vékulakate Gotna du dakwaké néma mawulé yandékwa
4-5 Méné Filemon, Néman Du Jisasna jémbaamba yaale wuna waayéka pulak tékwa du, méné Gotna akwi du dakwaké néma mawulé wa yaménéngwa. Méné Néman Du Jisaské yékunmba vékulakate déku kundiké waménéngwa, “Yi wan wanana wa.” Naaménéngwa. Wunga yaménéngwanngé wa vékuwutén. Vékutake Gorale kundi bulte ménéké vékute mawulé tawulé yate wa déku yé kavérékwutékwa. Nané Krais Jisaské yékunmba vékulakate, wa déku du wa ténangwa. Ténanga wa dé nanat yékun yandékwa. Méné waak Kraiské yékunmba vékulakate déku du téte nak duwat Jisaské kundi bulte, yékun yandékwa yapatéké kurkale vékusékménénngé wa Gorét waatakuwutékwa. Méné Gotna akwi du dakwaké néma mawulé yate det yékun yaménénga deku mawulé yékun téndékwa. Wunga yaménénga wani muséké vékute mawulé tawulé yawutéka wuna mawulé a yékunmba tékwa.
Pol Filemonét waatakundén Onesimus kéraamuké
Wunga yaménénga wa ménat waatakuwutékwa, Onesimuské. Krais wandéka déku yémba déku jémbaa wa yawutékwa. Yate wawutékwa pulak yaménénngé ménat némaanmba wakatik wuté. Wunga wamuké kalik yawutékwa. Méné wunéké néma mawulé yaménénga wuné ménéké néma mawulé yate wa ménat yakélak waatakuwutékwa. Némaanmba yamba wawutékwe wa. Wuné Pol, wuné aanyapa yan wa. Krais Jisaské bulwutén kundi kalik ye, wa wuné kalapusmba taakandaka rawutékwa. 10 Rate ménat Onesimuské waatakuwutékwa. Talimba kalapusmba rawutéka wuna kundi vékwe wa Néman Du Jisasna jémbaamba yaalandén. Wunga ye dé wuna nyaan pulak wa yaténdékwa.
11 Talimba Onesimus ménat yamba yékun yandékwe wa. Bulaa wunat a yékun yandékwa. Wunat yékun yate wa ménat waak wa yékun yandékwa. 12 Bulaa dat wawutén wa, ménéké waambule yéndénngé. Wuné déké néma mawulé yawutékwa. Yate, dé wuné yaasékatake yéndénngé kalik yawutén. 13 Dé ména taalé kéraae dé wunat yékun yamuké mawulé yawutén. Gotna yéku kundi kwayé-wutéka wuné kalapusmba taakandaka rate mawulé yawutén, dé wunale yaréte wunat yékun yapékarémuké. 14 Yate ménéké vékulakaréwutén. Méné taale waménu dé amba wunale yaréte wunat yékun yapékarémuké, wa mawulé yawutén. Wuné taale wawutu dé amba yaréte wunat yékun yapékarémbanngé, wa kalik yawutén. Yate anga wawutén, “Wuna mawulé yamba wa. Dékét Filemon mawulé yandékwa pulak ma yandék. Wunga yate wa wunat waak yékun yakandékwa.” Naawutén.
15 Kalmu anga waké méné? “Talimba Onesimus wuné yaasékatake ye dé baapmu vétik, kupuk nak gaayémba yaréndén. Bulaa waambule yaae kalmu wunale yarésékéyakngé dé? 16 Talimba wuna jémbaa yakwa du wa téndén. Dé Néman Du Jisas Kraiské yékunmba vékulakate, jémbaa yate, néma mawulé yawutékwa wuna waayéka pulak wa rakandékwa.” Kalmu wunga waké méné? Déké néma mawulé yawutéka wuna waayéka pulak wa téndékwa. Dé ména jémbaa yate ména waayéka pulak téndu méné wunat taalékére déké ma mawulé tawulé yaménék. Béné véréti Néman Duna du vétik wa tékambénéngwa.
17 Anga ma waménék, “Polale aané Néman Duna jémbaa yakwa du a yatétékwa.” Naate, Onesimusét ve ma wa, “Méné yékun wa waambule yaaménén. Ma yaala wuna gaat.” Dat wunga ma waménék. Wuné yaamunaawutu wunat wunga wa wakaménéngwa. Wunat waména pulak, dat wunga ma waménék.
18 Onesimus ménat kapérandi musé dé yak kapuk? Wunga yamunaandu wunga wunat waménu wa ménat yékun yakawutékwa. Dé yéwaa ras ménémba dé kéraak kapuk? Baka kéraamunaandu, wa waménu ménat kwayékata-kawutékwa.
19 Ma vé. Amba wunékét wuna kapmang a anga viyaatakawutékwa. Wuné Pol déku kwaambu kwayékata-kawutékwa. Yi wan wanana wa. Wunga ménat wawutékwa. Ménat katik waké wuté, talimba jémbaa yate ménat Gotna kundi wawutéka vékuménénngé. Vékwe kulémawulé kéraaménén. Kéraae a yékunmba yaté-kaménéngwa, apapu apapu. Wani jémbaa wa yawutén ménéké.
20 Wuna waayéka pulak yatékwa du, ani jémbaaké ma vékulaka. Wuné ménéké yéku jémbaa yawuténngé, anga yaménénngé mawulé yawutékwa. Méné nana Néman Duké vékulakate Onesimuské bulwutén kundi ma vékuménék. Kraisna jémbaa yatéte aané déku du a tétékwa. Yatéte méné wuna waayéka pulak téte, wuna kundi vékute, wawutékwa pulak ma yaménu. Wunga yaménu wuna mawulé yékun yaké yakwa. Ménat wunga waatakuwutékwa.
21 Méné wuna kundi vékute, wa wawutékwa pulak yakaméné-ngwa. Bulaa nyéngaamba viyaate wunga wa vékusékwutékwa. Wuné ménat wawutén kundi vékute méné apa yate Onesimuské yéku yapaté ras waak yakaménéngwa. Wunga vékusékwutékwa.
22 Kundi nak waak wakwate yawutékwa. Kwaawuta gaa ma kururéménék. Guné Gorét wunéké waatakungunéngwa. Got guna kundi vékwe wunat yékun yandu wuné gunéké yaakawutékwa. Wunga mawulé yawutékwa.
Deké mawulé tawulé yate wandékwa
23-24 Wunale jémbaa yakwa dunyansé, Mak, Aristarkus, Demas, Luk, Epafras, de wunga mawulé yandakwa ménéké. Yate wandaka ménat wawutékwa. Epafras dé Krais Jisaské wandén kundi kalik ye wa dé kalapusmba taakandaka wunale ratékwa sékét.
25 Néman Du Jisas Krais gunéké mawulé sémbéraa yate gunat yékun yakandékwa. Gorét wunga waatakuwutékwa.
Wani kundi a wasékéyakwutékwa. Yaak.