4
Makibagaw si Jesus
si Addangan Samaritana
Akatu'anan i mga Parisiyo nga mas malabbat sapabungyud-na pati' sabunyagan-na mga inadalan si Jesus kuntra si Juan, bisan kon si kamatu'uran ma'in mismo si Jesus i magbunyag kundi' i mga inadalan-na dina. Si pakakatu'an-na si Ginu'o nga nagparamasiran na iya si mga Parisiyo, pa'amban iya si Judea ngan pabwilta gihapon pan Galilea.
Kinahanglan iya ag'agi ari si Samaria sanglit si pagparabaktas-na, anakka iya si Sicar nga adda bungto ari. Matapit to si pitak nagpumwan-na si Jacob si dadi'-na nag'arunan Jose. Ari siray lugar aniya' bali lalom buhon nga nagpa'ukad-na pa si Jacob. Tika'amudto na siray uras ngan tungod si kabudlayan-na si Jesus, aningkulo' iya matapit si buhon.
Kata'ud-ta'uran, aniya' Samaritana manarok ari. Mangno agpinugad-nay to si Jesus, “Pa'inumon daw ako.” Siray uras, agpamalli na dina karakanon si bungto i mga inadalan-na.
Aminugad may i danda si iya, “Ay kay si ako kaw agpalako buwahi'? Adda kaw Hebro ngan ako may adda dina Samaritana.” Agda'inan iya sinan kay ga'i gayod agka'uyon i mga Hebro pati' i mga Samaritano.* I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: kay i mga Hebro asulya' gayod paggamit si mga inanna'-na si mga Samaritano.
10 Anaruman may si Jesus, “Kon katu'anan kaw hamok kunta' si nagparu'du'-na si Diyos rigalo ngan kon say magpalakoy to si ka'aw buwahi', sigurado ka'aw kunta' dina i mamalako si iya ngan i allom buwahi' i pinumwan-na si ka'aw.”
11 Lingun-na may si danda, “Sinyor, gana' ngani' nagbawa-mo pannanarok ngan bali to lalom buhon. Singnga may kaw angala' si nagpinugad-mo allom buwahi'? 12 Mas gamhanan ba' kaw si ginikanan kami' Jacob nga magbuwan si kami' sito buhon? Ag'inom iya sito buhon ngan da'inan may i mga dadi'-na. Tikang liwat sito buhon i buwahi' nagpasurop si mga hayup-na.”
13 Anaruman si Jesus, “Bisan say i manginom sito buwahi', nag'uhaw gihapon. 14 Pero bisan say i maka'inom si purumwanun-ko buwahi' ga'i na iya nag'uhaw hasta si kahastahan. Lugod, i nagpumwan-ko si iya buwahi', ahimo burabod anan si kalugaringun-na nga agbubulwang pagbuwan kinabuhi' nga gana' katapusan-na.”
15 Agpinugad-na iya si danda, “Sinyor, buwanin ako sinan buwahi' basi' ga'i na ako nag'uhaw ngan ga'i na ako agparaburubwilta pada'ito pagsarok.”
16 Agpinugad-na si Jesus i danda, “Hala, balika dahulo ari, ala'on i alla-mo, ngan bwiltaha.”
17 Anaruman may to, “Gana' may alla-ko.”
Lingun-na may si Jesus, “Ungod nan, kay 18 si kamatu'uran, limangan na i sapakasalan-mo pero i katig'ub-mo ina'anto ma'in kakasal-mo. Sanglit ungod gayod i allingun-mo.”
19 Aminugad i danda, “Sinyor, sa'abat-ko nga paragsumat-na kaw si Diyos. 20 I mga ginikanan kami' agparapangampo' ato sito bukid, pero ka'am mga Hebro sigi paminugad nga kinahanglan kami' ag'ampo' ari si Jerusalem kay iya i tama' lugar.”
21 Amahalling si Jesus, “Mana, anutu'uha si ako nga titakka i uras nga ga'i ampu'an-bi i Tata' ato sito bukid o ma'in ngani' ari si Jerusalem. 22 Ka'am mga Samaritano agparapangampo' si ga'i sakilala-bi pahalap, pero kami' angilala gayod kon say i nagpara'ampu'an kami' kay i katalwasan agtikang si mga Hebro. 23 Pero bisan pa, titakka na i uras ngan kon sayod kaw si kamatu'uran, ina'anto na i uras nga i ungod mangngangampo' si Tata' kinahanglan agpangampo' sigon si kamatu'uran ngan pina'agi si pag'ayup-na si Espirito. I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: sigon si espirituhanon pati' kamatu'uran pangiwa-kiwa. Hasta liwat si birsikulo 24. Mga iya i klasi si mangngangampo' nga nag'anda'-na si Tata'. 24 Adda Espirito i Diyos, ngan i mangngangampu'-na kinahanglan agpangampo' sigon si kamatu'uran ngan pina'agi si Espirito.”
25 Aminugad i danda, “Akatu'anan ako nga tipada'ito i Tinu'inan Mannanalwas ngan si panakka-na, iya i mangisplikar si kita kam si dimu'an.”
26 Mangno amahalling si Jesus, “Ako naynan nagpinugad-moy nan. Ako nga magbagaw to si ka'aw.”
I Pagbwilta-na
si mga Inadalan
27 Mismo sinan uras, anakka i mga inadalan-na ngan mahaya i pagpangusa-na si pakakulaw-na mga iya nga makibagaw iya si adda danda. Pero gana' ni addangan si mga iya mamuso' pagpatilaw, “Ay i nagkinahanglan-mo?” o ma'in ngani', “Ay kay makibagaw kaw si iya?”
28 Mangno pa'amban i danda nga bilin i pansasaruk-na. Agbwilta iya pan bungto ngan agpaminugad-na i mga a'a, 29 “Amaya'a kam si ako basi' sakulawan-bi i a'a nga akatu'anan si dimu'an kina'agi-agi-ko. Siguro iya nayto i Tinu'inan Mannanalwas.” 30 Sanglit pamagawas si bungto i mga a'a ngan agpamalangngan pada'iray si Jesus.
31 Siray mismo uras, nagpara'aguy-agoy to si mga inadalan-na, “Rabbi, Parti si Rabbi, kulawin si 1:38. amangana dahulo.”
32 Pero agpinugad-na dina mga iya, “Aniya' karakanun-ko nga ga'i sakatu'anan-bi.”
33 Agsipurupatilaway dayon i mga inadalan-na, “Say daw i magtuli si iya ato pagkakan?”
34 Aminugad si Jesus, “I pagtuman si katuyu'an-na si magpapada'ito si ako hasta nga atapos i nagpumwan-na trabaho, iya i makapariho si kinakan nga akapabagtok si ako. 35 Ma'in ba' aniya' parahallingon, ‘Ampat bulan na hamok, tig'ani na’? Sumatan-ta kam, angulawa kam ngan pantawu-bi i kamamalli'an! Mga matahak na ngan angay nag'ani.§ I nagtukoy angay nag'ani, iya i mga Samaritano nga pamagawas si bungto pagbagat si Jesus ma'in i paray. 36 Bisan ina'anto, sakarawat-na na si mag'ani i bayad si kabudlayan-na ngan ina'anto dayon satipun-na i mga inani-na basi' agpaka'angkon to si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. Tungod sinan, i magsaburak pati' i mag'ani, akakarawat mga iya duwangan si kalipayan. 37 Sanglit kamatu'uran gayod i parahallingon, ‘Agpasaburak-na si addangan ngan ag'ani-na may si la'in.’ 38 Patanumu-bi si isip-bi nga agpanlihug-ko kam pag'ani si ga'i nagbudlayan-bi. Tawa'-na si ditangnga' i mabuwat trabaho ngan ka'am dina i makaprubitso si kahalapan-na si mga binudlayan-na.”
Malabbat si mga Samaritano
i Manutu'o
39 Malabbat si mga Samaritano mag'istar sinan bungto i manutu'o si Jesus tungod si mga pinahallingan-na si danda, “Sakatu'anan-na i dimu'an kina'agi-agi-ko.” 40 Sanglit ngan panakka-na si mga Samaritano ari si iya, naghawiran iya pagdiskanso dahulo si mga lugar-na, ngan duwa allaw i pahuway-na ari si Jesus. 41 Bali labbat i makatamba pa si magpanutu'o si iya, tungod si mga pinahallingan-na.
42 Agpinugad-na si mga a'a i danda, “I pagtutu'o kami' ma'in na tungod si mga nagsumat-mo, pero tungod kay sabati'an kami' na mismo si mga kalugaringon kami' ngan sasayuran kami' nga yayto gayod a'a i Paragsalbar-na si kalibutan.”
I Pagpahalap-na si Jesus
si Dadi'-na si Tinapuran
43 Kahuman si duwa allaw pataliwan si Jesus pan Galilea. 44 Dati na iya agpinugad nga i paragsumat-na si Diyos ga'i nagdayaw si kalugaringun-na lugar. 45 Panakka-na ari si Galilea, nagpanginano hamok iya si mga taga sunsari'i tungod kay agpakakulaw to si dimu'an nagbuhat-na si Jesus si kari'i-na mga iya si Jerusalem ngan Pyista si Paglabay.
46 Amisita gihapon si Jesus ari si baryo Cana kon singnga aghimu-na siray bino i buwahi'. Aniya' addangan tinapuran-na si hadi' ari si syudad Capernaum nga maburong i dadi'-na. 47 Pakakatu'an-na sito nga anakka si Jesus ari si Galilea tikang si Judea, makibagat iya pagpakimalu'oy nga pada'iray-na ngan pahalap-na si Jesus i dadi'-na nga mammatayon na.
48 Agpinugad-na iya si Jesus, “Hasta nga ga'i kam mga a'ay nan akakulaw mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan pati' mga urusahon, ga'i kam agpanutu'o.”
49 Aminugad i tinapuran-na si hadi', “Sinyor, amaya'a si ako padalugdog myintras amatay i dadi'-ko.”
50 Anaruman may si Jesus, “Balika na ari kay mahalap na i dadi'-mo.” Agtapod i lalla si allingun-na si Jesus, sanglit pa'amban. 51 Ngan ari pa iya si lalan, agtupu'-na iya si mga rilihugun-na ngan nagsumatan iya nga mahalap na i dadi'-na. 52 Agpatilaw iya kon ay urasa i panhalap-na si dadi'. Nagsarumanan may iya, “Da'illaw ngan mga ala una si kakuhapon.”
53 Mangno akahuna'-huna' i tatay nga da'inan gayod sinan ka'urason ngan pagpinugad-na si iya si Jesus, “Mahalap na i dadi'-mo.” Sanglit anutu'o na gayod iya hasta pa i bug'os pamilya-na.
54 Iyay nan i kaduwa bisis nga aghimo si Jesus pangngilalahan si langitnon kasiguruhan ari si Galilea nga human pa hamok man Judea.

*4:9 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: kay i mga Hebro asulya' gayod paggamit si mga inanna'-na si mga Samaritano.

4:23 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: sigon si espirituhanon pati' kamatu'uran pangiwa-kiwa. Hasta liwat si birsikulo 24.

4:31 Parti si Rabbi, kulawin si 1:38.

§4:35 I nagtukoy angay nag'ani, iya i mga Samaritano nga pamagawas si bungto pagbagat si Jesus ma'in i paray.