9
Godini Danu we mune odirie orouini emenu wake
Nanu ba wake wemaro nauawe. Na imuka yaisina Yesu Kerisobairo odeba ibake nanu wakeye meo me, ba wake weakune. Godinu Imumu Irauma nanu imuka ubarenaro ibaada unu korakunara ibake yewa wake weakune. Nae i Godinu wake nauke me Du oroubake imuka arama ukaada ofe inimu daiwere ukakunara. Nae nanu Du orou, babaemuku, kakamuku, naburakabake imukenewaa ukakunia ibake nanu ararae Godima emenu fanisi makeka nabairo mafarike na Yesu Kerisobairoma mareke mufarironae emua wirofisake irauaiai ibifisane ibake eno weakune. Emuae Godima we mune odirie orou. Ibake emua Godima Danu amarakua weike ubu uke odirie orou. Enoba Godinu arakekaini Danu arararo uke makanekaini i yaisinae, i dai sosi uwararo guriguri ukekaini Danu we bou ukeka i yaisinae i Isaraera orou emenu. Ibake Godima i yaisina emuabairo marie. I adinaro sisia sirorari oroue yewa Du orou emenu akaemuku. Nono emuabairoma emebai enaroe i Keriso idua fari. Godinu we mune fari Mi, Dawaini iini emenu ofe ari sinike ba eme sini. Ibake Godi Dawa eme yaisina yawokakuneba ibake Danu ibi we ma daiwere ukeifene weakune.
I Du orouma Godinu wake nauke dakaisa ibake Godinu we bou ui wake isarinua weroma we dakakune. Imuke eawe, i sisia sirorari Isaraera orounu sisia sirorari emua yaisinae Godinu we mune odirie orou mane me. I Eibaramubairoma aarebe aare fari sisia sirorari orou emua yaisinae Danu ba sisia sirorari orou me. Godinu bukaroma Eibaramubake eno weaku, anu amara Aisikibairoma anu sisia sirorari orouma fafeisaya eno weaku. Ibake Eibaramunu imusu doreibiriero fareibisa oroue Godinu aya aruma farafa meroma nono Danu arararo uke makanada we bou ukeibiro naukeibisake fareibisa i aya aruma emuae ba Godinu aya aruma. Emuae Eibaramunu ba sisia sirorari orou. Godima Eibaramubake we bou ui wakeye eno, Nanu wene odoro yeka oyaro nono famauro anu aweka Serama amara dofekua, Godima eno wei.
10 Nono i mane meroma nono Rebekama amara una raara afafa dorie. Emenu babaeye demui. Dawae Godima we bou ui mi. Ibake dawa iya Du orounu sisia sirorari mie Aisiki. 11-12 Aisiki danu aweka Rebekama boana muniro i afafa amarayaima boana ubarenaro ibaada irau o merama uke dauisiro Godima emua erieke Rebekabairo eno wei, i bokairo dofaku mima i dubuenaro dofaku minu waiya ukeka mi sifekua eno wei. Godima Danu arara eno ufine ukaada ibake eno wei. Dawa arara me moi mima ukeka daiwere ukeroma bokai mi sineka. Ibake Danu arara Deikafuma bokai mi sifine weiba ibake dawa bokai mi sini. 13 Godinu bukaroma i ari eno weaku, Deikafubake imukari ukakuneke nono Isobake dino ukakune eno weaku.
14 Ibake aneaneme wefeisi? Godi Dawa iyabairo irauaiai uke dakaku eno wefeisi? Yewa orou, i ari eno me! 15 Godima Mosesibairo eno wei, ainabake unu komane imumauie dawa idua unu komaua eno wei. Eno weike nono wei, ainabake imukari umane imumauie dawabake idua imukari umaua eno wei. 16 Ibake eme emenu arararo ukekaini emenu ukeka sinekaini ibake weroma eno da ufeku. Godi Danu ararae unu koreka ibake eno ufeku. 17 Godinu bukaroma i dai mi Ferobake eno weaku, emema Nanu buna efisane ibake Nama a dai yawokeka kini mi odea. Nanu ararae yewa wake i orofa akaka orou yaisinabairo we eneifisane ibake eno unea Godima Danu bukaro eno weaku. 18 Enoba Godi Danu arara eme unu kofiane imufekuie unu kofiaku. Nono emua koroko uke yafiaro Danu wake da naufisane wefekuie enaenari ufiaku.
Godinu dino ukekaini Danu imukari ukekabake wei wake
19 Godi Dawa eno ukaku ibaibake yama nabairo eno wefoisa, Godima eno ufekukema nono aneaneme moi orou meramawere ukaisa orou wefeku? Eno ukakuba ibake emema emenu arararo da ufeisake Godinu arara mane ufeisaroma nono aneaneme eno wefeku wefoisa? 20 Nono ya abo orouro yae ba emede nono anemebake Godibairo moko wake eno weaisa? I ubu ufeku eraerabusama i ubu ufeku mibake eno wefeku, anemebake na i ari eno ubu ukara? I ari eno me, eno da wefeku. 21 I okea ubu ukeka mi dawae i doo yawokakuba doo mufekuke i okea kai raarayai ubu ufeku. Moi okeae irau waiya ukekabake ubu ufekuke nono moi okeae sobe urunabake ubu ufeku. Eno ufeku ibaibake aneme imukaisa?
22 Godima emeye i okeayai ubu ui enaenari ubu urieke Danu buna efisane ukaada i adinaro meramawere ukaada fearekaini fanisi ufisane ukeibisa oroubake imukebe imukebe dino ukeibikema owainanaku koro ukaada i meramawere medifeisaba me ariya eno weada yawokeibirie. 23 Nono yaini iini Danu irau uke bou ukeka okea ari uforo yabake imukari ufiake Danu arakeka yabairo mafiane ibake eno ui. 24 Iyae i ari. Dawama iya u we muni. Enoba i Du orouini imusu orouini emua yaisinabairoma iya we mune imusu odii. 25-26 Godima we bou ukeka mi Oseanu bukaro eno weaku,
i adinaro Nabairo guriguri uke dakeibisa oroue Nama emuabake Nanu oroua wemau. Enoba adinaro Na emuabake imukari ukaadama yae Nanu oroua we dakeibisarakema nono dubuenaro Nanu imuka yaisina emuabairo ibifekuro Nanu irauaiai oroua eno wemau. Adinaro i orofaro ibeibisabaie Godima eno wei, yae Nanu orou meya wei. Nono i orofaro emema emuabake eno wefeisa, yae i ibene ibene ibeka Godinu aya aruma eno wefeisaya,
Godinu bukaroma eno weaku. 27 Adinaro Isaiyama i Isaraera oroubake eno wei, i Isaraera oroue keuwere. Emuae i dawara gibudi ari. Godima emua yaisina da ma wirofiakuke moibai mane ma wirofiakua Isaiyama eno wei. 28 Godima Danu wei wake enaenari yewa dooro ibeka oroubairo fanisi bunawere mafiaku. 29 Isaiyama adinaro eno wei, i eme yaisina yawokakune Godi Dawa iya da unu komironae iyae Sodomuini Gomora goiyairo ibeibisa orou ari sifeke iya yaisina feafero moi aya aruma da ibifisanea Isaiyama eno wei.
Isaraera orouini Godinu wake
30 Ibake aneme wefeisi? Eno wefeisi, i imusu orouma i ma gienabu ukeka mufisane ukaada ibake waiya uke dakeibisakema nono emenu imuka yaisinama Godibairo odeibisaro Godima emua ma gienabu ukeibirie. 31 Nono i Isaraera oroue emenu imuka i darawadubairo ma gienabu ufisane ukeibisake nono i darawadu wake yaisina uke dakeibisa ibake i ma gienabu ukeka mune dauisa. 32 Anemebake emua ibai yaisina uke dakeibisa? Emuae emenu imuka yaisina Godibairo ode dakeibisake i darawadunu weibi wake enaenari mane ufisane ibake eno ukeibisa. I ari eno mane ukaada ibake i orouma Yesue, i ure bisubisu ukeka oma ariba ere dakadae ure akuaku uke isare ureibirie. 33 Godinu bukaroma Yesubake eno weaku,
Nae Saioni orofaro ure bisubisu ukeka oma odimauro ima eme ure akuaku ukeifiakua wei. Nono ainama danu imuka yaisina Dawabairo odifekuie dawae maru da ufeku weia,
Godinu bukaroma eno weaku.