5
Pada'an si mga Mayaman
nga Agparapanda'ug-da'og
Ngan ka'am may mga mayaman nan, tuninungi-bi to. Agpannguynguya kam ngan agpandinamaga kam tungod si kabidu'an nga titakka si ka'am. Alapa' i mga kayamanan-bi, nagkutkot* Si Grikuhanon: nagkutkot si kagkanog, ngan i nagtukoy sinan i ulut-na si adda klasi kagkanog nga bali kapirwisyo si mga hinimos bado'. i mga hinimus-bi bado' ngan nagtakla' i mga bulawan-bi pati' i mga salapi'-bi. I takla'-na sinan i magtistigos kuntra si ka'am hasta pa i man'upos si mga lammuk-bi pariho si api nga titunaw sinan. Agparatipon lugod kam dina si mga kayamanan-bi si mga damuri to na allaw. Pamati'i-bi daw i hinaragkay-na si kwarta nga ga'i nagpaswildu-bi si mga trabahanti si mga pitak-bi. I hinaguyhuy-na si mangngangasyab si trigu-bi anakka si Makagagahom Paragdalom. Ag'istar kam ato si kalibutan nga bali ka'abundahan ngan agpamagusto kam hamok si mga kalugaringun-bi. Padayon pa kam agparapamalammok si mga kalugaringun-bi hasta si ina'anto allaw nga burunu'on na kam. Agparapamapatukan-bi pati' agparapamatay-bi i mga matadong a'a nga ga'i ngani' angato si ka'am.
I Pagpaturos
Tangnga' si Kasakitan
Mga kabugtu'an si pagtu'o, tungod kay da'inan sinan i tarakkahan-na mga iya, palangahu-bi hamok i paturus-bi tubtob si pagpada'itu-na gihapon si Paragdalom. Kulawi-bi daw kon ay i kalanga-na si pagpaturus-na si para'uma pag'antahak tubtob nga sapangku'-na i kutsitsa-na si pitak. Primiro ag'antahak iya si pagtakka-na si tig'uranon mangno ag'antahak namay iya si paghuraw-na sinan. Si pariho kamutangan, palangahu-bi i paturus-bi ngan pabaskugu-bi i mga huna'-huna'-bi tungod kay ma'in na pira i pagpada'itu-na gihapon si Paragdalom. Mga kabugtu'an, dakam agngururub-ngurubay basi' ga'i may kam naghusgaran. I Huwis, kaduwa'i na si pwirtahan-na!
10 Mga kabugtu'an si pagtu'o, bilang ihimplo si malanga pagpaturos tangnga' si kasakitan, intumu-bi daw i mga paragsumat nga agpahalling sigon si gahum-na si Paragdalom. 11 Akatu'anan kam nga agkwinta-ta malipayon i mga a'a nga padayon ag'ilob. Sayod kam si padayon pag'ilub-na si Job ngan sakatu'anan-bi may kon ay si katapus-tapusan i nagbuhat-na si iya si Paragdalom. Panno' si kadaluman i Paragdalom ngan bali kamaluluy'on.
12 Labaw si dimu'an, mga kabugtu'an si pagtu'o, kon agsa'ad kam dakam gayod agsabi si mga ga'i nan pwidi sadaluman-bi. Halimbawa' i pagpinugad, “Tistigos i langit,” o ma'in ngani', “Tistigos i kalibutan,” o pagsabi si bisan ay pa. Kunta' i naghimu-bi, iya i pagtuman si mga sa'uhu'an-bi pati' i ga'i pagsalli' si mga sabaribadan-bi basi' ga'i kam nagpatukan.
I Pagpangadyi'
Sigon si Pagtapod
13 Aniya' ba' si ka'am nga awinan si kakurihan? Kunta' agpangadyi' iya. Aniya' ba' si ka'am nga malipayon? Kunta' agkanta iya si mga pagdayaw. 14 Aniya' ba' si ka'am nga maburong? Kunta' paban'u-na i mga mahanak si pagtu'o nga magpanginano si manniniripon pag'ampo' basi' agpamangadyi' palibot si iya bawa i pagbu'bo' si iya lana sigon si gahum-na mga iya tikang si Paragdalom. 15 Ngan kon agpamangadyi' mga iya bawa i pagtapod, aniya' gahum-na sinan pagpahalap si maburong. Sigurado bangun-na iya si Paragdalom ngan kon akasala' iya, sigurado nga pasaylu-na iya. 16 Sanglit, agsikurukumpisalaya may liwat kam balang addangan ngan agsipuruparangadyi'aya kam basi' kam agkahurul'os. Bali gahom ngan mahaya i ipiktu-na si pangadyi'-na si matadong a'a.
17 Si Elias urdinaryo hamok a'a nga pariho si kita kam. Maniguro iya pagpangadyi' nga ga'i anguran ngan ungod may nga ga'i anguran sallod si tallo ngani' tunga' ta'on. 18 Mangno agpangadyi' gihapon iya, sanglit anaktak i uran man langit ngan anubo' i mga tinanom si kalibutan.
19 Mga kabugtu'an si pagtu'o, kon aniya' si ka'am nga palisa tikang si kamatu'uran mangno aniya' may makapabalik si iya, 20 intumu-bi to: Pwidi atalwas si kamatayon i makasasala' ngan apasaylo bisan ay i kalabbat-na si sala'-na pina'agi si bisan say si ka'am nga makapamuklat si iya hi'unong si sala' isip-na.

*5:2 Si Grikuhanon: nagkutkot si kagkanog, ngan i nagtukoy sinan i ulut-na si adda klasi kagkanog nga bali kapirwisyo si mga hinimos bado'.