14
Dai orouma Yesu ma feafisane weisaro moibaima we kuuka wake
1-2 I Godima i Isaraera orou Idifiroma waure anisa banau urunaini ure wawareka iraa yisidi ode me buredi uruna iseka odo raarayai fafekuro iseifeisaba ibake i dai ofereni ode sibore sianeka orouini nono i Mosesinu darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini emuama Yesu fema mufisake ma feafisane daaba yodia uisakema nono iroma meisake eno weisa, banau odoro da wanaro mufeisi weisa. Eme yaisina emenu mane dino ufeisake iyaini uranao ufeisaba medifeisia eno weisa.
Moi awekama Yesu Bedeni goiro irauaiai urumu aduama kare odi wake
Yesuma Bedeni goiro ibaada i beko mame ibiro Yesuma ma wiroi mi danu ibiye Saimoni danu uwara ubarenaro amuike yaure ibaada uruna iseibibaie moi aweka i irauaiai adua omama ubu uisa kawaburo waure amuke farike i kawabu minoo ma doro yarike Yesunu iiriro ma oini. Eno uiro i yaure ibisa moi orouma dino uisake dino wakeroma eno weisa, anemebake me sara ma oininu weisa. 5-6 Eno weisake nono weisa, I adua make mune dedi kina (K30) muneroma erabusa me oroubake make dakinuke eno anemebake ukinu weisa? Eno weisake i awekabake dino daiwere uisaro Yesuma eno wei, mediaweke i awekabake dino wake da we makaewe weike wei, dawae Nabake irauaiai ukinua wei. Yesuma eno weike nono wei, eraerabusa me orou yabairo aine wai ure ibeibaisade yanu arara emua unu kofiakane wefode unu kofoe weike nono wei, Na dawa yabairo aine wai ure da ibimaua wei. Dawa Nanu ofero irauaiai urumu adua ma oininu ibake Nanu ooru ukeka uke bou ukinua wei. Yesuma eno weike wei, nanu wake wemaro nauawe wei, Godinu irauaiai wake doo baruna ure baruna iro yaisina we enaada i aweka danu ukinu ibai imukeifeisaya Yesuma eno wei.
Diudiasima Yesu wayai wefine wei wake
10-11 Diudiasi Ikariada dawae Yesunu moi duwero (12) iwoka ukeka mi dawama moi dai ofereni ode sibore sianeka oroubairo aya odifine fare anike weiro naukake rooro daiwere uisake oi daiwere mafisane weisa. Eno weisaro Diudiasi Ikariadama Yesu we sibofiro mufisane daaba yodia ukeibi.
Yesu i Idifiroma waure aneka banau uruna Yesuini Danu iwoka ukeka orouini isa wake
12 Ure wawareka iraa yisidi ode da uisa uruna danu kawama odo ido fariro Godima Isaraera orou Idifiroma waure aneka mamoenakubai i banau ufisane ureibisa. Danu iwoka ukeka orouma eno weisa, Anu banau aboro uke bou ufeisike ifeisi weisa? 13 Eno weisaro Yesuma Danu iwoka ukeka miyai we odaisada eno wei, yeka goiro aniawake moi adua koraku mi eawake danu umuro aniawa wei. 14-15 Aniawake danu uwararo faawake i uwara yawokaku mibairo eno weawa wei, uwanu Dai mini Danu iwoka ukeka orouini emua aboro banau ifisane wenu weawaro i mima yabake dai uwara moi ena baruna ooru mafia wei. 16 I uwararo uruna mune uke bou ukeibiawa wei. Yesuma eno weike we odairiero i goiro anisike Yesu Danu wei enaenari weisiro uwara ooru mairo uruna uke bou ukeibisi. 17-18 Dumudumu siniro Yesu Dawaini Danu iwoka ukeka orou duweroini (12) emuama i uwara ubarenaro amuke fare yaukake i uruna isaada Yesuma eno wei, moi uruna isaku mima na we sibofekuro mune ane korosiro ufokaisaya wei. 19-20 Yesuma eno weiro Danu iwoka ukeka orou emenu imuka merama imukada eno weisa, naba ainadei ari eno yaisina weada we nauke ereibisaro eno weisaro Yesuma wei, moi duwero (12) iwoka ukeka mi naberoro dawaini demuiro uruna munaisua wei. I munaku mima Na we sibofarakua wei. 21 Godinu bukaroma eno weakua wei. I Ba Eme Sini Mi Dawae enaenari feafekua wei. Enoba i Ba Eme Sini mi we sibofaraku mi danu merama ukeka sinekae daiwere. Enoba danu amaema dawa da dofironae irauaiaiya eno wei.
Babaenu ofeini iwaini iseka odobake wei wake
22 Yesuini Danu iwoka ukeka orouini uruna isa. Uruna isaada Yesuma buredi munike Godi irauaiai we imukada guriguri uike ma birabira yarike Danu iwoka ukeka oroubairo makada eno wei, yewae Nanu ofeya muaweke iawe wei. 23-24 Nono i fanigini munike mame ibaada Godibairo we ma irauaiai ukaada guriguri uike mairo i orou yaisina iseibisaro Dawama eawe wei, yewae Nanu awoena arararo uke makaneka iwa eme keuwerebake isafekua wei. 25 Nanu wake wemaro nauawe wei, yewa naadidi kai iduda idua yaini demuiro imauke nono da ise ibeimauke dubuenaro Godinu yawokeibaku orofaro yewa naa didi kai iduda nono demuiro ifeisia wei. 26 Eno weiro yaura kairoma Godibake we ma irauaiai ukaada weisake Oriwa oraararo amuke anisa.
Fidama Yesu Dawa iwoka me wefekubai we bou ui wake
27 Oriwa oraararo amuke aneebe amuke faka. Amuke fakake Yesuma eno wei, ya yaisina Nabake maru ufoisake Na medifoisaba ibake Godinu bukaro eno weakua wei, I mamoe abu yawokeka mi Nama umauro i mamoe abu yaisina daaba imusu imusuro anifeisaya eno weakua wei. 28 Nono dubuenaro fearekaroma Na ma uyafarakuro Nako Gareri orofaro animauro ya yaisina aima iro fafoisaya wei. 29 Eno weiro Fidama ma owerike eno wei, i orou yaisina A maru ufeisake A medimekaisaro nono na maru da umauke A da medimauanea wei. 30 Fidama eno weiro Yesuma nono wei, a naua wei, eweira dumuro kawama kokoroko wefekuie ako Nanu ibi buuba we ma fe yaraada meo wefakua wei. Yesuma eno weiro Fidama bunawereroma nono wei, Aini Naini feafukuba Abake meo da wemaua wei. 31 Fidama eno weiro Yesunu iwoka ukeka orou yaisina enaenari weibisa.
Yesu Gesemani waiyaro guriguri ukeibi wake
32 Gesemani orofaro fakabaie Yesuma Danu iwoka ukeka oroubairo wei, yauawero Na guriguri uma wei. 33-34 Eno weike Fidaini Deimisini Dionini emua we waure anike Danu imukari daiwere ukaada eno wei, Nanu imuka inimubi ukakuba Na feareka imuka imukakunea wei. Yewado yaure ibaada koro ukeibiawe wei. 35 Eno weike yafa me funaku eka anike dooro iboo yanakaisari uike guriguri ukaada eno wei, yewa merama ure yanakewere Nabairoma mufane ufakuie mua wei. 36 Eno weike nono wei, Nanu Babae, Anu arara yaisina ufane weakunea wei. Yewa merama Na ure yanakewere Nabairoma anifine wefakuie anifekua wei. Nono Nanu arara da uake Anu arara mane ua wei. 37 Eno weike owerike fare eribaie Danu iwoka ukeka orou nauka aine ibisaba Fidabairo eno wei, a nauka ainaku ari wei? Wai funaku yawokakuba me wei? 38 Yawokenewaa uaweke guriguri uawe wei. Merama uke ereka yabairo fanao ufekua wei. Yanu imukanu arara ufoisaie nono yanu ofeye buna meba ibake eno da ufoisaya wei. 39-40 Yesuma eno weike nono anike Danu adina wei wake enaenari weada guriguri uike owerike fare eriebaie nono nauka aisaro emenu naisa nauka ariari uiba ibake moko wake we dauisa.
41 Eno uisaro anike nono owere farike eno wei, nauka ainibada ko yaraisa wei? Iduaya uyaewe wei. I eweka funaku sininuba i Ba Eme Sini Mi meramawere orounu wanaro mame odifeisaya wei. 42 Uyaewero anife wei. Na we sibofari mi idua farinua eawe wei.
Yesu yabakake anikafu oisa wake
43 Yesuma eno weibibaie Diudiasi moi duero (12) iwoka ukeka mini nono moi eme keuwere bauini goreini waukake faka. I dai ofereni odeka orouini Du orounu bisara orouini emuama we odaisaba ibake faka. 44 Diudiasima i Yesunu wanaro mufisane aaka oroubake eno wei, ereiforo animake abo mi yabamauke oo umauie ido fare sabu mufoke aniforo wei. 45-46 Eno weike i orofaro ane faraada Yesubairo eno wei, Dai Sisa Mi weike oo ukeibiro i Diudiasini aaka orouma Yesu fare yabaisa. 47 Yabakeibisaro Yesunu moi iwoka ukeka mima danu bau munike i dai ofereni ode sibore sianeka minu waiya ukeka mi danu ome umane kasini. 48-49 Yesuma i oroubake eno wei, anemebake Na waira ukeka mi ari bauini omaini ure yanake ufone farisa wei? I dai sosiro odo keuwere we ma iwoka ukeibisara i furo mune da uyakakema nono awoena bauini usini anemebake mune farisa wei? Eno weike wei, Godinu bukaroma eno weakuba ibake enaenari ukaisaya wei. 50 Yesuma eno weiro Danu iwoka ukeka orou yaisina Yesu meisake ia iyare fiake anisa. 51-52 Nono Yesunu moi iwoka ukeka mima enare ibaada wau mane baruike ibiro i orouma dawa ufisane yabaisaro wau mane ma kukune mukaro ofe mane ia sinike durame ani.
Yesu i kanisoro orounu ibooro enare ibi wake
53 I orou Yesu wanaro mamisake dai ofereni ode sibore sianeka minu uwararo waure ane fakaro i ofereni ode sibore sianeka orouini Du orounu bisara orouini Mosesinu darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini emuama ku siane ibisaro ane faka. 54 Ane fakaro Fidama yafawereroma eroke eroke emenu umuro ane dai ofereni ode sibore sianeka minu uwara udiro ane farike yaure ibi. Dawaini nono moi waiya ukeka orouini inaa rarakada inaa udiro yaure ibisa.
55 Yaure ibisaro I ofereni ode sibore sianeka orouini kanisoro orouini yaisina Yesu meo wayai weifisake Yesu ma feafisane daaba yodia uisake daaba fou ure dauisa. 56 Ibake moi orouma uyarada meo wake weibisa ibake emenu imukekae demuiro ode dauisa. 57-58 Nono moi orouma uyakake meo wake weisake eno weisa, yewa mima eno weia weisa, emema uisa dai sosi uwara ma doroo yamauke odo buuba me sifekuro nono awoena uwara wanama da umauke me ma enamaua eno weia weisa. 59-60 Moibaima eno weisaro nono moibaima imusu wake weisaro i dai ofereni ode sibore sianeka mi danu yaure ibi orofaroma uyarada Yesubake eno wei, i orounu weaisa wake naukinu wei? I dai ofereni ode sibore sianeka mima Yesubake nono wei, anemebake moko wake we dauke ibinu weike wei, ama aneme aneme wefaku wei? 61 Eno weibaie Yesu wake we da uiro dai ofereni ode sibore sianeka mima nono wei, Ae Godinu Amara Kerisoba me wei? 62 Eno weibaie Yesuma euwa wei. Eno weike wei, I Ba Eme Sini Mi i buna daiwere Godinu baena wana enaro yaufekuke nono iroma ou mameifeku iro fafekuro efoisaya wei. 63 Dawama eno weiba ibake i dai ofereni ode sibore sianeka mi danu wau ma girisada eno wei, moi wayai weeka orounu wake da naufeisi wei. 64 Danu meo wake naukaisiba nono moi wayai wake da wefeisaya wei? Eno weiro i wake daaba demuiro weisa, Danu Godibairo wake merama wenuba Dawa ma feafeisia weisa. 65 Eno weisaro moi orouma Dawa wisiomu ukeibisake Danu naisa wauma dadau uke oisake wanama uraada eno weibisa, ainama A urakuyainu? Wearo naufe weibisa. Weada eno ukeibisaro meremere orouma Yesu mukake wanama ureibisa.
Fidama Yesunu ibi we fe odaada meo wei wake
66-67 Fidama i dai ofereni ode sibore sianeka minu uwara udiro yaure ibi. Idua yaure ibiro dai ofereni ode sibore sianeka minu moi waiya ukeibi arumama fare aneebe Fida inaa udiro yaure ibiro dawa eraada dawama eno wei, a dawa i Nasaredi goi mi Yesubairo ibia wei. 68 I arumama eno weibaie Fidama ma owerike eno wei, na meya weike wei, anu weaku wake na iwoka meya wei. Eno weike uyarike i sebo enaro anike nauibaie wai uraada kawama kokoroko weibi. 69-70 Kokoroko weibiro i arumama nono erike i ku siane ibisa oroubake eno wei, yewa miye Yesunu waiya demui miya weibaie Fidama na meya wei. Nono dubuenaro i ku uke ibisa orouma Fidabake nono weisa, ae i orou duwero (12) emenu naiyeya weisa. Ae Gareri mideie iwoka sinaisia weisa. Anu wake i Gareri orounu wake ari weakuro naukaisia weisa. 71 Eno weisaro Fidama merama wake weada wei, Yeka mi na iwoka meya wei. Eno weike wei, Na meo me ba weakunea weike wei, na meo wemauie Godima na fanisi mafaraku wei. 72 Dawa eno weibiro kawama kokoroko nono yama weiro Fidama Yesunu wei wake imui. Yesuma Fidabake adinaisa eno wei, kawama kokoroko wefekuie ako Nanu ibi buuba we ma fe yafakuro kokoroko nono wefekua wei. I wei wake Fidama imukada aweawero anike imuka inimu ukaada ii daiwere wei.