2
Yesuma i umu wana daba mami mi ma wiroi wake
Odo keu mero Yesuma nono owerike Kafenamu goiro fari. Fariro i orou yaisina Dawa fari ibai nauisake ane Danu uwara ubarenaro ku uisake uwaraini aisameini enare yaare ibisa. Ibisaro Yesuma Godinu wake weibiro moi miyaini moi miyaini eno faka. Umu wana daba mami mi boiso dubo uisake waukake Yesubairo anifisane faka. Iro fakake emenu ararae uwara ubarenaro waure amufisane uisabaie eme keuwere dadau uisa ibake Yesubairo waure anifisa daaba mebake ferawere uwara fouro waure amuisake i ferawere uwara fou ma dorobu yakake i umu wana daba mami mi naama danu boiso duboini uwakake ebaro odaisaro Yesubairo isari. Iro isariro Yesuma emenu imuka yaisina Dawabairo oisa ibai Dawa iwoka sinaada i umu wana daba mami mibake eno wei, Nanu amara, anu merama ukeka sineka muneke imuke medinea eno wei. Yesuma wei ibaibake moi Mosesinu darawadu sisa orou emenu awarama imuisake eno weisa, anemebake wake eno weaku weisa? Eno weakuie Godini Dawaini emua demuiya weada weakua weisa. Weisake i ari enoe Godi mane merama ukeka sineka mune imuke medaku weisa. Eno weisa ibake Yesu Dawa emenu imukeka iwoka sinaada ibake uyarike emuabairo eno wei, i ari eno wake anemebake imukama imuke weaisa wei? Abo wakema ofe arama mi aneaneme wemau, anu merama ukeka sineka mumauke imuke medimauba, ba anu wea muake ania wemau wei? Abodei wakema arawere wei. Eno weike nono wei, uyake anu wea muake ania wei. Idei wakema arawere wei, nono anu merama ukaku ima imuke medimau wene wakeye ara me wei. 10 Eno weike nono wei, Na i Ba Eme sine Mi, Nanu moi buna ukeka umaro ya eaweke iwoka siawe weike nono wei, i mane meroma yanu dooro merama ukeka sineka munakuneke imuke medakunero ya eraada iwoka sinaisaya wei. 11 Eno weike i umu wana daba mami mibake nono wei, uyake anu wea muake goiro ania wei. 12 Eno wei ibake uyarike danu wea munike aniro eme keuwere ibai eraada imuka foria daiwere uisake eno weisa, iya adinaro eno ere mebairo awoena kawama eraisia eno weisa. Eno weisake ibake Godinu buna ukekabake Danu ibi we ma daiwere ukeibisa.
Yesuma Riwai u we muni wake
13 Yesu nono owerike Gareri kuna udiro fari. Fariro eme yaisina ane ku uisaro Yesuma emua we ma iwoka ukeibirie. 14 Dubuenaro nono Yesu enerebe eribaie Arofiesinu amara Riwai danu dakesi muneka orofaro yaure ibiro erike eno wei, aarake Nanu iwoka ukeka mi sia wei. Eno wei ibake i mima uyarike Yesunu umuro ani.
15 Yesuini Danu iwoka ukeka orouini emua Riwainu uwara ubarenaro yaure ibaada uruna iseibisa. Iseibisaro dakesi muneka orouini merama ukeka sineka orouini keuwere Danu umuro enarada ekabaie moi orouini Yesuini emua yaukake uruna iseibisa ibai eka.
16 Ibai ekake Mosesinu darawadu wake we ma iwoka ukeibisa orouini Ferosi orouini emuama Yesuini dakesi muneka orouini merama merama ukeka orouini uruna iseibisaro ekake Danu iwoka ukeka oroubairo eno weisa, Yesuini dakesi muneka orouini nono i moi merama ukeka sineka orouini Yesu anemebake emuaini uruna demuiro isaku weisa? 17 Eno weisaro Yesu emenu weisa wake nauike eno wei, i ofe arama me oroubake arama ma wirokeka mi aare dakinuke i ofe arama uke ibinisa oroubake aarinua eno wei. Eno weike nono wei, iya irau oroua weaisa oroubake wemane wayo aare dauneke Nae i merama ukeka sineka oroubake wemane wayo fanea Yesuma eno wei.
Uruna kau ukekabake we nauke ereka wake
18 Dioni danu iwoka ukeka orouini Ferosi orouini emenu bisarae eno, uruna ise dakeibisake kau uisabake uruna ise me. Enoba moi orouma Yesubairo eno weisa, Dioninu iwoka ukeka orouini Ferosi orouini emua uruna ise me. Nono Anu iwoka ukeka oroude anemebake uruna isaisa weisa? 19 Emuama eno weisaro Yesuma emuabake eno wei, aweka awoena mufeku mi danu banau ufiro i mi dawae danu oroubairo ibinuba ibake danu naiyemuku dawabairo aare ifeisaya wei. 20 Moi odo i aweka awoena mufeku mi moiro anifekuie i uruna da ifeisake kau ufeisa. Enaenari Na animauie Nanu iwoka ukeka orou imukari ufeisake eno uke uruna kau ufeisaya eno wei. Eno weike wei, nono awoena Naini ibinisiie iseifeisaya eno wei.
21-22 Yesuma nono wei, ainama awoena wau fekama adina wau sia ebaro fifini ufekuie i adina wau ido babafekuke eba daiwere ufekua weike nono wei, ainama i awoena wainima i adina abu ofero iifekuro awoena wainima adina abu ofe babanao ufekuke isanao ufeku ibake i awoena wainima ure wawarada i adina abu ofe ma merama ufeku ibake weike nono wei, i awoena wainima i awoena abu ofero iifekuie irauaiaiya wei. Yesuma i Mosesinu adina darawadu wakeini nono Danu awoena wakeini ma demuiro da ufoisaya weada ibake i wakeroma eno dubo waure wei.
I sabadi odonu ubi we nauke ereka wake
23 Moi Sabadi ewekaro Yesu Danu iwoka ukeka i orouini konoura waiya ubarenaro fare fisii yare anaada Danu iwoka ukeka orouma konoura ma roine isaada eneibisa. 24 Eno ukeibisaro i Ferosi orouma ekake Yesubairo eno weisa, ya i Sabadi ewekaro eno anemebake ukaisa weisa? Iyanu darawaduma weakubai i Sabadi ewekaro waiya da uawe weakua eno weisa. 25-26 Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, Deiwidini danu orouini desini ureibibake uruna mune iseibisa i wake ya kakuraisakema nono ma nuna ukaisaya wei. Eno weike nono wei, Abiada dawa Godinu dai ofereni ode sibore sianeka mi i dai sosi yawokeibiro Deiwidima Godinu dai sosi uwara ubarenaro amuiro Abiadama i dai sosi uwara yawokeka orounu Godi ereibi iifa buredi mairo munike isaada danu oroubairo mariero isaya eno wei. Emuae eno uisaroma nono Godinu darawaduma emua unu koreka daaba dadau uke dakakua wei. 27-28 Eno weike nono wei, Godima emeko ubu uike nono dubuenaro Sabadi eweka ai ubu uiba ibake i Ba Eme Sini Mi Dawae i Sabadi odonu ubi mi. Dawama i Sabadi eweka idua yawokeibakua eno wei.