2
Aghimu-na Bino si Jesus
i Buwahi'
Kasa'addallawan, aniya' kumbiti si nagkasal ari si Cana, adda baryo si prubinsya Galilea. Agparabulig-bulig ari i nanay-na si Jesus, ngan ari liwat si Jesus kay imbitado iya huwang i mga inadalan-na. Ngan atibos na i bino agpinugad-na iya si nanay-na, “Gana' na mga binu-na.”
Anaruman may si Jesus, “Nay,* Si Hebruhanon: Danda. Iyay nan i pagban'u-na si Jesus si nanay-na sigon si kabatasanan-na mga iya, pero nagsalli'an nan kay ma'in nan i pa'agi-ta pagtahod si adda nanay. pata'anin hamok ako. Ma'in payto i tama' uras pagpakulaw si gahum-ko.”
Agtugunan-na si nanay-na i mga sirbinti, “Sunuru-bi bisan ay i panlihugan-na si ka'am.”
Aniya' ari annom tadyaw pangngingisihan buwahi' para si kinahanglanon nga anlimpyo i mga Hebro si pangulawan-na si Diyos. Yayto mga tadyaw hinimo tikang si bato ngan ka'isihan to mga baynti pada'iray si traynta galon balang adda.
Aminugad si Jesus si mga sirbinti, “Isihi-bi buwahi' i mga tadyaw.” Sanglit agpangisihan-nay to mga iya hasta nga agpansapwa.
Mangno aminugad si Jesus si mga iya, “Anabu'a kam ngan bawahu-bi pada'iray si tinapuran sito kumbiti.” Sanglit anabo' mga iya ngan agbawa-na pada'iray si tinapuran si kumbiti. Animtim to si buwahi' nga mahimo bino. Ga'i iya akatu'anan kon singngay nan tikang, pero akatu'anan i mga sirbinti magtabo' si buwahi'. Mangno agban'u-na si tinapuran i kinasal lalla 10 ngan agpinugad-na, “Kabatasanan si magpakumbiti pagpa'inom dahulo si gimahalapi bino ngan kon mga baring na i mga imbitado, iya na dina i pagpa'inom si bino nga minos i kantidad-na. Pero agpadamuri-mo lugod dina i gimahalapi bino.”
11 Si da'inan pa'agi aghimu-na si Jesus i primiro si mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan pagpamatu'od kon say iya. Ahinabo' nan ari si Cana, Galilea. Ari sapakulaw-na si Jesus i ka'angayan-na, sanglit agsasarig i pagtu'u-na si iya si mga inadalan-na.
12 Kahuman sinan, padalugdog iya pan syudad Capernaum huwang i nanay-na, i mga bugtu'-na pati' i mga inadalan-na ngan ari mga iya tubtob si pira allaw.
Ag'isugan-na si Jesus
i Magparapanginanda' Kwarta
ari si Templo
Mateo 21:12-13; Markos 11:15-17; Lukas 19:45-46
13 Ngan titakka na i Pyista si Paglabay, I Pyista si Paglabay, nagsilibraran si mga Hebro pag'intom si paglabay-na hamok si anghel-na si Diyos si mga ruma'-na ngan pagmatay-na si dimu'an siyaka dadi' lalla si balang pamilya ari si Ehipto. pasagka si Jesus pan Jerusalem. 14 Sata'upan-na ari si hawan-na si templo i magparapamaligya' mga papahalaron baka, karniro, pati' sarampati. Ari liwat i magparapanukli' si pala'in-la'in klasi kwarta nga agpaningkulo' si mga lamisa-na. 15 Sanglit aghimo si Jesus panlalapnit tikang si pisi' ngan sigi iya pantabrog si dimu'an karniro pati' baka pagawas si ridur-na si templo ngan sigi-na liwat pamabaliskad i mga lamisa-na si magparapamabalyo si pala'in-la'in kwarta hasta nga agpanwararak i mga sinsilyo. 16 Dungan sinan, sigi liwat iya pangisog si magparapamaligya' sarampati, “Gawasi-bi nan! Ay kay aghimu-bi mirkado i ruma'-na si Tatay-ko?”
17 Mangno sa'intuman-na dayon si mga inadalan-na i maka'anna' si Kasuratan: “Day mabuka i kasing-kasing-ko tungod si kadisididu-ko pagpanginano si ruma'-mo, Diyos.” Salmo 69:9
18 Pero i mga punu'-na si mga Hebro pamadugok si Jesus ngan agpamatilaw dina, “Ay pangngilalahana si langitnon kasiguruhan i sahimu-mo si kami' pagpamatu'od nga aglihug-na kaw si Diyos pagbuhat sito dimu'an?”
19 Anaruman si Jesus, “Bungkagu-bi to templo ngan ako mismo i manindog§ Si Grikuhanon: mamabangon. Da'inan sinan i allingun-na pagtukoy si kabanhaw-na pariho si marugno' ruma' nga pabangon gihapon. sito gihapon sallod hamok si tallo allaw.”
20 Pero agminus-na dina iya si mga punu'-na si mga Hebro, “Kwarintay sa'is ta'on i katitindog sito templo, katapos aminugad kaw nga tindug-moy to sallod hamok si tallo allaw?” 21 Pero i templo nga nagtukuy-na si Jesus, mismo i puhu'-na. 22 Kahuman si kabanhaw-na, aka'intom i mga inadalan-na si nagpahalling-nay to, ngan siray uras agtamba i mga pagtu'u-na si Kasuratan pati' si mga pinahallingan-na si Jesus.
23 Ngan kari'i-na na si Jesus si Jerusalem si Pyista si Paglabay, kalabbatan i magpakakulaw si mga nagparahimu-na pangngilalahan si langitnon kasiguruhan, sanglit agpanutu'oy to si iya.* I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: agpanutu'oy to nga ungod i nagpa'aron si iya. 24 Kundi' ga'i dayon pabawa si Jesus pagtapod sito mga a'a kay sayod iya si kina'iya-na si dimu'an mga a'a. 25 Ma'in na ministir nga nagsumatan pa iya hi'unong si a'a kay andang na iya sayod si bisan ay parti si a'a.

*2:4 Si Hebruhanon: Danda. Iyay nan i pagban'u-na si Jesus si nanay-na sigon si kabatasanan-na mga iya, pero nagsalli'an nan kay ma'in nan i pa'agi-ta pagtahod si adda nanay.

2:13 I Pyista si Paglabay, nagsilibraran si mga Hebro pag'intom si paglabay-na hamok si anghel-na si Diyos si mga ruma'-na ngan pagmatay-na si dimu'an siyaka dadi' lalla si balang pamilya ari si Ehipto.

2:17 Salmo 69:9

§2:19 Si Grikuhanon: mamabangon. Da'inan sinan i allingun-na pagtukoy si kabanhaw-na pariho si marugno' ruma' nga pabangon gihapon.

*2:23 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: agpanutu'oy to nga ungod i nagpa'aron si iya.