7
Foruma aweka amara ukeka wake wei
Nanu naiyemuku, yewae moi wake i ari eno, i darawadu wakeye ya yaisina iwoka sinaisa. Moi darawadue i me ibinisa orou mane yawokakuneke nono i fearaisa orou yawoke dakakune. Moi dubo waure weeka wake i ari eno wemaro nauawe. Awekaboma darawadubake me ibaadae emeakabairo dakaa uke ibaisa. Nono moi awekanu eme feafekuie i awekama danu emebairo ibeka darawadu idua me sifeku. Enoba i darawadu wake idua me sifeku ibake i darawaduma emua yawoke dafiaku. Ibake danu eme feare mero me ibakuro nono moi mibairo ane dakaa uke ibakuie dawae moi awekabonu emeakabake ukeibaku aweka ari eno. Nono danu eme feafekuie danu emebairo ibeka darawadu idua me sifeku ibake i awekama moi imusu eme mufekuie dawa moi awekabonu emeakabake ukeibaku aweka ari eno me. Naiyemuku, nanu moi wakeye enoya nauawe. Adinaro darawadue yanu eme ari ibake ima ya yawokeibirie. Nono yama Yesuini demuiro feakabairoma nono i fearaisake uyaraisa orou i ari eno sika ibake awoena yae Yesu Kerisonu ofe uburo ibinu i ari eno enaenari sika. Yama i fearike uyari Yesu Kerisobairo dakaa uke ibaisaro Dawama ya yawokeibaku ibake yama Godinu irau waiya ukeibaisa. Adinaro iyanu sara merama ukeka imukama iya yawokeibiie i darawadu wakema iyabake i merama da uawe weibi. Eno weibiroma nono iyanu ofenu arararo i meramawere ukeibisiro iyanu meramawere ukekama iya yawokeibi. Ibake i darawaduma eno weaku, meramawere ufoisaie feafoisaya eno weaku. Nono awoenae ya i Du orounu darawadu wakeini bisarabake merama imuka da imufeisi. Adinaroe i darawaduma iya yawokeibi ibake i darawadunu waiya ukeka orou siki. Nono awoenae i owaowa yanakeka darawadubairo feakike i waiya ukeibisibai eka meisi. Ibake iyae Godinu waiya i adinaro owaowa yanakeibisa darawadunu bunama uke dakaisike i awoena Imumu Iraunu bunaro ibaada Danu waiya mane ukenewaa ukeibaisi.
Darawaduini meramawere ukekanu wake
Nama eno wene ibaibake aneme imufeisi? I darawaduini nono i meramawere ukekaini emua demuiya eno we imufeisi? Yewa orou, i ari eno me! I darawaduma nabairo i meramawere ukeka ma iwoka uke dafarironae nama i meramawere ukekabai iwoka da simane. Enoba i wakeye eno, i darawaduma nabairo eno wei, anu naisa ure owere ma owere da ua wei ibake ie meramawere ukeka iduaya eno weke iwoka sine. I darawaduma meramawere ukeka wake nabairo weiro naueke nono nanu ararae i meramawere ukeka daiwere nanu arararo umane ukeibisara. I darawadu meronae i meramawere ukekabai me. 9-10 Adinaroe na i darawadu iwoka meba ibake rooro ukaada irauaiai ibeibisara. Nono dubuenaro i darawadu iwoka sinekema eno we imue, nae meramawere ukakuneba ibake nae feamaua eno we imueke nono eno we imue, i darawadu ima nabairo i wirokeka we bou uibairo nono na make dakakunarake i fearekama makakunaraya eno we imue. 11 I darawadu fariro i meramawere ukekabai idua iwoka sineke eno we imue, i meramawere ukekama na yawokada we irukeibiro meramawere ukaada eno we imukeibisara, i meramawere ukekanu ubiye fearekaya i darawaduma eno weakua we imukada nae feamaua eno we imue.
12 Nanu moi wake wemaro ya nauawe. I darawaduma i meramawere ukeka ma boroo yarakuba ibake i darawadue iifawereke gienabuke irauaiairo ibai iya iwoka sinaisi. 13 I irau darawaduma nanu me ibeka mune sianike nono nabairo feareka mune odi eno imukaisa? Yewa orou, i ari eno me! I darawaduma i meramawere ukeka we ma boroo yariro i meramawere ukekama na yawokarake nanu me ibeka mune sianike nono nabairo feareka makaraba ibake nae i feareka enaro ibine. Eno uiba ibake i ba me merama ukekae dai meramawereya eno we imukaisi. I darawaduma iya eno we ma iwoka ukakuni, i merama ukekae dai meramawereya we ma iwoka ukakuniro iya yaisina iwoka sinaisi.
Adina ukeka sinekaini awoena ukeka sinekabake wei wake
14 Iya iwoka, Godima i Mosesibairo mai darawadue irauaiai. Nono nae yewa dooro ba eme ibake nanu imukae meramawereba nae i meramawere ukekanu waiya ukeka mi. 15 Nanu ukakune, ibai ma nuna ukakune. Nanu irau arararo ukeka eraerabusa uke dakakuneke nono na arara me merama eraerabusa ie ba irauke ukakune. 16 I darawaduma i meramawere ukekae meramaya weaku ibai na iwoka ukakune ibake merama ukaada i darawadue irauaiaiya eno weakune. 17 Imuke eawe, Nanu onamima eno uke dakakune. I meramawere ukekama nanu imuka ubarenaro ibinu ibake meramawere ukakune. 18 Na iwoka i irau eraerabusa nanu i sara merama ukeka imukaro ibe dakaisa. Nanu ararae i irauaiai ukeka umane ukakuneroma nono nabairo buna meba ibake uke dakakune. 19 Nanu arara eraerabusa uke dakakuneke nono meramawere na arara me i eraerabusa mane ukakune. 20 Ibake na arara me i meramawere eraerabusa ukakuneie nama uke dakakuneroma nono i merama imukama nanu imukaro ibinu ibake i meramawere ukakune. 21 I wakenu ubiye eno, nama arara irauaiai ukeka umane ukaadama nono i meramawere ukekanu buna nabairo ibinu ibake irauaiai uke dakakuneke nono ibake meramawere ukakune. 22 Nae Godinu darawadu imukada imukama rooro ukakune. 23 Nono nanu sara meramawere ukeka imukaro i meramawere ukekanu bunama ibaada nanu irau arara imukekaini uranada na mune ana ebaro odinao ukaada weaku ibake nanu meramawere arara eraerabusaini imukekaini i mane ukakune. 24 Ibake nae korokobu sinara. Ainama na yewa sara meramawere ukeka imukaini feareka enaroma ma wirofaraku? 25 Iyanu Dai Waria Mi Yesu Kerisoma na ma wirofaraku ibake nae Godinu ibi we ma irauaiai ukakune. Nanu moi wake wemaro nauawe. Nae Godinu darawadu mune awararo ode imukenewaa ukakuneke nono nanu sara meramawere ukeka imukae bunawere ibake i moi imusu darawadunu meramawere ukeka idua ukakune.