10
Yesuma awekabo emenu emeaka medaisabake wei wake
Yesu i orofa medike iroma Diudiaini Diodeni orofayairo ane farike i Diodeni adua siraa yare ibiro i orou Dawabairo fakake enare kara ukeibisaro Yesu Danu adinaro we ma iwoka ukeibirie enaenari ukeibi. Eno ukeibibaie i Ferosi weaisa orouma Yesubairo we iruke efisane fakake we naukake eno weisa, moi mi danu aweka me sara medifekude irauba merama weisa? Danu moko wakeye aneaneme wefibai naufisane ibake eno weisa. Eno weisaro Yesuma ma owerike eno wei, i Mosesima yanu sisia sirorari oroubake aneme weiro nauisa? Yesuma eno weiro emuama eno weisa, Mosesima eno wei, moi mi danu aweka medifine kodo fefa i kodo yawokeka mibairo mufekuke danu awekabairo mafekukema nono ai medifeku weia weisa. Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, yanu imuka arawereba ibake Mosesima eno weibia wei. Godima emeini awekaini emua ma dakaa ufekuie moi mima da ma fiafiakua wei. Adinarowere Godima orofa akaka yaisina odaada emeini aweka ubu urieba ibake emema danu babaeini amaeini medifekuke danu awekabairo dakaa ufekuro emuae demui ari eno sifisisia wei. Ibake emuae rarayai mero emuae una demui. Godima emeini awekaini emua ma dakaa ufekuie moi mima da ma fiafiakua wei.
10-11 Dubuenaro uwara ubarenaro danu iwoka ukeka orouma Dawabake i wei wake we nauke ekaro ma owerike eno wei, moi mima danu aweka medifekuke moi awoena aweka dawa ido mufekuie i mi danu awoena awekaini dodoo ukeifisisiie danu adina awekanu ibeka ma merama ufekua wei. 12 Yesuma eno weike nono wei, moi aweka danu eme medifekuke moi eme mufekuke danu awoena emeini dodoo ukeifisisiie danu adina emenu ibeka ma merama ufekua wei.
Yesuma okoa amarananaku we ma irauaiai ui wake
13 Moi orouma emenu amarananaku Yesubairo waukake wanama iiriro odifine faka. Fakaro Danu iwoka ukeka orouma dino wake weisa. 14 Eno weisaba ibake Yesu dino uike emuabake bunawereroma eno wei, da we kuuawe wei. I amarananaku Nabairo aafisane weakunea wei. Godinu yawokaku orofae emenu ibake aafisane weakunea wei. 15 Eno weike nono wei, ya amarananakunu ure ribuku ukaisa enaenari da ufoisake eme unu kofiakaisaie ya Godinu yawokaku orofaro da anifoisaya wei. 16 I amarananaku moi wanama yabakeibike nono moi ena wanama mune iiri duboro odaada we ma irauaiai ukeibi.
I eraerabusa keuwere bobo minu wake
17 Yesuma i orofa medike daabaro ani. Daabaro aneibibaie moi mi durame eneebe farike ibooro ifoma kodudu yanakada eno wei, irau Sisa mi, na aneaneme umauke me ibene ibene ibimau wei? 18 Eno weiro Yesuma ma owerike dawabake eno wei, anemebake nabairo irauaiai me weaku wei. Eno weike wei, moi mima irauaiai meya wei. Godi Dawa mane irauaiaiya eno wei. 19 Godinu darawadu a iwoka sinaku wei. Eme da ma fea, naiyenu awekanu umuro da yowea, waira da ua, da we irua, wayai wake weada meo da wea, anu amaeini babaeini irauaiai rirokenewaa ua wei. 20 Eno mane weiro i mima Yesubake nono wei, Sisa mi, na okoanakuroma eno ukeibakunea wei. 21 Eno weiro Yesuma i mibake imukari ukaada weike nono wei, dei demui mane eno ufaku wei, aniake anu eraerabusa yaisina oiya uke make oi muake erabusa me oroubairo anu oi yaisina mayanake Nanu umuro aara wei. Anu eraerabusa mafaku i ari enoe anu urero enaenari mafekuro mufakua wei. 22 Eno weibaie i minu eraerabusa daiwere ibake danu iboo imusu odaada imuka merama imuike Yesu medike owere ani.
23 Yesuma Danu iwoka ukeka oroubake oweowere ukaada eno wei, eraerabusa daiwere bobo mi dawa Godinu orofaro anifine ukaadae ara daiwere ufekua wei. 24 Eno weiro emenu imuka foria daiwere uisaro Yesuma nono wei, adara, Godinu yawokaku daabaro anaada ara daiwere ukeibaisaya wei. 25 Eno weike nono eno wei, kemo abuma bobo ebaro fare anakuro ara dakakuroma nono i eraerabusa keuwere bobo mima Godinu yawokaku daabaro anaadae ara daiwere ufekua eno wei. 26 Yesuma eno weiro kawama naukake foria daiwere ukaada eno weisa, ainama wirofeku weisa? 27 Eno weisaro Yesuma emua eraada nono wei, Nama i wene ibai emema da ufeisaie Godima i yaisina ufekuke Dawa mane i orou ma wirofiakua wei.
28 Eno weiro Fidama eno wei, aruarumananakuini amarananakuini eraerabusini yaisina meisike anu umuro aaraisia wei. 29 Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, Nanu wake naukeneawaa uawe wei. 30 Ainama danu uwaraini daburakaini aruarumaini amae babaeini amara arumaini dooini yaisina Godinu wakeini Nabake medifine dubuenaro danu uwaraini amarananakuini aruarumananakuini amaeini kuaboroini dooini medifeku i ari keuwere urero moko mufekuke nono i waa uyarekaini mufekuie nono dubuenaro me ibene ibene ibifekua wei. 31 Eno weike nono wei, moi yewa dooro daiwere sine ibinisa oroue iro okoanaku sifeisaya wei, nono moi Godinu waiya ukaisa orou emuae yewa dooro okoananaku nono iro amufeisaie daiwere sifeisaya Yesuma eno wei.
Yesu Danu feafeku wake nono wei
32 I Derusaremu daabaro Yesuko bokairo amuke aneibi. Amuke aneibiro Danu iwoka ukeka orouma Danu wei wakebake imuka foria uisake iro amuke anisaro nono moi orou ia sikake amuke anisa. 33 Yesuma Danu orou yaisina duero (12) murieke emenu imusunaku anaada i dubuenaro ufeku ibai eno wei, Derusaremu goiro anifero moi mima Na i Ba Eme Sine Mibake wayai wake wefekuke mune i dai ofereni ode sibore sianeka orouini nono i Mosesinu darawadu we ma iwoka ukaisa orouini emuama Dawa mufeisake ma feareka wake weifeisaya wei. 34 Eno ufeisake i imusu orounu wanaro mafeisaro mufeisake uke irufeisake wisiomu ufeisake mobuma ufeisaya wei. Eno ukeebe nono ma feafeisaro feafekuro odo buuba me sifekuro nono iroma uyafekua eno wei.
Deimisini Dionini emuama Yesubairo eenu weisi wake
35 Debedinu amarayai Deimisini Dionini emuama Yesubairo fakike eno weisi, Irau Sisa mi, uwanu imukaisu rabu uwabake mamukuba me weisi? Eno weisiro Yesuma ma owerike emuabake eno wei, yabake anemerabu mamiane weaisi wei? 36-37 Yesuma eno weiro emuama nono weisi, Anu buna yawokaku odo fafiro Anu ba ena wana enaroini Anu ewani ena wana enaroini yaufune weaisua weisi. 38 Eno weisiro Yesuma nono wei, yanu we nauke erekae ya iwoka mero me sara weaisia wei. Na ure yanake ukeifeisaro yaini enaenari enare ara ufuaisiba me wei? 39 Eno weiro emuama nono weisi, euwa enaenari ufukua weisi. Eno weisibaie ba weaisia wei. Eno weike nono emuabake eno wei, Na ure yanake ukeifeisaro enaenari ufuaisike Nanu babadaido umau enaenari ufuaisia wei. 40 Eno weike nono wei, i yaureka orofayaie nanu meba ya da mamiauro da yaufuaisia wei. Moi oroubake Godima i orofa uke bou uiba Dawama wefekuro yaufeisaya wei.
41-42 Yesu Danu moi deni (10) iwoka ukeka orouma i weisabai nauisake Deimisini Dionini dino uke yariekaro Yesuma emuabake u weike eno wei, I imusu dai yawokeka orou emenu oroubairo arawere yawokada emenu imukeka emuabairo arawere odaisaro ya ibai iwoka sinaisaya eno wei. 43 Enoba emenu ukaisa i ari eno ya uke dakaisa ibake yabairoma ainama dai mi sifekuie ya yaisina unu kofiakua wei. 44 O ainama bokai mi sifekuie dawama yanu waiya ukeka mi sifekua wei. 45 I Ba Eme Sini Mi ido fariro emema Dawa unu kore da uisaro Dawama emua unu kofiane fari. Nono dubuenaro danu wirokeka iwama eme keuwerebake isafeku ibake eme keuwere make munao ari ufekuro irau sifeisaya eno wei.
Yesuma naisa kikori bobo mi Badimiasi ma wiroi wake
46 Yesu Deriko goiro fare anaada Danu iwoka ukeka orouini moi eme keuwere iroma Danu umuro aneibisaro Dimiesinu amara Badimiasi dawa naisa kikori boboba ere dakaada eenu moi oroubairo weibi mi. Dawama daaba udiro yaure ibi. 47 Yaure ibiro Yesu farike aneibiro Dawa Yesu Nasaredi goi mi weisaro nauike u weike eno wei, Deiwidinu sisia sirorari mi Yesu nabake imukari ua wei. 48 Eno weiro Yesunu umuro enereibisa orouma fakake eno weisa, wake da wea weisabaie nono daiwere u weike wei, Deiwidinu sisia sirorari mi Yesu nabake imukari ua wei. 49 Eno weibi ibake Yesu iduama enarike eno wei, i mibake nabairo aafi weawe wei. Eno weiro naisa kikori mibake eno weisa, da ia siake uyaa weisake nono weisa, Yesu abake u weakua uyaa weisa. 50 Eno weisaro uyarike danu dubo barukeka wau ma worome mune sianike Yesubairo sabu ane fari. 51 Fariro Yesuma dawabake eno wei, abake aneme umane weaku wei? Eno weiro i naisa kikori sini mima wei, Dai Mi, na naisa ere dakakuneba ibake emane weakunea wei. 52 Eno weiro Yesuma ma owerike nono wei, ania, anu imukeka imukae daiwere ibake wirokinua weiro naisa foraike erike Yesunu umuro ani.