12
Kon Say i Paragdalom
si Allaw Pandidiskanso
Markos 2:23-28; 3:1-6; Lukas 6:1-11
Sin adda, pabalatas kas Jesus si kapatagan nga akatuman si Allaw Pandidiskanso. Tungod kay mga linganto i mga inadalan-na, sigi mga iya pangattos si mga matahak uhay-na si trigo ngan sigi panilsi'. Aniya' mga Parisiyo magpakakulaw sinan nga agpanriklamo si Jesus, “Kulawin ngani' nan! Ay kay agparapangattos i mga inadalan-mo si Allaw Pandidiskanso bisan kon sakatu'anan-bi nga supak nan si bala'od?”
Anaruman may dina si Jesus, “Ga'i ba' sabasa-bi kon ay i nagbuhat-na siray si David ngan alinganto iya hasta i mga kahuruwangan-na? Pasallod iya si pangngangampu'an tulda* Si Grikuhanon: ruma'-na si Diyos. Kulawin si pahina 610. ngan angaddo' si pan nagla'in para si Diyos. Agkakan-nay nan ngan da'inan may i mga kahuruwangan-na bisan kon i mga paraghalad hamok i tugot pagkakan sinan. Pero ma'in nan sala' para si mga iya. Ga'i ba' kam liwat agpakabasa si maka'anna' si Bala'od nga matuman si kada Allaw Pandidiskanso, nga kinahanglan ga'i manginano si kasagradu-na si allaw i mga paraghalad ari si templo, pero ma'in nan sala' para si mga iya? Sumatan-ta kam nga atiya' ato ina'anto i mas angay lugod dina paranginanuhon kuntra si templo. Kon agpakasabot kam hamok si karuyag sidngun-na sito mga allingon nga aka'anna' si Kasuratan, ‘Gana' kapulsanan-na si ako i pagkarilihusu-bi pariho si pagbuno' mga panhahalad kon ga'i dahulo sakulawan-ko i pagkamaluluy'un-bi,’ Oseas 6:6 ga'i kam kunta' agparapamatok si mga a'a nga ma'in sala' i sabuhat-na. Ngan ma'in nan hamok i sala'-bi kay kon i Pinili' A'a i Paragdalom si bisan ay, iya pa ba' i Allaw Pandidiskanso?”
Tikang ari siray lugar, agdiritso iya pada'iray si sinaguga-na sinan mga Parisiyo. 10 Aniya' lalla ari nga piyapi i adda tamburu'-na. Sanglit, tungod kay dati mga iya agparapanganda' rason nga sapa'akusar-na mga iya si Jesus, agpamatilaw to, “Nagpatugot ba' si bala'od pagbulong kon Allaw Pandidiskanso o ga'i?”
11 Lingun-na may si Jesus si mga iya, “Kon addangan si ka'am i aniya' karniru-na ngan alaho' to si pangngukaran si Allaw Pandidiskanso, ga'i ba' to addu'-bi ngan isa-bi pagawas? 12 Mas mahaya baga i balur-na si a'a kuntra si karniro! Kon da'inan sinan, ma'in supak si bala'od i pagbuhat mahalap kon Allaw Pandidiskanso.”
13 Katapos agmandaran-na i lalla, “Buklaron tamburu'-moy nan.” Agbuklad-na si lalla, ngan anhamis gihapon i pustura-na si tamburu'-na nga pariho na gayod si dambila'. 14 Sanglit pamagawas i mga Parisiyo ngan agtikang mga iya pagplano kon pinapa'i sapamatay-na mga iya si Jesus.
I Rilihugon
Nagpili'-na si Diyos
15 Akatu'anan si Jesus si mga planu-na, sanglit palitira iya ari siray lugar. Malabbat si mga magpamungyod si iya i aniya' mara'at nagpangabat-na, ngan agpamulung-nay nan dimu'an. 16 Agpanmandu'an-nay nan nga ga'i pagparasumat kon say iya. 17 Si da'inan pa'agi atuman i mga allingun-na siray si paragsumat Isaias:
18 Atiya' i rilihugun-ko nga pinili'-ko,
i hinigugma'-ko nga akabuwan gayod kalipayan si ako.
Pa'ayup-ko si iya i Espiritu-ko,
ngan iya i mamakatu'an si pantay paghusgar-ko si dimu'an nasyon.
19 Ga'i iya agparapakipasusuhay o agparagagasod.
Ga'i iya kinapakalihan nga agparadiskurso si mga kakalsadahan.
20 Ga'i iya amatti' bisan i maglaylay na gayod bigahaw,
ngan ga'i iya amarong bisan i magkimmat-kimmat na hamok lampara,
tubtob nga sapada'ug-na i pantay pagkukulaw-ko.
21 Ngan i gahum-na si arun-na, iya i magbuwan kasiguraduhan nga sa'angkun-na si mga nasyon i mga nag'anduy-na. Isa 42:1-4
Si Jesus pati' si Beelsebul
Markos 3:23-27; Lukas 11:17-22
22 Mangno aniya' mga a'a magpamawa pada'iray si Jesus buta pati' ngula lalla nga nagbawa-bawa si mara'at espirito. Agpahalap-na iya si Jesus pina'agi si pagpapinda sinan sanglit akayawit dayon iya ngan akakulaw. 23 Ag'usa i dimu'an mga a'a ari ngan agsipurupatilaway, “Pusibli ba' nga iya na i Dadi'-na si David nga nagparapanimulat-ta?”
24 Pero pakabati'-na sinan si mga Parisiyo, agpaminugad dina mga iya, “Tungod gad nan hamok si gahum-na si Beelsebul, i prinsipi-na si dimu'an mara'at espirito, sanglit akapapinday to a'a si mga mara'at espirito.”
25 Akatu'anan si Jesus si mga inisipan-na hi'unong si Beelsebul sanglit agpaminugad-na mga iya, “Kon aniya' nasyon nga ag'urunay i mga a'a-na, sigurado nga tulos to abungkag. Ngan da'inan may si adda syudad o pamilya, kon ag'urunay i mga sakup-na sito, sigurado nga ga'i to akatunggo. 26 Kon ag'unay-na si Satanas agpapinda i mga kahuruwangan-na, mismo i kalugaringun-na i magpabulag si mga iya. Kon da'inan sinan, pinapa'i-na may pakatunggo si ginhadi'an-na? 27 Sanglit kon i gahum-na si Beelsebul i naggamit-ko pagpapinda si mga mara'at espirito, say may tawa' gahom i naggamit-na si mga sakup-bi pagpapinda si mga iya? Kon sugad, mismo bali' mga iya i maghusgar pagpamatu'od nga sala' i mga isip-bi. 28 Pero kon i pagpapinda-ko si mga mara'at espirito pina'agi si Espiritu-na si Diyos sigurado nga aghadi' na i Diyos si lugar-bi to. 29 Pariho sito: Pinapa'i asallod i ruma'-na si adda makusog lalla pagtangkaw si garamitun-na? Sumatan-ta kam: Kon aniya' mas makusog pa nga sagapus-na iya dahulo, sigurado sabawa-na i dimu'an inanna'-na si ruma'.
30 “Bisan say i ga'i mamungyod si ako, anguntra si ako, ngan da'inan may liwat, bisan say i ga'i pahuwang si ako pag'agda a'a nga anutu'o, iya dina i magpawararak si mga aragdahun-ko. 31 Sanglit sumatan-ta kam, sapasaylu-na si Diyos i dimu'an sala'-na si a'a, bisan pa i paglalabaw si Diyos, pero i pagparapakara'at si arun-na si Espirito Santo, ga'i apasaylo. 32 Bisan say i mamahalling kuntra si Pinili' A'a, apasaylo iya, pero i magparapahalling kuntra si Espirito Santo, ga'i apasaylo si ina'anto hasta pa si titakkay ro panahon.
33 “Pahalapu-bi pag'ataman si kayo, basi' mahalap may sito i buwa'-na. Pero kon padayon i mara'at pag'ataman-bi sito, sigurado nga mara'at may liwat i buwa'-na. Ngan akilala kon say i mahalap tungod si buwa'-na mga iya. 34 Mga alisto kam gayod pagpamakunu-kuno! Pinapa'i kam agpakapahalling si bisan ay mahalapa nga lagtok kam si karat'an? Bisan ay i manapwa si inisipan-na si a'a, iya may i sapahalling-na. 35 Agpagawas-na si mahalap a'a i mga kahalapan kay iya may i sana'an si iya, ngan agpaguwa'-na si mara'at a'a i mga karat'an kay iya may liwat i sana'an si iya. 36 Sumatan-ta kam nga aniya' baratunun-na si mga a'a si kada allingon sayawit-na nga ma'in angay parahallingon kon anakka na i allaw si paghusgar. 37 Kay dipindi si mga sayawit-bi kon agpakalibri ba' kam o ma'in ngani' paratukan.”
I Pangngilalahan si Kasiguruhan
Nagbuhat si Jonas
Lukas 11:24-26,29-32
38 Mangno aniya' si mga Parisiyo pati' mga paragturo' bala'od i maminugad si iya, “Ma'istro, aruyag kami' nga anhimo kaw pangngilalahan si langitnon kasiguruhan.”
39 Anaruman si Jesus, “Kinakulawan gayod i kara'at-na si mga a'a sito panahon nga makihuhuwangon si mga pala'in-la'in diyos, kay sigi hamok paralakuhay si mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan. Pero gana' na purumwanon pa si mga iya pwira si pangngilalahan siray nga nagbuhat si paragsumat Jonas. 40 Si Jonas mismo i naghimo pangngilalahan si pag'istar-na tallo allaw ngan tallo sangom si battung-na si mahaya daying, ngan pariho si iya, ti'istar may liwat i Pinili' A'a si labbong tallo allaw ngan tallo sangom. 41 Aniya' titakka allaw nga abanhaw i mga allom pa ina'anto basi' agpakahusgaran. Sinan allaw, abanhaw may liwat i magpangistar siray si syudad Ninibe pagtistigos kuntra si mga allom pa ina'anto kay agpamasol mga iya siray huwang si pagbag'o si pakapakali-na mga iya si nagpasamwak-na si Jonas. Sanglit tungod sinan matadong binuhatan nagpatukan i mga magka'arallom ina'anto tungod si mga buhat-na kay atiya' na i mas labaw pa kuntra si Jonas nga angay lugod dina parakalihan.
42 “Si pariho pa'agi, kon anakkay nan allaw, abanhaw may liwat i Rayna si Sur.§ I Rayna si Sur, iya i mag'inantan siray si nasyon banda timugan si Israel. Iya i magparabiyahi siray tikang si matala lugar pagpamati' si madunong pinahallingan-na si Solomon. Sanglit tungod sinan matadong binuhatan, nagpatukan i dimu'an magka'arallom ina'anto tungod si mga buhat-na kay atiya' na i mas labaw pa kuntra si Solomon nga angay lugod dina durugukon.
43 “Si papinda-na si mara'at espirito si adda a'a, ag'agi to si mga matuho' gayod lugar ngan sigi anda' si pandidiskansuhan-na. Tungod kay ga'i may aka'anda', 44 aminugad to si kalugaringun-na, ‘Agbalik ako si inambanan-koy ray.’ Si panakka-na ari, sakatu'anan-na nga day gana' mag'istar, sinilhigan gayod ngan mahamis i dimu'an. 45 Mangno agbwilta iya pag'agda pa pito' kahuruwangan-na mara'at espirito nga mas mara'at pa kuntra si iya. Pa'ayop to mga iya ari basi' mga sabawa-bawa-na. Sanglit i kamutangan-na si a'a si damuri to mas mara'at pa dina kuntra si primiro. Sanglit da'inan sinan i tinakkahan-na si mga a'a-na sito panahon nga bali pagkara'at.”
I Nana-na
pati' i mga Bugtu'-na si Jesus
Markos 3:31-35; Lukas 8:19-21
46 Sigi pa pahalling si Jesus si mga a'a, anakka may i nana-na pati' i mga bugtu'-na lalla. Agparapanunggo mga iya si gawas kay tipakibagaw mga iya si Jesus. 47 Aniya' makasumat si iya, “Awiray si gawas agparapanunggo i nana-mo huwang i mga bugtu'-mo, ngan tipakibagaw mga iya si ka'aw.”
48 Pero agtilaw-na dina si Jesus i magsumat si iya, “Sakatu'anan-mo ba' kon say i nanay-ko pati' i mga bugtu'-ko?” 49 Agturu'-na i mga inadalan-na ngan diritso amahalling, “Atiya' si ka'am i nana-ko pati' i kabugtu'an-ko. 50 Kay bisan say i magtuman si katuyu'an-na si Tatay-ko ari si langit, mga iya dina i kabugtu'an-ko* Si Grikuhanon: i mga bugtu'-ko lalla pati' mga bugtu'-ko danda, ngan i nagtukoy sinan i mga nag'aku'-na si Jesus bilang kabugtu'an si pagtu'o. pati' nana-ko.”

*12:4 Si Grikuhanon: ruma'-na si Diyos. Kulawin si pahina 610.

12:7 Oseas 6:6

12:21 Isa 42:1-4

§12:42 I Rayna si Sur, iya i mag'inantan siray si nasyon banda timugan si Israel.

*12:50 Si Grikuhanon: i mga bugtu'-ko lalla pati' mga bugtu'-ko danda, ngan i nagtukoy sinan i mga nag'aku'-na si Jesus bilang kabugtu'an si pagtu'o.