6
Agpakakan si Jesus
mga Singko Mil A'a
Mateo 14:13-21; Markos 6:32-44; Lukas 9:10-17
Si adda bisis pakatba si Jesus si dambila'-na si Danaw Galilea nga nag'arunan liwat Danaw Tiberias. Kalabbatan i magpamaktas paglanat si iya kay agpakakulaw to si pagpahalap-na si mga maburong nga agbuwan si mga iya pangngilalahan si langitnon kasiguruhan. Padu'ung-na kas Jesus pati' si mga inadalan-na, pasagka mga iya pan tagudtod ngan agtiringkulu'ay ari. Matapit na siray i pyista-na si mga Hebro nag'arunan Paglabay.
Pamantaw-na si Jesus, sakulawan-na i kalabbatan tidugok si iya, mangno amatilaw iya si Felipe, “Singnga kita sito amalli pan pammakakan-ta si mga a'ay ro?” Yaynan patilaw, pagpurbar hamok i katuyu'an-na kay aniya' na dati si isip-na kon ay i buruhatun-na.
Anaruman may si Felipe, “Bisan tu'ig hamok aka'ikib i balang a'a, anggasto kita kam mga dos syintos dinari* I balur-na si dinari akapariho si adda allaw swildo. diplata pagballi pan.”
Aniya' pa liwat mamahalling si mga inadalan-na nga iya si Andres, i sirari-na si Simon Pedro, “Aniya' ato adda dadi'-dadi'on pa lalla nga agbalon lima bug'os pan Si Grikuhanon: pan si dawa, ngan iyay nan i pinakabarato klasi si pan. Kulawin si Pgpk 6:6. pati' duwa agon. Pero ambot daw kon aniya' ba' sito pulus-na para si kalabbat-nay nan mga iya.”
10 Aminugad si Jesus si mga inadalan-na, “Pamatingkulu'u-bi mga iya dimu'an.” Mahaway ari i kagabunan sanglit agpakatingkulo' i mga a'a ngan i kalabbat-na bisan si mga lalla hamok anakka mga singko mil. 11 Mangno, addu'-na si Jesus i pan, agpasalamat si Diyos ngan makigpumwan-na si magpaningkulo'. Iya gihapon i nagbuhat-na si duwa agon, ngan akabuwanan i dimu'an tubtob si mga karuyag-na.
12 Ngan bagtok na i mga a'a, agpinugad-na si Jesus i mga inadalan-na, “Tipunu-bi i mga la'a kay basi' ga'i akarag.” 13 Dusi sagad pa dina i makapannu'an si la'a si lima bug'os pan. 14 Pakakulaw-na si mga a'a sinan pangngilalahan si langitnon kasiguruhan nga nagbuhat-na si Jesus, aminugad mga iya, “Sigurado iya nayto gayod i nagparapanimulat-ta kam paragsumat nga tipada'ito si kalibutan.” 15 Pakasabut-na si Jesus nga tidugok i mga a'a pagpirit si iya pagpabaya' basi' akatu'inan nga magin mga hadi'-na, patalikot dina si Jesus ngan pasagka pa nga iya hamok sulu-sulo.
Aglalangngan si Jesus
si Buwahi'
Mateo 14:22-33; Markos 6:47-51
16 Ngan paglulu'om na, padalugdog pan danaw i mga inadalan-na si Jesus, 17 ngan agpamanakay si paraw pagtalabok si danaw pan syudad Capernaum. Ngan malu'om na, ga'i pa hamok gihapon anakka si Jesus si nagtupu'an-na kunta'. 18 Mangno angusog i bariyo ngan bali kamamahaya si alon. 19 Ngan mga lima o annom kilumitro na i mga linahi'an-na, sakulawan-na mga iya si Jesus nga aglalangngan si buwahi' padugok si paraw ngan bali i mga kulba-na. 20 Pero aminugad to dina si mga iya, “Akoy to, dakam atalaw.” 21 Mga malipayon dayon mga iya pagpasakay si iya ngan hintak anakka dayon i paraw si tarakkahan-na.
22-23 Ka'asumuhan, aniya' mga paraw magpanakka tikang si syudad Tiberias nga agdu'ong matapit ari si lugar nagpamanganan-na si mga a'a si pan katapus-na si Ginu'o pagpasalamat si Diyos. Mangno, agpaka'intom to mga a'a nga adda may hamok i paraw ari pati' ma'in huwang si Jesus pagsakay si mga inadalan-na ngan agpamataliwan nga mga iya hamok. 24 Sanglit si pakakatu'an-na mga iya nga ga'i na ari si Jesus pariho si mga inadalan-na, aniya' si mga iya mamanakay si mga paraw basi' agpakapada'iray si Capernaum pag'anda' si Jesus.
Si Jesus i Karakanon
nga Makabuwan Kinabuhi'
25 Si pakabagat-na mga iya si Jesus ari si dambila'-na si danaw aminugad mga iya, “Rabbi, Parti si Rabbi, kulawin si 1:38. sumiran pa kaw ato?”
26 Anaruman si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, agpara'anda'-bi ako tungod kay agkabaragtok kam si nagkakan-bi pan, ma'in tungod kay akasayod na kam si mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan naghimu-ko. 27 Dakam agparapabudlay pag'anda' si karakanon nga apan'os, lugod anda'u-bi i karakanon nga gana' pagrara'atun-na hasta si kahastahan.§ I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: karakanon nga akabuwan si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. Pumwan-nay nan si ka'am si Pinili' A'a. Human na i Diyos Tata' pagpublikar si pag'alagad-na si iya.”
28 Sanglit agpatilaw mga iya, “Ay may i angay buruhaton kami' pagtuman si nagkinahanglan-na trabaho si Diyos?”
29 Anaruman si Jesus, “Yayto i nagkinahanglan-na si Diyos trabaho: Agtapura kam si nagpabawa-na.”
30 Sanglit amatilaw gihapon mga iya, “Ay may pangngilalahana si langitnon kasiguruhan nga sahimu-mo basi' akakulaw kami' ngan agtapod si ka'aw? Ay may i hinimu-mo? 31 Agpamangan i mga ginikanan kami' si karakanon nag'arunan manna ari si disyirto nga tikang si langit, sigon si maka'anna' si Kasuratan: ‘Agbuwanan-na mga iya karakanon man langit basi' agpakakakan.’* Exo 16:4; Salmo 78:24
32 Aminugad si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, ma'in si Moises i magbuwan si ka'am si karakanon man langit, kundi' i Tatay-ko dina i magbuwan si ka'am si ungod karakanon nga tikang si langit. 33 I karakanon nga tikang si Diyos iya i addangan nga man langit ngan agbuwan to kinabuhi' si mga a'a-na si kalibutan.”
34 Lingun-na may mga iya, “Sinyor, mismo ina'anto, buwanin kami' dayon da'inan sinan karakanon.”
35 Sanglit agsumat si Jesus, “Ako i karakanon nga agbuwan kinabuhi'. Bisan say i padugok si ako gana' kalilingantuhun-na ngan bisan say i manutu'o si ako gana' ka'u'uhawun-na. 36 Pero pariho si nagsumat-ko si ka'am, ga'i pa kam hamok gihapon anutu'o bisan kon sakulawan-bi na ako. 37 I dimu'an nga nagpatubyan-na si Tata' si ako, padugok si ako ngan bisan say nga padugok si ako, ga'i agtabrug-ko. 38 Kay pada'ito ako tikang si langit ma'in pagtuman si katuyu'an-ko kundi' pagtuman si katuyu'an-na si magpabawa si ako. 39 I katuyu'an-na si magpabawa si ako nga gana' sarungay-ko si dimu'an nagpatubyan-na si ako hasta nga banhaw-ko mga iya si damuri allaw. 40 Da'ito sito i binuhat-ko kay i katuyu'an-na si Tatay-ko nga bisan say i padugok pirmi si Dadi' ngan agtapod si iya, aka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. Allum-ko mga iya si damuri allaw.”
41 Tungod sinan, aniya' si mga Hebro magtikang pagpanngurub-ngurob si pagpinugad-na, “Ako i karakanon nga tikang si langit.” 42 Agpaminugad mga iya, “Ma'in ba' to si Jesus, nga dadi'-na si Jose? Akatu'anan kita kam kon say i mga mahanak-na. Ay kay ina'anto akapinugad iya, ‘Tikang ako si langit’?”
43 Anaruman si Jesus, “Dakam agparapanngurub-ngurob anan. 44 Gana' makadugok si ako kon ma'in inagda-na si Tata' nga magpapada'ito si ako, ngan ako i mamanhaw si iya si damuri allaw. 45 Aka'anna' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat: ‘Turu'an-na si Diyos i dimu'an a'a.’ Isa 54:13 Bisan say i mamakali si Tata' ngan aka'adal si iya, iya i mandugok si ako. 46 Gana' na la'in makakulaw si Tata' kon ma'in hamok i addangan nga tikang si iya. Iya hamok gayod i makakulaw si Tata'. 47 Sumatan-ta kam si kamatu'uran, bisan say manutu'o, aka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. 48 Ako i karakanon nga agbuwan kinabuhi'. 49 Siray, akapamangan i mga ginikanan-bi karakanon nag'arunan manna ari si disyirto, pero agkamaratay may hamok gihapon mga iya. 50 Ina'anto, atiya' i karakanon nga man langit, nga kon sakakan-na si addangan ga'i na iya amatay. 51 Ako i allom karakanon nga tikang si langit. Bisan say i mamangan sito karakanon, a'allom hasta si kahastahan. Yayto karakanon iya i isi-ko nga agpumwan-ko para aka'angkon kinabuhi' i mga a'a si kalibutan.”
52 Mangno aniya' si mga Hebro magparapamasusuhay hi'unong sito ngan agsiparatilaway, “Pinapa'i-na may sito a'a pagpumwan si isi-na pagpakakan si kita kam?”
53 Anaruman may si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, hasta nga ga'i kam amangan si isi-na si Pinili' A'a ngan anginom si laha'-na, ga'i anan si ka'am i ungod kinabuhi'. 54 Bisan say makakakan si isi-ko ngan maka'inom si laha'-ko, iya i maka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na, ngan banhaw-ko iya si damuri allaw. 55 Ungod karakanon i isi-ko, ngan ungod irinumon i laha'-ko. 56 Bisan say i makakakan si isi-ko ngan maka'inom si laha'-ko, maki'adda si ako ngan ako may maki'adda si iya. 57 Aglihug-na ako si allom pirmi Tata', ngan allom ako tungod si iya. Si pariho pa'agi, i maka'ala' pagkakan ato si ako a'allom may liwat tungod si ako. 58 Iyay to i karakanon nga tikang si langit. I makakakan sito a'allom hasta si kahastahan. Ma'in to pariho si manna nga nagkakan-na si kapapu'an-bi, nga aniya' may hamok gihapon mga kamatayun-na.”
59 Agpahalling-nay nan si Jesus ngan pagturu'-na si sinaguga ari si Capernaum.
Malabbat Inadalan
i Pa'amban si Jesus
60 Si pakapamati'-na sinan si mga inadalan-na, aniya' magpaminugad si mga iya, “Bali kuri pag'ako' si nagturu'-na. Say may manutu'o sinan?”
61 Bisan kon gana' magsumat, sakatu'anan-na si Jesus nga agpanngurub-ngurob i mga inadalan-na mahi'unong si mga allingun-na, sanglit agpaminugad-nay to, “Ma'in pa ba' kam andam pag'ako' sito? Aniya' duwa karuyag sidngun-na si Jesus si patilaw-na: I primiro, iya i nagpinugad-na hi'unong si pagkakan si isi-na pati' pag'inom si laha'-na, ngan i kaduwa, iya i katapit-na pagpaki'adda si iya si a'a magtutu'o si iya pariho katapit si pagpaki'adda-na si Jesus si Diyos Tata'. 62 Iya pa ba' kon sakulawan-bi i pagbalik-na si Pinili' A'a pan langit! 63 I Espirito i magbuwan kinabuhi', ngan gana' kapulsanan-na si pagpapaniguru-na si a'a nga agtapod si kalugaringun-na. I nagsumat-ko si ka'am mga allingon, akapadugok si ka'am si Espirito ngan akabuwan si ungod kinabuhi'. 64 Pero aniya' pa si ka'am nga ga'i agpanutu'o.” Akapinugad iya sinan kay tikang pa si tinikangan, akatu'anan na si Jesus kon say i ga'i magpanutu'o si iya ngan kon say i titraydor si iya. 65 Agpadayon si Jesus pagpahalling, “Iyay nan i rason kon ay kay akapinugad ako si ka'am nga gana' makadugok si ako hasta nga ga'i iya agsagda-na si Tata'.”
66 Tungod sinan, bali labbat si mga inadalan-na i pamabulag ngan ga'i na agpamungyod si iya. 67 Sanglit agtilaw-na si Jesus i Dusi, “Tara' ka'am, pabulag ba' liwat kam si ako?”
68 Anaruman si iya si Simon Pedro, “Paragdalom, singnga pa may kami' pa'arop? Awinan si ka'aw i mga allingon nga agbuwan si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. 69 Anutu'o kami' ngan sayod nga ka'aw i Sagrado A'a nagpabawa-na si Diyos.”
70 Mangno anaruman si Jesus, “Si ka'am Dusi, ma'in ba' nga ako mismo i magpili' si ka'am? Pero addangan si ka'am i nagdaluman-na si Satanas!” 71 I nagtukuy-na sinan iya si Judas nga dadi'-na si Simon Iscariote. Bisan kon addangan iya si Dusi, iya i magtraydor si Jesus si katapus-tapusan.

*6:7 I balur-na si dinari akapariho si adda allaw swildo.

6:9 Si Grikuhanon: pan si dawa, ngan iyay nan i pinakabarato klasi si pan. Kulawin si Pgpk 6:6.

6:25 Parti si Rabbi, kulawin si 1:38.

§6:27 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: karakanon nga akabuwan si kinabuhi' nga gana' katapusan-na.

*6:31 Exo 16:4; Salmo 78:24

6:45 Isa 54:13

6:61 Aniya' duwa karuyag sidngun-na si Jesus si patilaw-na: I primiro, iya i nagpinugad-na hi'unong si pagkakan si isi-na pati' pag'inom si laha'-na, ngan i kaduwa, iya i katapit-na pagpaki'adda si iya si a'a magtutu'o si iya pariho katapit si pagpaki'adda-na si Jesus si Diyos Tata'.