8
I Danda nga Maki'ubay
si Ma'in Kakasal-na
Mangno pada'iray si Jesus si tagudtod nag'arunan Bukid-na si Ka'ulibuhan. Kamananalungan pabwilta iya si hawan-na si templo. Nagtiripunan iya si dimu'an mga a'a, sanglit aningkulo' iya pagturo' si mga iya. Aniya' mga paragturo' bala'od pati' mga Parisiyo magpamawa danda nga sadakup-na mga iya maki'ubay si ma'in kakasal-na. Agpatunggu-nay to mga iya tangnga' si mga a'a ngan agpinugad-na mga iya si Jesus, “Ma'istro, sadakop kami' to danda nga maki'ubay si ma'in kakasal-na. Ari si Bala'od agmando' si Moises pagtalutog si da'ito klasi danda. Tara', para si ka'aw ay may siguro i tama'?” Agpinugad mga iya sinan pagpurbar si Jesus basi' kon anala' pagsaruman, sapa'akusar-nay to mga iya.
Pero paduko' dina si Jesus ngan agtikang pagpasurat si tutturu'-na si pitak. Ngan ga'i namay gayod mga iya pahuway si kapapatilaw, anunggo si Jesus ngan aminugad, “Kon say si ka'am i gana' sala'-na, iya i primiro manalutog sito danda.” Mangno anduko' gihapon iya ngan agsurat ari si pitak.
Si pakapamati'-na mga iya sinan, agsa'uru'addangan mga iya pag'amban tikang si kamabu'utan hasta nga si Jesus na hamok i mabilin pati' i danda nga agparatutunggo pa ari. 10 Anunggo si Jesus ngan aminugad, “Ni', singnga na mga iya? Gana' ba' mabilin pagpatok kamatayon si ka'aw?”
11 Anduko' i danda ngan aminugad, “Sinyor, gana' namay.”
Aminugad may si Jesus, “Hasta ako ga'i may liwat amatok si ka'aw. Hala, pada'iraya na ngan ambanin na i pagparapakasala'!”* I isturya hi'unong si danda mag'ubay si ma'in kakasal-na (7:53–8:11), ma'in huwang ato sito lugar si mga kada'an kupya si Kasuratan, pero nag'ako' to nga ungod ngan angay nagpahuwang.
Si Jesus i Danta'-na
si Kalibutan
12 Si manunod pagpahalling-na si Jesus atubang si mga a'a agpinugad iya, “Ako i danta'-na si kalibutan. Bisan say magsunod si ako, sigurado nga ga'i aglalangngan si kalu'uman lugod aka'angkon dina si danta' nga magbuwan si ungod kinabuhi'.”
13 Pero agsupla-na dina iya si mga Parisiyo, “Ka'aw gihapon mismo i magtistigos si kalugaringun-mo, sanglit ma'in makatutu'o i nagpahalling-mo.”
14 Anaruman may si Jesus, “Bisan kon ako mismo i magtistigos para si kalugaringun-ko, kamatu'uran gihapon i nagpahalling-ko tungod kay sayod ako kon ay i tinikangan-ko ngan kon ay i tarakkahan-ko. Pero ga'i kam agpakatu'anan kon ay i tinikangan-ko o kon ay i tarakkahan-ko. 15 Aghusgar kam si ako sigon si sakulawan-bi si pagka'a'a-ko ina'anto; pero ako, ga'i aghusgar si bisan say. 16 Pero kon anhusgar may dina ako, sigurado nga tama' gayod i disisyun-ko kay ma'in hamok ako sulo i maghimo sinan kundi' aghuwang kami' si Tata' nga magpabawa si ako. 17 Aka'anna' si Bala'ud-bi nga kon aniya' duwangan magtistigos sigurado nga kamatu'uran i mga pinahallingan-na. 18 Addangan ako si magtistigos para si kalugaringun-ko, ngan i addangan pa, iya i magpabawa si ako nga gana' la'in kon ma'in i Tata'.”
19 Mangno agpamatilaw mga iya, “Singnga may i tatay-mo?”
Anaruman may si Jesus, “Ga'i ako sakilala-bi ngan da'inan may i Tatay-ko kay kon sakilala-bi ako, sakilala-bi may liwat kunta' i Tatay-ko.” 20 Agpahalling sinan si Jesus ngan pagparaturu'-na ari si hawan-na si templo matapit si pangnganganna'an si mga nagpahalad. Pero gana' ni addangan mandakop si iya tungod kay ga'i pa anakka i uras-na.
21 Aminugad gihapon si Jesus si mga iya, “Pa'amban ako ngan sigurado anda'-bi. Agkaramatay kam huwang si mga kasal'anan-bi ngan ga'i kam agpakatuttot si parada'irayan-ko.”
22 Tungod sinan, agsipurupatilaway i mga punu'-na si mga Hebro, “Ay daw i karuyag sidngun-na si pagpinugad-na nga ga'i kita kam agpakatuttot si parada'irayan-na? Tingali ag'unay iya.”
23 Pero agpadayon si Jesus pagpahalling, “Tikang kam si hawod pero ako tikang si dyata'. Sakop kam si kalibutan pero ako ma'in. 24 Agpinugad-ta kam nga agkamaratay kam huwang si mga kasal'anan-bi ngan kon ga'i kam agpanutu'o nga akoy ray mismo Si pakapamati'-na si mga Hebro si paminugad-na si Jesus, ‘Akoy ray,’ akasabot dayon mga iya nga agpaparihu-na si Jesus i kalugaringun-na si Diyos, tungod kay sa'intuman-na mga iya i pag'arun-na si Diyos si kalugaringun-na ari si Exo 3:14. Aniya' siyam titulo nag'aku'-na si Jesus pagpaklaro si pagkadiyus-na: karakanon nga agbuwan kinabuhi', i danta'-na si kalibutan, i pwirtahan si kuta'-na si mga karniro, i mahalap mangngangataman, i pagkabanhaw, i kinabuhi', i pangngagihan, i kamatu'uran, i ungod pu'un-na si ubas. Kulawin si 6:35; 8:12; 10:7; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1. nagpakilala-koy ray si ka'am, sigurado nga agkamaratay kam huwang si mga kasal'anan-bi.”
25 Agpaminugad may mga iya, “Kay say ba' kaw gayod?”
Anaruman may si Jesus, “Kon ay i pagpakilala-ko si ka'am tikang pa si panikangan. 26 Malabbat i surudya'un-ko si ka'am pati' parapatukun-ko ngan tungod kay panno' si kamatu'uran ngan tarapuran i magpabawa si ako, kinahanglan sumat-ko gayod ato si kalibutan kon ay i sapamati'an-ko tikang si iya.”
27 Ga'i mga iya agpanabot nga agsumatan-na mga iya hi'unong si Tatay-na. 28 Sanglit aminugad si Jesus, “Kon alsa-bi na i Pinili' A'a, iya na kam dina akatu'anan nga akoy ray nagpakilala-koy ray si ka'am. Sakatu'anan-bi liwat nga ga'i ako agbuhat si kalugaringun-ko hamok kundi' agpahalling hamok ako kon ay i nagturu'-na si Tata'. 29 I magpabawa si ako pirmi aghuwang si ako ngan ga'i ako agpata'anan-na tungod kay pirmi agbuhat-ko i makapalipay si iya.” 30 Malabbat i magpanutu'o si iya si pakapakali-na mga iya sinan.
I mga Dadi'-na si Abraham
31 Agpinugad-na si Jesus i mga Hebro nga aniya' pagtutu'u-na si iya, “Kon ga'i kam palabba si nagturu'-ko, ungod kam gayod nga mga inadalan-ko. 32 Sasayuran-bi i kamatu'uran, ngan i kamatu'uran na i magpalibri si ka'am.”
33 Agpanaruman may mga iya, “Kami' i mga ka'uru'ampuhan-na si Abraham ngan ga'i pa kami' nag'uripon si bisan say. Ay kay agpinugad kaw nga linibri kami'?”
34 Anaruman si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, bisan say magparapakasala', uripon iya si sala'. 35 I uripon ma'in gayod kwintado si pamilya, pero i dadi' kwintado hasta si kahastahan. 36 Sanglit kon palibri-na kam si Dadi' ungod gayod i pagkalibri-bi. 37 Sayod ako nga mga ka'uru'ampuhan-na kam si Abraham pero ag'imamatay-bi dina ako tungod kay ga'i agbuwanan-bi lugar i allingun-ko. 38 Agsumatan-ta kam si nagpakulaw-na si ako si Tata', ngan ka'am may agbuhat si sapamati'an-bi tikang si tatay-bi.”
39 Agpanaruman mga iya, “Tatay kami' si Abraham.”
Aminugad may si Jesus, “Kon ungod kam nga mga dadi'-na si Abraham buhat-bi may kunta' i nagbuhat-na. 40 Kundi' ag'imamatay-bi gayod ako dina, ako nga magsumat si ka'am si kamatu'uran nga sapamati'an-ko tikang si Diyos. Ga'i nan agbuhat-na si Abraham. 41 Ag'irog kam dina si buhat-na si kalugaringun-bi tatay.”
“Ma'in kami' mga dadi' si gawas,” lingun-na may mga iya. “Gana' la'in Tata' kami' kon ma'in hamok i Diyos mismo.”
I mga Dadi'-na si Satanas
42 Aminugad si Jesus si mga iya, “Kon ungod nga i Diyos i Tatay-bi, kunta' higugma'-bi ako tungod kay tikang ako si Diyos ngan ina'anto atiya' ato. Ga'i ako pada'ito nga kalugaringun-ko hamok; kundi' iya i magpapada'ito si ako. 43 Ay kay ga'i sasabutan-bi i allingun-ko? Tungod kay ga'i kam amakali si nagpahalling-ko. 44 I tatay-bi nga tagtawa' si ka'am, iya si Satanas, ngan agkararuyag kam pagtuman si karuyag-na si tatay-bi. Adda iya kriminal tikang pa gayod si panikangan ngan bullu'on iya kay ga'i anan si iya i kamatu'uran. Si pagbullu'-na, agpakulaw hamok iya si ungod kina'iya-na kay ungod gayod nga bullu'on iya pati' tata'-na si dimu'an kabubullu'an. 45 Pero ako lugod nga agsumat si kamatu'uran, ga'i agtutu'u-bi! 46 Aniya' ba' si ka'am makapamatu'od nga aniya' baratunun-ko si sala'? Kon agsumat ako si kamatu'uran, ay kay ga'i ako agtutu'u-bi? 47 Bisan say nga tawa'-na si Diyos akapakali si nagpahalling-na si Diyos. I rason kon ay kay ga'i kam agpakapakali, kay si kamatu'uran ma'in kam tawa'-na si Diyos.”
Si Jesus pati' si Abraham
48 Nagpinugad si Jesus si mga punu'-na si mga Hebro, “Ma'in ba' kami' tama' si pagpinugad nga adda kaw Samaritano pati' nga nagbawa-bawa kaw si mara'at espirito?”
49 Anaruman may si Jesus, “Ga'i ako nagbawa-bawa si mara'at espirito kundi' agrispitar hamok ako si Tatay-ko pero ka'am ga'i agrispitar si ako. 50 Ga'i ako aghingyap nga aka'unrahan i kalugaringun-ko, lugod aniya' addangan maghingyap sinan para si ako, ngan iya i huwis. 51 Sumatan-ta kam si kamatu'uran, kon i a'a agsunod si allingun-ko, gana' kamamatayun-na.”
52 Tungod sinan agpaminugad i mga punu'-na si mga Hebro, “Ina'anto sasayuran kami' na nga ungod kaw gayod nagbawa-bawa si mara'at espirito! Amatay si Abraham ngan da'inan may i mga paragsumat. Apa'i may kay akapinugad pa kaw hamok gihapon nga kon i a'a agsunod si allingun-mo, ga'i iya kakinda si kamatayon? 53 Mas gamhanan pa ba' kaw kuntra si papo' kami' Abraham? Amatay iya ngan da'inan may liwat i mga paragsumat. Ngan ka'aw, say may kaw si pagkagasi-mo?”
54 Anaruman si Jesus, “Kon ako mismo magpa'unra si kalugaringun-ko gana' sinan kwinta-na. Kundi' i magpa'unra si ako gana' la'in kon ma'in i Tatay-ko nga nag'aku'-bi nga Diyus-bi. 55 Ga'i kam angilala si iya pero angilala ako. Kon aglirong ako, akapariho ako si ka'am nga mga bullu'on, pero ungod nga sakilala-ko iya ngan agsunod ako si allingun-na. 56 Alipay i papu'-bi Abraham si pag'ikukulaw si pagtakka-ko ngan si panakka-ko bali gayod i kalipay-na.”
57 Agpinugad i mga punu'-na si mga Hebro, “Ga'i pa ngani' kaw agsingkwinta anyos tapos agpinugad kaw nga sakulawan-mo si Abraham!”
58 Anaruman may si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, myintras a'allom si Abraham, dati na ako!” 59 Tungod sinan agpangaddo' mga iya bato pagtalutog si iya, pero patago' dahulo si Jesus mangno pakawara' iya ari si hawan-na si templo.

*8:11 I isturya hi'unong si danda mag'ubay si ma'in kakasal-na (7:53–8:11), ma'in huwang ato sito lugar si mga kada'an kupya si Kasuratan, pero nag'ako' to nga ungod ngan angay nagpahuwang.

8:24 Si pakapamati'-na si mga Hebro si paminugad-na si Jesus, ‘Akoy ray,’ akasabot dayon mga iya nga agpaparihu-na si Jesus i kalugaringun-na si Diyos, tungod kay sa'intuman-na mga iya i pag'arun-na si Diyos si kalugaringun-na ari si Exo 3:14. Aniya' siyam titulo nag'aku'-na si Jesus pagpaklaro si pagkadiyus-na: karakanon nga agbuwan kinabuhi', i danta'-na si kalibutan, i pwirtahan si kuta'-na si mga karniro, i mahalap mangngangataman, i pagkabanhaw, i kinabuhi', i pangngagihan, i kamatu'uran, i ungod pu'un-na si ubas. Kulawin si 6:35; 8:12; 10:7; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1.