^
Firifai
Foruma Godibairo we ma irauaiai ui wake
Foruma ana ebaro ibi ima Godinu wake daiwere ui
Na wirokekaro ibimauie Yesu Kerisoini demuiro ibifukua wei wake
I Firifai goi orou Foruini enafisake urafisane wei wake
Iyanu onarou ma okoanaku ufeke naiyemukubake ure nuda ufene wei wake
Keriso Danu mane ma okoanaku uiro nono Godima Dawa ma daiwere ui wake
Iya yaisina edoro ari sifeke eme yaisinabairo ibifene wei wake
Dimodinu wake
Efafadaidusinu wake
Ainama Yesu Keriso imukakuie Dawae gienabu ukeka miya wei wake
Foru dawa durame bokairo fafine ui wake
We iifa ukekabake wei wake
Foruma Firifai goi orounu me makekabake rooro ui wake
Dubuena kai arie wei wake