4
I Kinabuhi' Sigon
si Katuyu'an-na si Diyos
Roma 12:3-8; 1Cor 12:1-31; Efeso 4:7-13
Kon sugad, tungod kay agsakit may i puhu'-na si Kristo, andamu-bi i mga kalugaringun-bi si kina'iya nga akapariho si tawa'-na kay bisan say i magpatubyan si puhu'-na nga agsakit,* Parti si puhu'-na nga agsakit, aniya' duwa pagsabot: 1. Si pagbunyag si mga iya, ag'aku'-na mga iya nga agsakit si Kristo para si mga iya sanglit gana' na mga karuyag-na pagpakasala' pa. 2. Agparapasakitan-na mga iya si mga a'a nga agpadayon pagpirit nga didiwarayan-na kunta' mga iya si Kristo. Ngan tungod kay ga'i nan atuman, ga'i may liwat mga iya abawa si bisan ay tintasyuna. ga'i na iya agpadayon pa pagpakasala'. Ngan tungod sinan, ga'i na iya agpadayon pa si kinabuhi' sigon si makasasala' karuyag-na si a'a, kundi' sigon si katuyu'an-na si Diyos myintras nga allom pa iya ato si kalibutan. Ngan angay i pag'aku'-bi sinan kinabuhi' kay tama' na i nagkaragan-bi uras pag'irog si mga nagpili'-na binuhatan si mga a'a nga ga'i anutu'o si Diyos, pariho si pagpalagtok si karat'an, kasindak si puhu'-na si la'in, pagpalangu-lango, subra kalipayan, pati' i gana' huway-huwayay irinom hasta pa i day ga'i na matallon kabaraw si bisan ay nga day agdiyus-na mga iya. Ag'usa gayod i mga dati kahuruwangan-bi nga ga'i na kam makihuwang si kinabuhi' nga agparakinda si dimu'an klasi karat'an ngan gana' sapayan-na kon ay i manakka, sanglit parapamakara'at-na kam mga iya. Kundi' aniya' mga iya baratunun-na si Diyos nga andam na paghusgar si dimu'an mga a'a, bisan allom payto o minatay na. Iyay nan i katuyu'an-na si pagpasamwak si mahalap sumat siray hasta si mga magkamaratay na, I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: si mga magkamaratay ina'anto. basi' kunta' agpaka'angkon mga iya si kinabuhi' nga pariho si tawa'-na si Diyos parti si mga espiritu-na mga iya bisan kon parti namay si mga puhu'-na agkinahanglan gihapon nagpanhusgaran pariho si bisan say aha'a.
Titakka na i katapusan-na si dimu'an. Kon sugad palinawu-bi i mga pamurubu'ut-bi ngan ata'uha kam pagdalom si isip-bi basi' agpakapangadyi' kam. Labaw si dimu'an, pasarigu-bi i paghirigugma'ay-bi, kay tungod si gugma' apasaylo i bisan ay kalabbat-na sala'. Agpagara'a kam balang addangan si pagpanginano kon nagtungbalay kam nga gana' ngurub-ngurubay. 10 Kunta' gamit-na si kada addangan i sakarawat-na espirituhanon abilidad pagsirbi si la'in bilang adda tangkod parapanginano si pala'in-la'in nagparigalu-na si Diyos. 11 Kon parti si pagpahalling i sakarawat-na si a'a, kinahanglan nga i mga sapahalling-na mismo i mga allingun-na si Diyos. Kon parti namay si pagsirbi, kinahanglan nga i naggamit-na mismo i kusog nagpumwan-na si Diyos, basi' si kada pagbuhati, adayaw i Diyos pina'agi si Jesu-Kristo. Iya i angay nagdayaw pati' gana' katapusan-na si kagamhanan-na. Amen.
I mga Pagpasakit
si mga Kristiyano
Hebro 12:1-13; Sant 1:2-18
12 Mga hinigugma'-ko kumpaniya, dakam na agpara'usahu-bi nga mapaddi i mga nagpara'agihan-bi pagpurbar si pagtu'u-bi nga day baha'o pa hamok ahinabo' si ka'am. 13 Lugod aglipaya kam ina'anto si pagparapaki'ambit-bi si kasakitan-na si Kristo, basi' anubra pa i kalipayan-bi si uras nga pinakulaw i ka'angayan-na. 14 Kon nagparasamyangan kam tungod si pag'aku'-bi si arun-na si Kristo, ka'am i maka'angkon si malipayon kamutangan kay i Espiritu-na si maka'angayan Diyos awinan si ka'am. 15 Gana' kunta' si ka'am magsakit pina'agi si pagmatay, o ma'in ngani' pagtangkaw, o bisan ay buhata nga mara'at. Ga'i kam kunta' agsakit pina'agi si pagparalabot. 16 Pero kon nagpasakitan kam tungod kay Kristiyano kam, ga'i kam kunta' asipog sinan kundi' dayawu-bi dina i Diyos tungod si paka'angkun-bi si arun-na si Kristo. 17 Ma'in nan hamok iya, kundi' anakka na liwat i uras paghusgar si panimalay-na si Diyos. Kon kita kam mismo ga'i akalikay si pagswitu-na I nagtukoy pagswitu-na, iya i pala'in-la'in nagpa'abat-na si Diyos si kita tungod si sala'-ta pariho si kamamalu'an, kabido', kasamok si inisipan. si kada pagsala'i-ta kundi' kita dina i nagpaprimiru-na, iya pa ba' i mga ga'i magpanunod si mahalap sumat i ga'i mangabat si grabi kastigo? 18 Pariho si maka'anna' si Kasuratan:
Kon makuri atalwas i mga matadong,
iya pa ba' i mga ga'i magpanutu'o Diyos pati' i mga makasasala'?§ Pngl 11:31
19 Kon sugad, bisan singnga tikang i mga sa'abat-ta kasakitan nga sigon si katuyu'an-na si Diyos, kunta' agpadayon hamok kita pagpatubyan si mga kalugaringun-ta pada'iray si tangkod Maghimo si kita, katapos agpadayon pagbuhat si mga mahalap.

*4:1 Parti si puhu'-na nga agsakit, aniya' duwa pagsabot: 1. Si pagbunyag si mga iya, ag'aku'-na mga iya nga agsakit si Kristo para si mga iya sanglit gana' na mga karuyag-na pagpakasala' pa. 2. Agparapasakitan-na mga iya si mga a'a nga agpadayon pagpirit nga didiwarayan-na kunta' mga iya si Kristo. Ngan tungod kay ga'i nan atuman, ga'i may liwat mga iya abawa si bisan ay tintasyuna.

4:6 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: si mga magkamaratay ina'anto.

4:17 I nagtukoy pagswitu-na, iya i pala'in-la'in nagpa'abat-na si Diyos si kita tungod si sala'-ta pariho si kamamalu'an, kabido', kasamok si inisipan.

§4:18 Pngl 11:31