7
Wani aderedi fodi fou dausini (144,000) Isaraera orouma Godinu widu uke odibai muka wake
Ibai yaisina me siniro nama nono erebaie aneru yaisina foma (4) yewa doonu sougo foro (4) enare ibisaro ere. Emuama enare ibaada oyaunu fareka buna ma karise ibisaro anaroma dawararoma dooroma oyau mame daui. 2-3 Nama kubekuberoma nono erebaie moi aneruma eweka amukaku enaroma fariro ere. Dawae i me ibene ibene ibeka Godinu widu uke odi bobo amuke fariro ere. Dawama dooini dawaraini anaini sabu da ma merama ufisane ibake i buna muka aneru fobairo (4) eno wei, i dooini dawaraini anaini sabu da ma merama uaweke Godinu oroubairo Danu widu emenu awararo odiferoma ai dubuenaro ma merama uawe weiro na naue. 4-8 Dawama eno weike nono nabairo eno wei, i widu muka oroue keuwere. I Isaraera orounu akaemuku yaisinabairoma eme keuwere wani aderedi fodi fo dausini (144,000) mune Godibairo odia eno weiro naue. Emenu kakuka ibaie eno, i Diuda oroubairoma eme duero dausini (12,000) mune emenu awararo Danu widu uke odirieke i Rubeni oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo Danu widu uke odirieke i Gedi oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Asura oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo uke enaenari widu uke odirieke i Nafadarai oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Manasa oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Simioni oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Riwai oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Isakara oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Sebiudoni oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Diosefu oroubairoma duero dauseni (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirieke i Bedimani oroubairoma duero dausini (12,000) eme mune emenu awararo enaenari widu uke odirie. Danu widu emenu awararo eno mane widu uke ode fare ane me sini.
Eme keuwere Godibairo guriguri uisa wake
9-10 Eno mane widu ukeebe me siniro ere. Nanu kubekuberoma erebaie eme keuwere ku siane ibe anisaro ere. Emuae keuwereba ibake moi mima emua da kakufiaku. Emuae orofa imusu imusuroma nono emenu akaemuku imusu imusuke emenu wake imusu imusuke emenu ofe imusu imusuroma i orou yaisina i dai yaure ibaada yawokeka orofanu ibooroma i awoena Mamoe abunu ibooro enare ibisaro ere. Emuae yafawerero inanakeo wauwerewere baruisake farai kakabai wanama kari mamisake enare ibaada daiwere eno weibisa, iyanu dai yaurekaro yaure ibaada yawokaku Godini i awoena Mamoe abuini emuama iya unu koreibisike iya ma wiroisia eno weibisaro na naue. 11-12 I aneru yaisinama i dai orouini i me ibene ibene ibeka erabusa foini (4) i dai yaure ibaada yawokeka orofaini enare kara uisake emenu ibooro iboo yanakaisari eno ukaada guriguri ukeibisake eno weibisa, ie idua irauaiaiya Godibairo rooro ufero arakeka Dawabairo ibifiro iwoka ukeka yaisina ibifiro we ma irauaiai ufeke Danu ibi we ma daiwere ufero i buna ukeka yaisina Dawabairo idua ibifi. I ukeka yaisinae Danuba ibake Dawabairo me ibene ibene ibeifekua eno weibisaro naue.
I orou emenu oferi waureka idua me sini wake
13-14 Moi dai mima nabairo eno wei, i inanakeo wauwerewere barukaisa orou emuade aboroma farisa wei. Eno weiro nama ma owereke eno we, dai mi, nae iwoka meya anu mane iwoka sinakua eno wero dawama wei, i orou emuabairo awe waa daiwere fareibiro inimu daiwereini oferi waureibisa orou. I orou emenu waue i awoena Mamoe abunu iwama uroisaro amearubu ibinu. Ibake emuae i dai yaure ibaada yawokaku orofaro yaure ibinu Godinu ibooro enare ibinisaya eno wei. 15 Eno weike nono wei, emua dumuini ewekaini Godinu dai sosi uwararo Dawabairo Danu waiya ukeibisaba ibake Godima Danu dai yaure ibaada yawokaku orofaro yaufekuke emuabairo ibaada yawokeifiakuba ibake emuae irauaiai ibeifeisa. 16 Nono emua iro ibaadae desini da ufiakuke nono iro ibaadae adua isa da ufiakuke nono iro eweka waa da ufeku. 17 Enoba emuae aneanemebake eno ufeisa? Emuae i dai yaure ibaada yawokaku orofa udiro enare ibinu awoena Mamoe abuma yawokeifiakuke Dawama emua waure ane i me ibene ibene ibeifeku adua oru udiro odeifiakuro iseifeisa. Enoba nono Godima emenu ii du ma isufiakuro nono dubuenaro ii da wefeisaya eno wei.