12
I awekaini dai uwaya ari eno erabuini emuabake wei wake
1-2 Nono moi dei ubuwere urero ere. Ie i ari eno, moi aweka una ibiro ere. I aweka danu barukekae eweka barukada nono danu mogoisoe muina kaibai dueroma (12) odike manabe duboro enare ibaada danu amara sabu dofine ukaada oferi daiwere waurada ii weibi. Nono moi dei ubuwere urero ere. Ie i ari eno, moi dai uwaya ari rabuma ibiro ere. Danu ofeye kokoiwere. Nono danu bokai yaisinae seweni (7). Danu yawera yaisinae deni (10). I dai yawokeka orounu mogoiso yaisina sewenima danu bokai seweniro baruke odiro ibisa. I uwaya ari rabunu koromama i urero muina moibai garuru ure mune sianiro yewa dooro isaka. Eno uiro nono i amara dofine ukeibi awekanu ibooro enare ibifiro i aweka amara dofiro dawama ifine ibake enare ibi. I awekama amaranaku dori. I amaranakuma danu dubuena eme yawokada mamifeku ayani usima eme yaisina dawama arawere yawofiaku. I awekama amaranaku doribaie i amaranaku sabunaku mukake yeku urero Godini Danu dai yaure ibaada yawokeka orofaro waure amuke anisa. Nono i awekae ia iyarike eme ibe me orofaro ani. Enoba Godima i orofae dawabake me furo uke bou uke odiba ibake iro ibeifiro odo duero aderedi sikisidi (1260) i awekabairo Dawama uruna makaada yawokeifine uke bou ui.
7-8 Nama nono erebaie i urero uraneka odo idua fariro ere. Maikeroini danu aneru yaisina idua uyakake i dai uwaya ari rabuini danu aneru yaisinaini urakake Maikeroini danu aneruma buna uisake emua ma bereriekaba ibake i uwaya ari rabuini danu aneru yaisina emuae urero ibe dauisake dooro isaka. Ibake i dai uwaya ari rabu dawae i adinaro we irukeibi waru ari danu moi ibiye deworo o seidani, dawae i dooro ibaisa orou yaisina we irukakune. Maikeroini danu aneruma seidanini danu aneru yaisina mune eu dooro siariekaro isaka.
10 Nono ureroma wake daiwere eno wei, awoenae Godima ya ma wironea wei. Danu buna yaisina arurowere ukinuke Dawae yanu Dai Kini Mi sininu. Danu fafekuro wirofeisa Mi, Keriso Dawama Danu buna yaisina enaenari arurowere ukinuro bunawere sininu. I Godinu ibooro enare ibaada Godinu oroubake wayai weeka mi muninuke dooro sianinuro isarinu. 11 Iyanu naiyemuku emuama i awoena Mamoe abu Dawae emuabake feariro nono Danu iwa yewa dooro isariba ibake emuae emenu imuka yaisina Dawabairo oisa, Danu buna ui ena wake weibisa ibake i meomao weibi mi ma berekeibisa. I orou emuae i fearekabake ia iyare dakeibisa. Enoba emenu imuka yaisina Godibairo oisa ibake eme emenu ararae i orou ma feafiakane ukeibisaro nono emua emenu ararae feareka ia sine dakeibisa. Emenu imuka yaisina Godibairo oisa ibake eme emenu ararae i orou ma feafiakane ukeibisa. 12 Enoya ureini i urero ibinisa orouini yaisina rooro ukeibiawe. Nono ya dooro ibinisa orou yaisina erenewaa uawe. Seidani dawae yabairo ureroma dooro isare aarinuba ibake dawae iwoka danu ibekae yafawere mero danu ibekae funaku ibake dino ukaada inimu daiwere yabairo odifine ukakua imukenewaa ukaada erenewaa uawe wei.
13-14 I dai uwaya ari rabu dawa mune siakaro dooro isarike dawa i amaranakunu amae yoweriroma nono Godima i awekabake imukari uike i udu adanu babayai mairo ima wawane anike eme ibe me orofaro anike i dai uwayabairomae yafawere ibeibi. Iro oya buubaini moi oya abanaroini eno ibeibiro Godima dawa yawokenewaa ukaada uruna makeibiro iseibi. 15 Ibake i dai uwaya ari rabuma danu bebekuroma obi orobiro isarike dai aduama oku fareibaku enaenari ui. Danu ararae i aweka i adua okuma waufine ibake eno ui. 16 Dawama eno uiro nono i dooma i aweka unu korike i seidanima obi orobiro isarike oku fari adua danu bebekuma ise raraine me sini. 17-18 I dai uwaya ari rabuma i awekabake dino daiwere uike i awekanu amarakuini urafisane emuabairo ani. Aniro i Godinu wake naukenewaa ukeibisake Yesu Kerisonu umuro anenewaa ukeibisa orouini urafine ani. I dai uwaya ari rabuma dawara udiro enare ibiro nama dawa ere.