2
Got kot vékukwa néma du rate yékun yakandékwa
Anga wangunéngwa, “Nak du dakwa wan kapérandi musé yapékatékwa du dakwa wa. Got yandarén kapérandi musé det waambule yakata-kandékwa.” Naangunéngwa. Guné wani kundi waké yambak. Guné waak de yakwa kapérandi musé yangunéngwa wa. Guné wani kundi nak du dakwaké wate wa gunéké waak wa wangunéngwa. Anga vékuséknangwa. Got wani kapérandi musé yakwa du dakwat yandarén kapérandi musé yakatandékwa yapaté wan yékun wa. Wunga wa vékuséknangwa.
Ma vékulakangunék. Guné nak du dakwa yan kapérandi muséké det waarute guné waak wani kapérandi musé yangunu, Got gunat waaruké dé, kapuk yénga pulak yaké dé? Gunat waarute yangunén kapérandi musé gunat waak wa waambule yakata-kandékwa. Anga vékusék-ngunéngwa. Got gunéké sémbéraa yate gunat yékun yandékwa. Yate yangunén kapérandi musé gunat bari waambule yakataké yamba vékulakandékwe wa. Wani muséké anga waké yambak, “Wan baka musé wa. Néma musé yamba wa.” Wunga wakapuk yate guna mawulémba anga ma wangunék, “Got nanéké sémbéraa yandékwa, nané yanangwa kapérandi musé yaasékananénngé.”
Guné Gorké yékunmba vékulaka-kapuk yate wani kundi yamba wangunéngwe wa. Guné guna kapérandi mawulé vékute guna mawulémba apamama yate kapérandi musé wa yatépékangunéngwa. Yate yangunén kapérandi musé yaasékamuké kalik yangunéngwa. Yangunénga Got rakarka yandékwa. Guné kapérandi musé ras waak yamunaangunu, wa Got néma kot vékute néma du raké yakwa nyaa néma rakarka yate, yangunén akwi kapérandi musé gunat waambule yakatate ras waak wa waambule yakatakandékwa. Wani nyaa Got néma kot vékukwa néma du rate akwi du dakwa yan muséké vékute kundi wakandékwa. Wandu akwi du dakwa anga wakandakwa, “Déku kundi wan yékun wa. Dé yéku yapaté wa yandékwa.” Wunga wate déku jémbaaké vékusék-ngandakwa.
Akwi du dakwat yandarén musé waambule kaatakandékwa. Du dakwa ras deku mawulémba apamama yate yéku musé yapékate Gorké yénangwa yaambumba yéndakwa. De déku du dakwa téte dale apapu apapu yékunmba rapékaké mawulé yate wa néma jémbaa yandakwa déké. Wunga yakwa du dakwat Got yéku musé kwayékatate wandu de dale yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Du dakwa ras deku sépéké male vékulakate Gotna kundiké kuk kwayéndakwa. Kwayéte kapérandi musé yate kapérandi yaambumba wa yéndakwa. Wunga yakwa du dakwat Got néma rakarka yate yandarén kapérandi musé waambule némaanmba yakatakandékwa. Dé wandu kapérandi musé yakwa du dakwaké kapérandi musé yaakandékwa. Juda du dakwaké néma kapérandi musé taale yaakandékwa. Yaandu nak gaayé du dakwaké waak kapérandi musé yaakandékwa. Yaandu de akwi apa tapa kaangél kurkandakwa.
10 Got yéku musé yakwa du dakwat yékun yakandékwa. Juda du dakwat némaamba yékun yakandékwa. Ye nak gaayé du dakwat waak yékun yakandékwa. Yandu deku mawulé yékunmba téndu de déku du dakwa téte dale nakurakmawulé yate yékunmba yatépékakandakwa. 11 Got wunga yandéka wa vékuséknangwa. Got akwi du dakwat nakurak kundi male wa wandékwa. Juda du dakwat nakpulak kundi wate, nak gaayé du dakwat nakpulak kundi wate, wunga yamba yandékwe wa.
12 De Judasé Moses wan apakundi vékusékte kapérandi musé yandarénngé, Got kot vékukwa néma du rate Moses wan apakundiké vékulakate deku kundi vékute, yandarén kapérandi musé det waambule yakata-kandékwa. Nak gaayé du dakwa Moses wan apakundi vékusékngapuk yate kapérandi musé ye wa Moses wan apakundiké vékulaka-kapuk yate lambiyak-ngandakwa. Gorale katik rapékaké daré.
13 Anga vékuséknangwa. Moses wan apakundi vékute wandén pulak yakwa du dakwa Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa tékandakwa. Moses wan apakundi baka vékukwa du dakwa Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa katik téké daré.
14 Nak gaayé du dakwa de Moses wan apakundi yamba vékusék-ndakwe wa. Yate deku mawulé vékute Moses wandén pulak wa yandarén. Yandaka anga vékuséknangwa. Apakundi nak deku mawulémba wa tékwa. Téndéka de Moses wan apakundi vékusék-ngapuk yate deku mawulémba tékwa kundi vékute wa Moses wandén pulak yandakwa. 15 Nané det véte anga vékuséknangwa. Got déku apakundi deku mawulémba wa wandén. Wandéka deku mawulé det anga wandékwa, “Ani musé yate yéku musé yangunéngwa. Wani musé yate kapérandi musé wa yangunéngwa.” Wani muséké vékusék-ndarénngé deku mawulé det wa wandékwa.
16 Anga vékuséknangwa. Got néma kot yaké yakwa nyaa deku mawuléké vékulaka-kandékwa. Wani nyaa dé wandu Jisas Krais kot vékukwa néma du rate, du dakwa paakundarén mawulé, paakute yandarén muséké waak kundi wakandékwa. Wuné Jisas Kraisna kundi du dakwat kwayéte, dé wunga yaké yandékwanngé wa wawutékwa.
Judasé wandarén, “Moses wan apakundi nanat yékun yakandékwa”
17 Guné ras Juda du dakwa téte gunékét guna yé kavérékte anga wangunéngwa, “Nané Juda du dakwa a. Nané Moses wan apakundi vékute wa Gotna du dakwa ténangwa.” 18 Wunga wate wa vékusék-ngunéngwa, yangunénngé Got mawulé yandékwa wani jémbaaké. Yangunénga nak du gunat Moses wan apakundiké yakwasnyéndaka wa vékusék-ngunéngwa. Kamu musé dé yéku musé? Kamu musé dé kapérandi musé? Wunga vékulake wa vékusék-ngunéngwa.
19-20 Yate guna mawulémba anga wangunéngwa, “Nané Moses wan apakundiké yékunmba wa vékuséknangwa. Vékusékte Gotna kundi akwiké wa yékunmba vékuséknangwa. Vékusékte ménimbo duké yaambu wakwasnyéndakwa pulak yate, wa yékéyaakmba tékwa du dakwat Gotna kundiké yakwasnyé-kanangwa. Yaa vérékte ganngumba kaalékwa pulak yate, nané yékéyaakmba tékwa du dakwana mawulat yékun yakanangwa. Yananu de Gorké yékunmba vékusék-ngandakwa. Yékéyaakmba tékwa du dakwat, makal nyambalé pulak téte vékusékngapuk yakwa du dakwat waak nana kundiké yakwasnyé-kanangwa, de nané pulak téndarénngé.” Naangunéngwa.
21 Wunga wate nak du dakwat guna kundiké yakwasnyéte kamuké guné vékusékngapuk yo? Guné wunga yate kapérandi yapaté wa yangunéngwa. Nak du dakwat anga wangunéngwa, “Guné sél yaké yambak.” Naate wa sél yangunéngwa. 22 Det anga wangunéngwa, “Guné nak du dakwale kapérandi musé yaké yambak.” Naate wa nak du dakwale kapérandi musé yangunéngwa. Det wangunéngwa, “Guné papungorké kuk ma kwayéngunék.” Naate wa papungorét waatakundakwa gaamba wulaae wa musé sél yangunéngwa. 23 Guné Moses wan apakundiké anga wangunéngwa, “Wan yéku kundi wa. Gotna yé kavéréknangwa kundi wa.” Naate wa wani apakundiké kuk kwayéngunéngwa. Guné Gotna apakundiké kuk kwayéte déku jémbaa wa yaavan kutngunéngwa. 24 Guné Judasé wunga yangunéngwanngé ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: Nak gaayé du dakwa yangunéngwa kapérandi musé véte Gorké kapérandi kundi wate dat wasélékndakwa.
Got sépé sékundakwanngé vékulaka-kapuk yate mawuléké wa vékulakandékwa
25 Kundi ras waak wakawutékwa, Got Mosesét wandéka Moses wan apakundiké, guné Judaséké waak. Guné makal nyambalé yaréngunénga wa, “Gotna du wa,” naate guna sépé sékundarén. Guné Moses wan apakundi vékute wandén pulak yamunaangunu, wan yékun wa. Guné wunga yate Gotna du wa téngunéngwa. Yi wan wanana wa. Guné Moses wan apakundiké kuk kwayémunaae, wa nak gaayé du sépé sékukapuk yandarén du pulak wa téngunéngwa. De Gorké vékusékngapuk yate Gotna du tékapuk yandakwa pulak, wa guné Moses wan apakundiké kuk kwayéte Gotna du yamba téngunéngwe wa.
26 Nak gaayémba téte sépé sékukapuk yandarén du de Moses wan apakundi vékukapuk yate, baka vékusékte, Moses wandén pulak yate, wa Gotna ménimba déku du tékandakwa. Wunga téte Gotna ménimba Juda du sépé sékundarén du pulak wa tékandakwa. Yi wan waak wan wanana wa. 27 Wunga téte sépé sékukapuk yandarén dunyansé, Moses wandén pulak yate yéku yapaté yandaru, yaké yandakwa yéku yapaté guné sépé sékwan Juda du yaké yangunéngwa yapatat wa taalékéra-kandékwa. Guné Moses wan apakundi guna nyéngaamba kwaandéka véte wani kundiké vékusékte wani apakundiké kuk wa kwayéngunéngwa. Wani wawutén kundiké ma vékulakangunu.
28 Gotna duké vékulakate wa wunga wawutékwa. Guné Judasé anga wangunéngwa, “Akwi Juda dunyansé wan Gotna du wa. Deku aasa aapa Juda du dakwa téndarénmba wa de waak Juda du wa téndakwa. De akwi Got Mosesét wandéka Moses wan apakundi vékusékndaka wa deku sépé sékundarén. De akwi nana apakundi wa vékundakwa.” Naangunéngwa. Wunga wangunénga a wawutékwa: Yamba yé wa. 29 Gotna du wan anga yakwa du wa. De Gorké yékunmba vékulakandaka Gotna Yaamambi deku mawulémba wa randékwa. Rate wa watakandékwa, de Gotna du téndarénngé. Gotna Yaamambi kure rakwa du wa Gotna du téndakwa. Got deku sépéké yamba vékulakandékwe wa. Got kwayéndén Yaamambiké wa vékulakandékwa. Gotna Yaamambi kure rakwa duké Got anga wandékwa, “De wuna yéku du wa.” Wunga wandéka nak du Gotna Yaamambi deku mawulémba randékwanngé vékusékngapuk yate, wa deku yé yamba kavérékndakwe wa.