2
I Surat pan Efeso
“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Efeso:
Yayto i mga allingun-na si mag'antan si pito' bitu'on si kawanan tamburu'-na nga sigi pasa-pasa kon singnga i pito' pammatungtungan lampara nga mga bulawan: Akatu'anan ako si mga binuhatan-bi, si mga kabudlayan-bi pati' i padayon pag'ilub-bi. Akatu'anan ako nga ga'i kam agpata'an hamok si mga a'a nga mga mara'at i binuhatan-na, ngan agparapamurbaran-bi i mga magparapaminugad nga mga apostol mga iya hasta nga kinadiskubrihan nga mga burubullo' bali'. Agpadayon kam si mga pag'ilub-bi ngan aka'agwanta kam si mga kakurihan tungod si arun-ko kundi' ga'i kam abudlay.
Pero aniya' pa gihapon sala'-bi nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Ag'ambanan-bi na i primiro naghigugma'-bi. Intumu-bi kon ay i kalanga-na si kalahu'an-bi!* I nagtukoy kalanga-na si kalahu'an, iya i panahon pag'amban-na mga iya si primiro naghigugma'-na mga iya. Agbasula kam huwang si pagbag'o ngan buhatu-bi gihapon i nagparabuhat-bi ngan primiro. Kon ga'i kam agbasol, pada'inan ako si ka'am nan ngan ala'-ko i pammatungtungan-bi lampara tikang si nagsintaran-na. Pero aniya' liwat kahalapan-bi: Agsikway-bi i panggawi'-gawi'-na si mga Nicolaitano pariho si pagsikway-ko may liwat si mga iya.
Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Pumwan-ko si magpakalampas i katungod pagkakan si buwa'-na si kayo nga agbuwan kinabuhi', nga awiray si para'isu-na si Diyos.
I Surat pan Smirna
“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Smirna:
Yayto i mga allingun-na si Dahulu'an pati' si Damurihan, i mamatay pati' i mabanhaw: Akatu'anan ako si mga kakurihan-bi pati' si ka'anggana'un-bi, kundi' si kamatu'uran mga manggaranon kam! Akatu'anan ako si mga pagparapanggutgut-na si mga magparapaminugad nga mga Hebro kuno' mga iya, kundi' mga sakop dina si sinaguga-na si Satanas. 10 Dakam atalaw si mga arantusun-bi. Sumatan-ta kam nga aniya' si ka'am pinaprisu-na si Satanas pagpurbar si mga pagtu'u-bi, ngan aka'abat kam si mga kasakitan sallod si awatong allaw. Padayunu-bi i pagkatangkud-bi bisan kon i balyu-na sito i kamatayun-bi, ngan pumwan-ko i kuruna, nga iya i ungod kinabuhi'.
11 Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Ga'i akalabutan i magpakalampas kon agkamaratay i ditangnga' si kaduwa bisis nga bulag si Diyos.
I Surat pan Pergamo
12 “Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Pergamo:
Yayto i mga allingun-na si addangan nga aniya' maghulwa' matarom ispada si bawa'-na nga padurudambila' i tarum-na: 13 Akatu'anan ako nga i nag'istaran-bi sakop si lugar nagtindugan-na si Satanas si trunu-na. Pero bisan pa kon awinan kam anan, ga'i agliwat i tangkod pag'aku'-bi si arun-ko. Ga'i kam agdidiwaray si pagtu'u-bi si ako bisan ngan panahun-na pa si Antipas, i tangkod tistigus-ko nga nagmatay anan si syudad-bi nan nga nag'istaran-na si Satanas.
14 Pero bisan kon da'inan sinan, aniya' pa gihapon nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Aniya' si ka'am anan nga agara' na si mga turo' nga akapariho si tawa'-na si Balaam, i magturo' si Balak kon pinapa'i sapasindak-na i mga a'a-na si Israel siray pagsala' hasta nga agpakakakan si mga nagpamahalad-na na si mga diyus-diyos ngan agpaki'ubay si bisan say hamok sasindakan-na. 15 Si pariho kamutangan, aniya' si ka'am anan nga agara' na si mga turu'-na si mga Nicolaitano. 16 Sanglit, agbasula kam huwang si pagbag'o. Kay kon ga'i, pada'inan ako si ka'am nan ma'in na pira ngan makigirra sinan mga a'a pina'agi si ispaday to si bawa'-ko.
17 Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Pumwan-ko si magpakalampas i mala'a karakanon nag'arunan manna nga nagtago' pa. Pumwan-ko liwat si kada addangan si mga iya i puti' bato nga nagmarkahan si baha'o arun-na mga iya, nga kinatu'anan hamok si makakarawat.
I Surat pan Tiatira
18 “Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Tiatira:
Yayto i mga allingun-na si Dadi'-na si Diyos, nga akapariho si mag'u'ulyab api i mata-na ngan i mga kitid-na akapariho si mag'inggatan nan burunsi: 19 Akatu'anan ako si mga binuhatan-bi, si gugma'-bi pati' si pagtu'u-bi, si pagsirbi-bi pati' si padayon pag'ilub-bi, ngan maniguro pa liwat kam ina'anto kuntra si ngan dahulo.
20 Pero bisan kon da'inan sinan, aniya' pa gihapon nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Agpata'anan-bi hamok danday nan Jezebel nga agparapinugad nga adda iya paragsumat. Pina'agi si mga turu'-na, agkaralilingo i mga rilihugun-ko hasta nga agpaki'ubay si bisan say hamok mga sasindakan-na mga iya ngan agparapamangan si mga nagpamahalad-na na si mga diyus-diyos. 21 Agbuwanan-ko na iya uras pagbasol huwang si pagbag'o hi'unong si pagparapaki'ubay-na kundi' ga'i iya aruyag. 22 Sanglit patapuk-ko iya pada'iray si katri-na si kasakitan. Pwira pa sinan, kon ga'i liwat agbasol huwang si pagbag'o i mga magparapakihuwang si diyus-na pina'agi si pagparapanbisyo si pagdangallahan, pahuwang-ko liwat mga iya si ura-ura kasakitan-na ari. 23 Panmatay-ko i mga mannurunud-na. Si Grikuhanon: i mga dadi'-na. Ngan tungod sinan, agpakatu'anan i manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara nga ako i magparahuliskay si mga katuyu'an-bi pati' si mga isip-bi ngan burulusun-ko kam sigon si mga binuhatan-bi magin mahalap may o mara'at. 24 Para namay si ditangnga' nan anan si Tiatira, ka'am nga ga'i agpagara' si mga turu'-na ngan ga'i ag'adal si malalom kuno' tinago' hi'unong si Satanas, ga'i na kam pamuwanan-ko si makapabuwat nan pa si ka'am: 25 Basta padayun-bi hamok pag'antan pahalap i mga sa'angkun-bi na tubtob si pagpada'inan-ko gihapon.
26 Pumwan-ko si magpakalampas nga agpadayon pagtuman si mga katuyu'an-ko hasta si katapusan, i gahom pagdalom si mga nasyon.
27 Iya i tipamuno' sito mga a'a nga aggamit si ransang badas.
Pamurak-purak-nay to nga day mga pakattan hamok. Salmo 2:9
I purumwanun-ko si mga iya akapariho si sakarawat-ko gahom tikang si Tata'-ko. 28 Pumwan-ko liwat si kada addangan i makabigwas.§ I nagtukoy makabigwas, iya si Jesu-Kristo tungod kay iya i danta'. 29 Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara.

*2:5 I nagtukoy kalanga-na si kalahu'an, iya i panahon pag'amban-na mga iya si primiro naghigugma'-na mga iya.

2:23 Si Grikuhanon: i mga dadi'-na.

2:27 Salmo 2:9

§2:28 I nagtukoy makabigwas, iya si Jesu-Kristo tungod kay iya i danta'.