Pɔɔlo Ɔwolɛ Gyangbarasɛ
Ɔbono Ɔ Ŋmarasɛ Bunge
Timoti Mɔ
1
Me Pɔɔlo ne n kya ŋmarasɛ fo gɛnen ɔwolɛ baarɛ. N gyɛ Kirisito Yesu ɔsɔɔ. I lii fɛɛ Wurubuaarɛ aye-ɔmɔlɛgɛbo mɔ de Kirisito Yesu ɔbono aye-nwɔnsa gi gyan mɔ so mɔ ne n lɛɛ yii me ne ɔ tɔgɛ yɛɛ nꞌ wɔra Yesu ɔsɔɔ. N kya ŋmarasɛ mi‑i sa fo Timoti, fo ɔbono fo baa bingiri fɛɛ me-bi gbaa-gbaa mɔ. I lii fɛɛ nɛ nyiile fo Yesu ilaa, ne fo sɔɔ mɔ gyi. Aye-sɛ Wurubuaarɛ de aye-Wura Kirisito Yesu mɛꞌ sa fo so gɛwɔnsa dɛnsɛ, mɛꞌ su fo gitolon de mɛꞌ sa fo gisen yuuli.
Ka Asa Abono Mɛ Dɛ Anyiilebi Ako Kpɛi Mɔ
Fɛɛ gɛnɔɔbono nɛ tɔgɛ fo owi ɔbono n kya kpe Masadoniya mɔ, fo berɛ, kpɛ sii kyena Efiso nno de foꞌ ka asa abono mɛ kya nyiile asa anyiilebi ako kpɛi kyu lii aye-Wurubuaarɛ ɔson mɔ so mɔ. Ka ɔmɔ yɛɛ mɛꞌ yɛgɛ imɔ. Tɔgɛ sa ɔmɔ yɛɛ mɛŋ baa nu de adedaabo gɛkyena gigyan so gigyan so abon nsingyi nbono giŋ bo ɔkara mɔ. Nengyene asa mɛ kya nu de gɛnen ilaa ibonoana mɔ i kya yɛgɛ mɛ kya taasɛ mɔmɔ-nyoro ilaa ibono iŋ bo agyan mɔ. Iŋ kya kpaa ɔmɔ de mɛꞌ keda Wurubuaarɛ gɛsun de mɔ-asonbo mɔ sa mɔ dandan. Ilaa ibono i laa taalɛ kpaa aye gɛnen mɔ ne n gyɛ gikagyan gibono a laa ka gyan Wurubuaarɛ so mɔ.
Ilaa ibono so a kya yela fɛye gɛnen nbara ndɛ mɔ ne n gyɛ yɛɛ aye Yesu asonbo mɔ aꞌ nyɛ gɛlaarɛꞌ sa Wurubuaarɛ de anyamesɛ. Ɔbono ɔ laa nyɛ gɛlaarɛꞌ gɛnen mɔ ne n gyɛ ɔbono ɔ kya sa nwɔnsa dɛnsɛ lii mɔ-gisen dɔ, ɔ kya wɔra daa ilaa ibono o nyi mɔ-gisen dɔ yɛɛ i boran, ne ɔ kya sɔɔ Wurubuaarɛ ilaa nyiilesɛ mɔ gyi lii mɔ-gisen dɔ mɔ. Asa abono mɛ dɛ anyiilebi ako kpɛi mɔ berɛ, mɛ fuɛ ilaa dɛnsɛ idɛ, ne mɛ kpaa loo daa nsingyi yanyansɛ dɔ. Mɛ kya laarɛ de mɛꞌ wɔra Wurubuaarɛ nbara mɔ anyiilebo, yɛgɛ mɛ mɛŋ kii mɛ kya nu ilaa ibono mɛ kpɛ mɛ dɛ mɔ gɛsɛ, ne mɛŋ nyi ilaa ibono mɛ kya tɔgɛ mɔ.
Asa Nyɛnyɛn So Ne Wurubuaarɛ Gi Yela Nbara
Aye pɛwu a nyi yɛɛ Wurubuaarɛ nbara gi boran. Ibono i tiri mɔ ne n gyɛ yɛɛ aꞌ kyu nmɔ wɔra gɛsun ɔkpa so. Fo laa nyingi yɛɛ i mɛŋ gyɛ abono mɔmɔ-asen dɔ i boran sa Wurubuaarɛ mɔ so ne Wurubuaarɛ gi yela nbara mɔ. Wurubuaarɛ gi yela nmɔ sa daa abono mɛ mɛŋ kya ka nbara mɔ gɛnɔ mɔ, de gisomaanu awura, de abono mɛ mɛŋ selɛ Wurubuaarɛ mɔ, de ilaa nyɛnyɛn awura. Wurubuaarɛ gi yela nbara mɔ sa abono mɛ mɛŋ kya gyi mɔ-ginsi mɔ, de abono mɛŋ kya son mɔ mɔ, de asa abono mɛ kya mɔɔ mɔmɔ-sɛana abɛɛ mɔmɔ-nyiana mɔ, de abono mɛ kya mɔɔ asa mɔ, 10 de abono mɛ kya laarɛ agyibara mɔ, de anyen abono mɛ kya dɛ de mɔmɔ-nanboana anyen mɔ, de abono mɛ kya yuuri anyamesɛ koso selɛ mɔ, de abonbo, de abono mɛ kya ten asa nnɔ nbɛlɛ dɔ mɔ, de abono pɛwu mɛ kya wɔra ilaa ibono i san ne iŋ kya kyena de gɛsintin ilaa ibono a nyiile fɛye mɔ. Gɛnen asa adɛ ɔnan ne Wurubuaarɛ gi yela mɔ-nbara mɔ sa. 11 Ilaa ibono nɛ nyiile gɛrɛnaa mɔ, i lii daa Wurubuaarɛ nyisigyi ɔkalan mɔ dɔ. Ɔkon de ayenbi a gyɛ Wurubuaarɛ-lɛɛ. Mɔ-ɔkalan konkonsɛ baarɛ ne o kyu wɔra me-abaa dɔ de nꞌ kyu nyiile asa.
Gɛnɔɔbono Ɔkara Wurubuaarɛ Kya Nyɛ Gisen Sa Asa Mɔ
12 N kya faala aye-Wura Kirisito Yesu ɔbono ɔ sa me ɔlon ne nɛ nyɛ wɔra gɛnen gɛsun gɛdɛ mɔ. O buu me yɛɛ n gyɛ isa ɔbono ɔ laa taalɛ ka gyan me so ne o kyu gɛsun gɛdɛ wɔra me-abaa dɔ. 13 Nkana owi ɔko dɔ mɔ, n kya kyena saalɛ gɛnen Yesu Kirisito kolon baarɛ. N kya ka mɔ-asonbo mɔ-ansi, ne nꞌ kya nyida mɔ-ginyen. Imɔ‑rɛ imɔ gɛnen gbaa mɔ, Kirisito gi kerɛ mɔ, o wu yɛɛ meŋ nyi daa. I kya nyiile yɛɛ meŋ ti sɔɔ mɔ gyi. Imɔso o su me gitolon, ne ɔ kyɛɛgɛ me. 14 Nkana meŋ kaaborɛ ɔꞌ wɔra gɛnen sa me ba‑a pi‑i. Aye-Wura Yesu bo gisen gikyɔ so mɔ, ɔ kyɛɛgɛ me lii me-ilaa nyɛnyɛn idɛ dɔ. Kirisito Yesu gi yɛgɛ n kya ka gyan mɔ so ne nꞌ kya laarɛ mɔ-ilaa gikyɔ. Gikagyan de gɛlaarɛꞌ gɛ bo daa mɔ asɛ. 15 I bo gɛdɛ gɛko gɛ gyɛ gɛdɛ paawɔrasɛ ibono i kaaborɛ aꞌ kɔɔlɛ gɛmɔ kyule. Gɛmɔ ne n gyɛ yɛɛ, “Kirisito Yesu gi ba gɛsinkpan so de ɔꞌ baa mɔlɛgɛ ilaa nyɛnyɛn awɔrabo.” Mi‑i me mɔ ne n wɔra ilaa nyɛnyɛn awɔrabo ɔbelɛnsɛ gin. 16 Yesu gi su me gitolon daa de ɔꞌ nyɛ lɛɛ nyiile gɛnɔɔbono ɔkara ɔ kya nyɛ gisen sa asa mɔ. Ɔ kya laarɛ yɛɛ oꞌ kyu me ɔbono nkana n gyɛ ilaa nyɛnyɛn awura ɔbelɛnsɛ mɔ, kyu wɔra sinkaala sa asa abono mɛ laa baa ka gyan mɔ so de mɛꞌ nyɛ ɔkyenaten Wurubuaarɛ asɛ gɛkpaa-gɛkpaa mɔ. 17 Buubuu de nyisigyi iꞌ wɔra Wurubuaarɛ-lɛɛ gɛkpaa-gɛkpaa. Ɔ maŋ wuꞌ gɛkaako, ne mɔ-gɛwura gɛŋ bo ɔkara. Ɔko mɛŋ kya wu mɔ de ansi. Mɔ-nkon ne n gyɛ Wurubuaarɛ. I gyɛ gɛnen.
Kpɛ Keda Gɛsintin Ilaa Nyiilesɛ Mɔ Dɔ Ken-Ken
18 Me-bi Timoti, gɛsun gɛbono n dɛ mi‑i sa fo mɔ ne n gyɛ yɛɛ foꞌ tɔngɛ sa gɛnen asa abono nɛ nyiile fo faa. Gɛnen ilaa idɛ ɔnan ne Wurubuaarɛ ikalan ɔtɔgɛbo ɔko gi naa kyena tɔgɛ kyu lii fo so mɔ. Imɔso yɛgɛ iꞌ keda fo-nyoro de foꞌ kɔ ikɔ dɛnsɛ sa Wurubuaarɛ. 19 Kpɛ keda fo-gisɔɔgyi dɔ ken-ken de foꞌ wɔra daa ilaa ibono fo nyi fo-gisen dɔ yɛɛ i boran mɔ. Fɛye dɔ asa ako berɛ, mɛ mɛŋ baa ma‑a nu de ilaa ibono mɛ nyi mɔmɔ-asen dɔ yɛɛ i boran mɔ. Imɔso i nyida mɔmɔ-Wurubuaarɛ ɔson mɔ kerɛ-kerɛ fɛɛ gɛnɔɔbono gikolii belɛ gi gyan nkyu so ne gi kya ŋmɛɛ de afolɛ boori mɔ. Mɛŋ baa sɔɔ gɛsintin ilaa nyiilesɛ mɔ gyi. 20 Himinayosɛ mɔ‑rɛ Alɛsanda mɛ bo gɛnen asa abono dɔ. Mɔmɔ berɛ, nɛ kparɛ ɔmɔ wɔra Satan, ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ abaa dɔ de ɔꞌ ka ɔmɔ-ansi de mɛꞌ kasɛ gɛnɔɔbono mɛŋ baa nyida Wurubuaarɛ ginyen mɔ.