I Kaduwa Surat-na Si Pablo
Pada'iray Si
Timoteo
Pagbulig Pagsabot Sito Surat
I magsurat sito, iya si apostol Pablo (1:1). Kulawin na hamok ari si pahina 394 pagpasayod si bug'os pagka'a'a-na si Pablo. Agsurat-nay to para si Timoteo, i dadi'-na nga hinigugma'-na (1:2). Ka'urugan i mag'isip nga agsurat-nay to si Pablo ngan 66 AD (mga 36 anyos kahuman abanhaw si Jesus) si kaduwa bisis kaprisu-na ari si Roma (1:16-17) tungod si pagparaturu'-na si mahalap sumat (1:12). Ahinabo' to ngan si Nero i Emperador si Roma. Bali gayod haya i pagkala'inan-na si kaduwa bisis kaprisu-na si Pablo ari si Roma kuntra ngan primiro. Si primiro bisis, nagpa'istar iya si adda ruma' nga gwardyado pero si kaduwa bisis, nagpa'anna' na iya si prisuhan nga bali tugnaw (4:13), nagpapariho iya si adda kriminal nga nagkadinahan (2:9). Agkuri i mga kumpaniya-na pag'anda' kon singnga iya nagtago' (1:17). Si pagsurat-na sito, akatu'anan si Pablo nga ma'in na pira i kamatayun-na (4:6-8).
Ato sito surat, ag'aghat-na si Pablo si Timoteo pagpadayon si katungdanan-na pag'antan si magpanutu'o (1:6-7) ngan i pagpadayon si pag'ilob bilang tangkod sundalo nga agsirbi si Kristo Jesus (2:3). Agtugunan-na si Pablo ato si Timoteo nga ga'i pagpanginano si mga diribati nga ga'i aggamit si kadunong hi'unong si mga tuluhu'an kay samok hamok sinan i tinakkahan-na (2:23). Lugod agmandu'an-na dina iya si Pablo pagpasamwak si allingun-na si Diyos (4:1-2).
Tungod kay akatu'anan may si Pablo nga ma'in na maliyat maratayon na iya, agpakibagawan-na si Timoteo nga pada'iray to dayon si iya (4:9,21).
I Pagtunga'-tunga' Sito Surat
1. I Pagpakilala (1:1-4)
2. I Pag'aghat si Timoteo Pagpadayon (1:3-18)
3. I mga Tamba Tugon si Tangkod Pagsirbi (2:1-13)
4. I Saruyagan-na si Diyos Magsirbi si Iya (2:14-26)
5. I mga Pada'an Hi'unong si Katapusan mga Allaw (3:1–4:8)
6. I Kamutangan-na si Pablo pati' i Makig'alayun-na (4:9-18)
7. I Ultimo mga Pangumusta (4:19-22)
1
Tikang to surat si Pablo. Adda ako apostul-na si Kristo Jesus tungod si katuyu'an-na si Diyos basi' apasamwak i kinabuhi' nagsa'ad-na si bisan say nga dati na ag'adda si Kristo Jesus.
Tigsurat-koy to para si ka'aw Timoteo, ka'aw nga dadi'-ko nga hinigugma'-ko.
Amalako ako si Diyos Tata' pati' si Kristo Jesus nga Paragdalum-ta nga sa'angkun-mo i mapinalangga'on pagpanginanu-na, i kalu'uy-na pati' i kamurayaw-na mga iya.
Nag'aghat si Timoteo
Pagpadayon
Agpasalamatan-ko pirmi i Diyos allaw sangom si kada pag'intum-ko si ka'aw si mga pag'ampu'-ko ngan angay to gayod kay iya i nagsirbihan-ko huwang i gana' na tinago' si inisipan-ko sigon si nagparabuhat-na si mga kapapu'an-ko. Sa'intuman-ko pa i pinanangis-mo ngan aruyag gayod ako pag'ibabagat gihapon si ka'aw basi' ahusto i kalipayan-ko. Ga'i salimutan-ko i hul'os pagtutu'u-mo, nga anudok ngan anmatgas dahulo anan si papu'-mo Loida, katapos anan si nanay-mo Eunice ngan kumbinsido ako nga awinan pa liwat si ka'aw ina'anto. Tungod sinan, agpa'intum-ta kaw nga padayunon aggamit i rigalu-na* Aniya' pala'in-la'in espirituhanon rigalo nagpumwan-na si Diyos si magpanutu'o. I rigalo nagtukuy-na si Pablo ato iya i katungdanan-na pati' i kata'u-na si Timoteo pag'antan si magpanutu'o. si Diyos nga akapada'inan si ka'aw tungod si pagdu'un-ko si ka'aw si mga palat-ko. Padayunon nan no', kay i Espirito nagpa'ayup-na si kita si Diyos, ga'i kita aghimu-na nga matal'ag, kundi' iyay nan i magbuwan si kita si gahom pag'atubang, si gugma' pagsirbi si kaparihu-ta pati' si kata'o pagdalom si mga isip-ta.
Sanglit dakaw asipog pagsumat si kamatu'uran mahi'unong si Paragdalum-ta ngan dakaw liwat ako agkasipugin tungod kay apriso ako tungod si iya. Lugod, pina'agi si kusog nagpumwan-na si Diyos, huwangin ako si mga kasakitan para agwarak i mahalap sumat kay i Diyos i magtalwas na si kita ngan mag'agda si kita kam pag'ako' si kinabuhi' nga nagtagama para si iya. Agda'ito iya sito ma'in tungod si mga sabuhat-ta, kundi' atalwas kita tungod si kalugaringun-na katuyu'an pati' si mapinalangga'on pagpanginanu-na. Pero si kamatu'uran mapinalangga'on i pagpanginanu-na si kita kam myintras pa naghimo i kalibutan kay aniya' andang katuyu'an-na pagpa'adda si kita kam si Kristo Jesus 10 bisan kon pakapakatu'an payto hamok si kita kam ngan pada'itu-na si Paragsalbar-ta kam Kristo Jesus. Iya i magpara' si gahum-na si kamatayon ngan iya i magpakulaw si kinabuhi' nga gana' kamatayun-na pina'agi si mahalap sumat. 11 Apili' ako nga magin adda parapasamwak-na sito, nagpatunggo bilang adda apostul-na sito, nagtu'inan paragturo' para sito ngan 12 tungod sinan, aka'abat ako si mga kasakitan. Pero bisan pa, ga'i ako asipog kay sakilala-ko pahalap kon say i nagtapuran-ko ngan akasiguro ako nga akakaya pagbantay si mga nagpatapud-na si ako I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: si mga nagpatapud-ko si iya. tubtob si Allaw si pada'itu-na.
13 Himu'on pangngirugan i mga tama' nagpaturo' nga sapakalihan-mo tikang si ako, ngan intumon nga satuman-moy to hamok pina'agi si pagtapud-mo si Kristo Jesus pati' si gugma'-mo para si iya. 14 Bantayin i kamatu'uran nga nagpatapod si ka'aw. Bantayin nan huwang si bulig-na si Espirito Santo mag'ayop si kita kam.
15 Haros matitibuson i mga magpanutu'o ari si prubinsya Asia i pa'amban si ako, huwang na sito kas Figelo pati' si Hermogenes.
16 Amalako ako si Ginu'o si kalu'uy-na para si panimalay-na si Onesiforo tungod si pagparali'aw-na si ako ngan ga'i ako agkasipugan-na bisan kon priso ako. 17 Lugod, si panakka-na ari si Roma, sigi hamok iya pasa-pasa hasta nga sa'anda'an-na ako. 18 Angay hamok nga tugutan-na si Paragdalom nga akakarawat iya si kalu'uy-na si Ginu'o kon anakka i Allaw si Paghusgar. Sayod kaw si mga pala'in-la'in sabulig-na si ako ngan ari pa ako si syudad Efeso.

*1:6 Aniya' pala'in-la'in espirituhanon rigalo nagpumwan-na si Diyos si magpanutu'o. I rigalo nagtukuy-na si Pablo ato iya i katungdanan-na pati' i kata'u-na si Timoteo pag'antan si magpanutu'o.

1:12 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: si mga nagpatapud-ko si iya.