14
Si Jesus i Pangngagihan
Pada'iray si Tata'
Agpinugad-na si Jesus i mga inadalan-na, “Dakam agpasamuku-bi i mga inisipan-bi, agtapura kam si Diyos ngan agpanapura liwat kam si ako. Malabbat i mga kwarto ari si ruma'-na si Tatay-ko. Kon ma'in to ungod, ga'i kam sumatan-ko sito. Tipada'iray na ako pag'andam para si ka'am. Kon pada'iray ako ngan ag'andam para si ka'am, pabwilta ako ato ngan bawa-ta kam paghuwang si ako basi' kon singnga ako, ari may kam. Akatu'anan na kam si pangngagihan si parada'irayan-ko.”
Aminugad may si Tomas, “Paragdalom, ga'i kami' akatu'anan kon palingnga kaw. Pinapa'i may kami' akatuttot si pangngagihan?”
Anaruman si Jesus, “Ako i pangngagihan, i kamatu'uran, pati' i kinabuhi'. Gana' makapada'iray si Tata' kon ga'i ag'agi si ako. Kon ungod gayod ako sakilala-bi, akakilala may liwat kam si Tatay-ko. Tikang ina'anto, sakilala-bi na iya ngan sakulawan-bi.”
Aminugad si Felipe, “Paragdalom, pakulawon kami' si Tata'; iyay nan hamok i nagkinahanglan kami'.”
Anaruman si Jesus, “Ga'i pa ba' kaw hamok gihapon angilala si ako Felipe bisan kon maliyat na panahon nga aghuwang-huwang ako si ka'am dimu'an? Kon say makakulaw si ako, akakulaw may si Tata'. Ay kay akapinugad kaw, ‘Pakulawon daw si kami' i Tata'’? 10 Ga'i ba' kaw anutu'o nga ako ag'adda si Tata' ngan i Tata' may ag'ayop si ako? I nagpahalling-ko si ka'am ma'in kinalugaringun-ko kundi' tikang si Tata' nga atiya' ag'ayop si ako ngan agbuhat iya si karuyag-na trabaho. 11 Anutu'uha kam si ako kon aminugad ako, nga ag'adda ako si Tata' ngan i Tata' may ag'ayop si ako, o ma'in ngani', anutuhu'a kam sigon si mga makagagahom binuhatan naghimu-ko. 12 Sumatan-ta kam si kamatu'uran, bisan say magtutu'o si ako, buhat-na may i nagbuhat-ko, ngan anmas pa i sabuhat-na sito kay pada'iray ako si Tata'. 13 Buhat-ko bisan ay i pinalaku-bi pina'agi si arun-ko basi' kinakulawan i ka'angayan-na si Tata' pina'agi si Dadi'. 14 Pwidi kam amalako bisan ay pina'agi si arun-ko ngan sigurado nga buhat-koy nan.
Agpasa'ad-na si Jesus
i Espirito Santo
15 “Kon aghigugma'-bi ako, satuman-bi i mga nagmandu'-ko. 16 Amalako ako si Tatay-ko ngan buwanan-na kam la'in Paragsagdon 17 nga iya i Espirito magpasayod si kamatu'uran nga aghuwang si ka'am hasta si kahastahan. Ga'i iya nagkarawat si kalibutanon pa mga a'a tungod kay ga'i mga sakulawan-na ngan ga'i mga sakilala-na. Pero sakilala-bi iya kay awinan na iya aghuwang si ka'am ngan ti'ayop iya si ka'am. 18 Ga'i kam ambanan-ko nga day mga ilo hamok. Agbwilta gihapon ako si ka'am. 19 Ma'in na pira, ga'i na ako sakulawan-na si kalibutan, pero sakulawan-bi ako gihapon. Tungod kay gana' si ako makasiyo si ungod kinabuhi', padayon may liwat i mga kinabuhi'-bi. 20 Sinan uras, sasantup-bi nga pariho si pag'adda-ko si Tatay-ko, ag'adda may kam si ako ngan ako may ag'ayop si ka'am. 21 Bisan say mangarawat si mga nagmandu'-ko ngan agtuman-na, aghigugma' si ako. Bisan say maghigugma' si ako, higugma'-na may si Tatay-ko. Higugma'-ko may liwat iya ngan pasayud-ko si iya i kalugaringun-ko.”
22 Mangno aminugad may si Judas nga ma'in Iscariote, “Paragdalom, pinapa'i may sapasayud-mo i kalugaringun-mo nga si kami' hamok pero ma'in si bug'os kalibutan?”
23 Anaruman may si Jesus, “Bisan say maghigugma' si ako, agsunod si mga nagturu'-ko. Aghigugma'-na iya si Tatay-ko, ngan kami' na si Tata' maghuwang pagdugok si iya basi' aka'istar anan si kasing-kasing-na. 24 I ga'i maghigugma' si ako, ga'i may liwat agsunod si mga nagturu'-ko. Ma'in to tikang si ako mga sapakalihan-bi to allingon, kundi' tikang to si Tata' nga magpabawa si ako.
25 “Yayto dimu'an agpahalling-ko ina'anto si paghuwang-ko pa si ka'am. 26 Pero i Paragsagdon nga iya i Espirito Santo, nga papabawahun-na si Tata' magsalli' si ako, iya i manuro' si ka'am si dimu'an ngan magpa'intom si ka'am si intiro mga nagpamahalling-ko si ka'am. 27 Bilin-ko si ka'am i kamurayaw; i kamurayaw nga tawa'-ko gayod pumwan-ko si ka'am. Ma'in to pariho si nagpumwan-na si mga kalibutanon a'a. Dakam agpasamuku-bi i mga inisipan-bi, ngan dakam agkataralaw.
28 “Agpakapakali kam ngan pagpinugad-ko, ‘Titaliwan ako pero tipada'ito ako gihapon si ka'am.’ Kon aghigugma'-bi ako, kunta' agkarilipay kam si pagpada'iray-ko si Tata', tungod kay labaw i Tata' kuntra si ako. 29 Agsumat-koy to si ka'am ina'anto myintras nga ga'i pa ahinabo' basi' kon ahinabo' nayto, agpanutu'o kam nga kamatu'uran i nagsumat-ko. 30 Ma'in na maliyat i pagpakihampang-ko si ka'am kay tipada'ito na i prinsipi si karat'an ato si kalibutan. Ga'i iya akadalom si ako, 31 pero kinahanglan nga akasayod i kalibutan nga aghigugma'-ko i Tata' ngan agsunud-ko gayod i nagmandu'-na. Hala! Tana na kam paduwa'i ato sito ruma'.”