2
Aanyapa du dakwa
Nané ménat Krais Jisasna kundi wa yakwasnyénanén. Méné déku jémbaamba yaalan du dakwat wani yéku kundi ma kwayéménék. Wani papukundi wakwa du pulak waké yambak.
Aanyapa dunyansat anga ma wa: Guné yéku mawulé vékute yékunmba ma yaréngunék. Guna mawulé, kwaminyan, sépéké yékunmba ma véngunék. Guné Krais Jisaské yékunmba vékulakate, du dakwaké néma mawulé yate, kaangél kutte apa yate yékunmba ma yaréngunék.
Aanyapa dakwat anga ma wa: Gorké apapu apapu vékulakate yékunmba ma yaréngunék. Nak du dakwaké papukundi waké yambak. Waangété kulak kate waangété yaké yambak. Naléwuré biyaku dakwat yéku jémbaaké ma yakwasnyéngunu. Wunga ma waménék aanyapa dakwat. Naléwuré biyaku dakwat yéku jémbaaké yakwasnyéndaru de deku du, nyambaléké waak, néma mawulé yakandakwa. De aanyapa dakwana kundi vékute, kapérandi musé yakapuk yamuké deku mawulé deku sépéké yékunmba véte, nak duké yékapuk yate, yéku mawulé vékute ma yékunmba yaténdarék. Wunga yatéte deku jémbaa yékunmba yakandakwa. Deku duna kundi vékukandakwa. Wunga yandaru akwi du dakwa det véte Gotna kundiké kapérandi kundi katik waké daré.
Naléwuré biyaku dunyan
Naléwuré biyaku dunyansat anga ma wa: Kapérandi musé yakapuk yamuké, guna mawulé guna sépéké ma yékunmba véngunék. Wunga ma wa det.
Méné yéku jémbaa ma yaménék. Yaménu de ménat véte, yaménéngwa pulak yakandakwa. Méné det Gotna jémbaaké yakwasnyéte yéku kundi male ma waménu. Papukundi waké yambak. Nané yéku kundi male wa wanangwa. Méné wani yéku kundi ma waménu nana maama du dakwana ménimba téte, nanéké kapérandi kundi waké ye, nékéti yakandakwa. Nékéti yate nanéké kapérandi kundi katik waké daré.
Nak dumba jémbaa yakwa du dakwa
Nak dumba jémbaa yakwa du dakwat anga ma wa: Guna néma duna kundi ma kurkale vékungunék apapu apapu. Kurkale vékute wandakwa pulak jémbaa ma yékunmba yangunék. Dele waaruké yambak. 10 Deku musé sél yaké yambak. Nanat yékun yakwa du Gorké vékulakate yéku jémbaa yangunu véte wakandakwa, “De yéku du dakwa wa. Gotna kundi vékute wa yéku jémbaa yandakwa. Gotna kundi wan yéku kundi wa.” Naakandakwa. Wunga ma waménu, nak dumba jémbaa yakwa du dakwat.
Nané ma yéku mawulé vékute kurkale yatéte Krais yaaké yakwa nyaaké kaavérékwak
11 Got akwi du dakwaké sémbéraa yate wandéka wa déku nyaan gaayandén, nané yékunmba tépékaa-nanénngé apapu apapu. Got nanat wunga yékun yandénngé wa vékuséknangwa. 12 Talimba nané Gotna kundi vékukapuk yatéte, kapérandi mawulé vékute, ani képmaamba tékwa muséké wa néma mawulé yaténanén. Bulaa Got nanat yékun yate wa nanat yakwasnyéndékwa ani muséké. Bulaa nané nana mawulé, kwaminyan, sépéké ma yékunmba véte, yéku mawulé vékute, Gorké vékulakate, déku kundi vékuté-pékaakwak. Talimba yananén pulak nakapuk katik yaké nané. 13 Wunga yate Néman Du Got yaaké yakwa nyaaké kaavérénangwa. Wani nyaa nanat yékun yakwa du Jisas Krais nyaa véte kaalékwa pulak ye randu nané mawulé tawulé yate dé vékanangwa. 14 Talimba nané Satanna taambamba kéraamuké wa nanéké kiyaandén. Nana kapérandi mawulé yaasékatake, kulémawulé kéraae déku du dakwa yatéte, yéku mawulé vékute, yéku jémbaa yaké néma mawulé yananénngé, wa nanéké kiyaandén.
15 Wani kundi ma waménu, ména du dakwat. Méné néma du rate det némaanmba ma waménu, deku kapérandi mawulé yaasékatake yéku mawulé yandarénngé. De ména kundi vékundarénngé mawulé wa yawutékwa. De ména kundiké kuk kwayémuké kalik yawutékwa.