I Kaduwa Surat-na Si Pablo
Pada'iray Si Mga Taga
Corinto
Pagbulig Pagsabot Sito Surat
I magsurat sito, iya si apostol Pablo (1:1; 10:1). Kulawin na hamok ari si pahina 394 pagpasayod si bug'os pagka'a'a-na si Pablo. Ka'urugan i mag'isip nga agsurat-nay to ngan 55 AD (mga 25 anyos kahuman abanhaw si Jesus) ngan kari'i-na si prubinsya Macedonia (2:13; 7:5) si katallo bisis pagbiyahi-na pagpasamwak. Agsurat-na i primiro surat pada'iray si mga taga Corinto myintras si Pentecostes, mangno, kahuman si mga annom bulan agsurat-na i kaduwa myintras anakka i tigtugnawon.
Agsurat-nay to si Pablo ma'in hamok para si manniniripon pag'ampo' ari si syudad Corinto kundi' para liwat si dimu'an nagpanagama paghuwang si Diyos ari si bug'os prubinsya Acaya (1:1).
Sinan mga panahon, aniya' magpakasalakot ari si Corinto mga burubullo' apostol (11:13) nga agpaminugad ma'in kuno' angay tarapuran i mga allingun-na si Pablo pati' nga ma'in kuno' ungod i pagka'apostul-na. Agpakapinugad to mga a'a nga ma'in kuno' tarapuran i mga allingun-na si Pablo tungod kay agsalli' iya si dati planu-na paghapit si Corinto sin duwa kunta' (1:15-16) pero ga'i na iya ari pahapit si kaduwa bisis (2:1). Agpakapinugad liwat to mga a'a nga ma'in kuno' ungod i pagka'apostul-na si Pablo tungod kay para si mga iya, panno' si mga mabuwat tugon pati' pinirit panlihugan i mga surat-na si Pablo kundi' gana' saruman-dumanan-na pagpahalling kon atubang iya si mga a'a ngan ga'i akabawa (10:10). Agparapangarun-aron liwat to mga a'a nga agparabursa-na kuno' si Pablo i mga nagkulikta amot para si mga kabugtu'an ari si Jerusalem (8:20).
Tungod sinan dimu'an, agsurat si Pablo si mga taga Corinto pagpa'intom si mga iya kon ay klasiha i pagpakihuwang-na si mga iya ngan kari'i-na pa (1:12) ngan basi' agpaka'intom mga iya si kamutangan-na pati' si mga sa'agihan-na kakurihan pagsirbi si Jesus pati' si mahalap sumat (4:7-15; 6:3-10; 11:21b-29; 12:7-10; 13:3-4). Ag'aghat-na liwat mga iya si Pablo pag'andam para si pagtakka-na ngan pagpadayon pagkulikta si amot nga nagtikangan-na mga iya si pa'agi ray ta'on (8:10-11). Agtugunan-na liwat mga iya nga ga'i makibiyo' si mga a'a nga ga'i agpanutu'o si Kristo (6:14–7:1) pati' nga ga'i pagkunsinti kon aniya' mga a'a magparapamasamwak mahi'unong si Kristo nga supak kuntra si nagparapamasamwak-na kas Pablo (11:3-4). Pwira pa sinan, agpada'anan-na mga iya si Pablo nga ungod gayod buhat-na kon ay nagpinugad-na ato sito surat (13:2).
Tangnga' si pala'in-la'in prublima nagsabi-na si Pablo sito surat, ato sa'anda'an-ta i bali kaklarado pag'isplikar kon pinapa'i i addangan a'a pagkiwa bilang dati na mag'adda si Jesus, nga i baha'o pa'agi pagtapit si Diyos gana' la'in kon ma'in i pagpabalyu-na si kinabuhi'-na si Jesus para si kinabuhi'-ta kam, nga aghimu-na kita kam baha'o hinimo ngan agbuwanan-na kita si trabaho pagpakatu'an si dimu'an a'a nga ag'ala'-na na si Diyos i maka'ulang si a'a pagtapit si iya pina'agi si Kristo. Kon gana' may dina tuyu'-mo pagbasa si bug'os surat, basahon bisan hamok i kapitulo 2:14 pada'iray si 6:2.
I Pagtunga'-tunga' Sito Surat
1. I Pagpakilala (1:1-2)
2. I Pag'isplikar-na si Pablo Hi'unong si Pagpanginanu-na si Mga Iya (1:3–2:11)
3. I Baha'o Pa'agi Pagtapit si Diyos (2:12–6:2)
4. I Padayon Pag'adda-na Mga Iya si Pablo pati' i Ga'i Pagpakibiyo' si Ga'i Magpanutu'o (6:3–7:16)
5. I Pagkulikta Amot para si mga taga Jerusalem (8:1–9:15)
6. I Pagpamatu'ud-na si Pablo si Pagka'apostul-na (10:1–12:21)
7. I mga Panugun-tugon pati' mga Pangumusta (13:1-14)
1
Tikang to surat si Pablo. Adda ako apostul-na si Kristo Jesus tungod si katuyu'an-na si Diyos. Atiya' agtangka' si ako si Timoteo nga bugtu'-ta kam si pagtu'o.
Tigsurat-koy to para si manniniripon pag'ampo' anan si syudad Corinto hasta pa i ditangnga' mga a'a anan nga nagtagama paghuwang si Diyos si bug'os prubinsya-bi si Acaya.
Amalako ako si Diyos nga Tatay-ta kam pati' si Paragdalom Jesu-Kristo nga sa'angkun-bi i mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' i kamurayaw-na mga iya.
I Diyos nga Pirmi Agli'aw
Darayawon i Diyus-na pati' Tatay-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. Iya i Tatay nga bali kamaluluy'on ngan iya i Diyos nga pirmi agli'aw. Iya i magparali'aw si dimu'an mga kasamok si mga kinabuhi' kami', basi' akali'aw may kami' si mga aniya' pala'in-la'in kasamukan-na nga aggamit mismo si mga sakarawat kami' kali'awan tikang si Diyos, kay kon ay i pagsangyahan-na si mga pagsakit-na si Kristo ato si kami' tungod si paghuwang kami' si iya, iya may liwat i pagsangyahan-na si mga kali'awan sakarawat kami' pina'agi si Kristo. Sanglit kon nagsamukan kami', ahinabo' nan basi' ata'o kami' pagli'aw si ka'am, ngan basi' akapadayon kam si espirituhanon kinabuhi'-bi.* Si Grikuhanon: agpadayon i katalwasan-bi, ngan i nagtukoy sinan i kalabbat-na si mabawa si pagtu'o tungod kay awili kas Pablo pagpasamwak bisan kon agsakit mga iya. Kulawin si 4:12-15. Kon nagli'aw kami', ka'am liwat agpakakarawat sinan ngan yaynan i makabuwan si ka'am kusog nga maliyat pag'ilob si mga kasakitan pariho si mga kasakitan nag'ilob kami'. Sanglit ga'i kami' akawara'an si dati kasiguruhan kami' hi'unong si ka'am kay akatu'anan kami' nga si kada pagsakit-bi pariho si mga pagsakit kami' may, agpaka'ambit kam liwat si mga magpakali'aw si kami'.
Mga kabugtu'an, aruyag kami' nga agpakatu'anan kam mahi'unong si mga nag'ilob kami' kakurihan ari si prubinsya Asia. Bali gayod kagrabi nga day ga'i na gayod kami' agpaka'agwanta ngan akawara'an na kami' si dimu'an mga pagla'om kami' nga a'allom pa. Si kamatu'uran ngani', agpaka'abat kami' nga day nagpatukan na kami' si kamatayon nga gana' na gayod sahimo kami'. Pero ahinabo' to basi' ga'i kami' agpantapod si mga kalugaringon kami' lugod ari si Diyos dina, nga iya i magbanhaw si dimu'an. 10 Agsalbar-na kami' si da'inan kagrabi kamutangan, ngan saralbarun-na kami' liwat si mga titakka pa mga panahon. Awinan si Diyos i mahaya pagla'om kami' nga padayon i pagsalbar-na si kami' 11 ngan aniya' liwat sabulig-bi pina'agi si mga pangadyi'-bi. Mangno si uras nga agsarumanan-na si Diyos i pangadyi'-na si malabbat a'a para si kami', malabbat may liwat i magpamasalamat tungod si pagbuwan-na si kami' si pagpalangga'-na.
Agla'in i Planu-na si Pablo
12 Para si magpamakara'at si kami', yayto i saruman kami': Gana' si mga binuhatan kami' nga akabuwan kamamalu'an si kami' si bisan singnga lugara ato si kalibutan ngan labihan na i parti si pagpakihuwang kami' si ka'am. Klarado nga mga diyusnon to mga buhat tungod kay agsunod kami' i sagrado ngan tangkod pama'agi, ma'in sigon si kalibutanon kadunong kundi' sigon si pagtapod si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. 13 Ga'i liwat kami' akammalo' si mga surat kami' si ka'am kay gana' sito nga ga'i sasabutan-bi si pagparabasa-bi. Ngan agla'om ako nga 14 si pagtikang-bi pagsabot sadurudiki'it mahi'unong si kami' ina'anto, anakka i uras nga agpakasabot kam si dimu'an ngan dayon sadayaw-bi kami' si la'in pariho si pagdayaw kami' may si ka'am ina'anto ngan anmas pa si pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o Jesus.
15 Tungod kay gana' duda-ko sinan, agplano ako pagbisita si ka'am dahulo basi' adubli i pagpulus-bi. 16 I planu-ko kunta' pagbisita si ka'am si pada'iray-ko si prubinsya Macedonia ngan pahapit gihapon si ka'am nan si pagbalik-ko tikang ari. Mangno ka'am na i bahala' magbulig parti si biyahi-ko pan prubinsya Judea. 17 Ngan ga'i pakatuman-na si planu-ko, gasi-bi ba' nga ako i a'a nga gana' kapirmanintihan-na si isip-na? O akapariho ba' ako si gana' prinsipyu-na a'a nga si uras paminugad-ko, “Oho', oho' gad,” salli'an-ko dayon si pariho uras si pagpinugad, “Ga'-ko, ga'-ko bali'”?
18 Pariho si Diyos nga gana' pagliliwatun-na, ga'i may liwat agsalli' i mga “Oho'” kami' pada'iray si “Ga'i” tungod kay i mga turo' kami' tikang si iya. 19 Gana' nagsalli'an kami' si mga nagparapasamwak kami' kas Silas pati' Timoteo mahi'unong si Dadi'-na si Diyos nga si Jesu-Kristo. Kay parti si iya, gana' sito kabubullu'an ngan pirmi ungod i kinapakalihan. 20 Bisan pira i mga nagsa'ad-na si Diyos, pirmi to a'ungod pina'agi si Kristo. Sanglit pina'agi si iya, agpakapinugad kita kam “Amen” pagpakatu'an nga angabuyon kita ngan pagdayaw si maka'angayan kina'iya-na si Tata'. 21 I Diyos mismo i magpatangdo' si kami', ngan da'inan may si ka'am pagsunod si Kristo ngan iya liwat i padayon magpabaskog si dati na pag'adda-ta si Kristo. Iya i magtu'in si kita 22 pati' i magbuwan pangngilalahan nga kita kam i mga ginsakupan-na. Agpa'ayup-na si mga kasing-kasing-ta i Espirito Santo bilang antisipo si dimu'an kararawatun-ta.
23 I Diyos i manistigos si kamatu'uran nga i ga'i pagbwilta-ko pan Corinto basi' ga'i kam agpakamalu'an ngan akapurbar si ka'istriktu-ko. 24 Ma'in nga agpipirit kami' pagdalom si mga tuluhu'an-bi, kundi' agparabulig hamok kami' nga agpakakarawat kam kalipayan kay amaskog hamok i pagsunud-bi pina'agi si pagtutu'u-bi.

*1:6 Si Grikuhanon: agpadayon i katalwasan-bi, ngan i nagtukoy sinan i kalabbat-na si mabawa si pagtu'o tungod kay awili kas Pablo pagpasamwak bisan kon agsakit mga iya. Kulawin si 4:12-15.