5
Chaka ʼana pacha ca majaw chake chi oj racʼal chic i Dios
Yix ix racʼal chic i Dios chi lic cʼax quix u naʼo; rumal-i chi bisoj u ʼanic pacha ire. Ronojel i qui ʼano, chi ʼana rumal i cʼaxnabal i cʼux, pacha xoʼon i Crísto, cʼax xoj u naʼo; rumal-i xu ya rib chi camic pa ka qʼuexel yoj. Xu ya rib pa ka qʼuexel, xu sujuj rib chuwach i Dios, tojbal re i ka mac. I Dios ʼutz xrilo, pacha jun sipon lic muy.
Yix ix re chic i Dios, rumal-i n-cu maj taj we qui ʼan tak i n-ʼus taj; miwucʼaj iwib we n-iwachijil ta iwib; xak mi min iwib che i n-chʼam taj; xak mi rayij u wach i n-iwe taj. Mi tene qui lapla tak ile chiwach. Are quix lapanic, mi bij i tzij chiwach chi xa qʼuixbalil, tak i tzij chi n-ti usucʼ, tak n-chʼam taj, man n-ca majaw ti ile chiwe. Are i chi ʼana, chi tioxij che i Dios chiwach. Ya iwetaʼam chic, jun, we cu min rib ruʼ jun winak, we n-rixokil taj, o we n-rachijil taj, n-ta re ʼuri che i ʼatbal tzij re i Crísto ruʼ i Dios. Xak queje queʼel chique niʼpa i que tijin chu ʼanic i n-chʼam taj. Xak queje i toʼ quiqui rayij u wach i n-que taj, man ile xak jun ruʼ pacha que tijin chu cojic qui ʼij tak i xa ril je ʼantalic. Ique-le n-ta que ique che i ʼatbal tzij re i Crísto ruʼ i Dios. Wachalal, niʼpa i xin bij-le, chi ʼana cwent iwib che, mokxa ʼo jun coc na chi tunic, xa tʼorbal iwe cu ʼano. Xui-ri, niʼpa i n-ʼus taj-le chi xin bij chiwe, we ʼo jun queje cu ʼan ile, ca pe ni nim laj tojbal-re puwi, man queje cu ʼan i Dios ile chique i je kelkel. Miwachiʼilaj iwib cuʼ niʼpa i que ʼanaw queje ile.
Yix ujer, ix ʼo te pa ʼekumal, xui-ri woʼor ix ʼo chic pa sak rumal i Kajwal. Rumal-i, chi ʼana pacha i ca majaw chique i je re i sak. Niʼpa i je re i sak, ca ʼalijin ʼuri chique chi quiqui ʼan i ʼutz, quiqui ʼan i sucʼulic, quiqui ʼan pacha cu bij i sak laj tzij re i Dios. 10 Chi bisoj u nawsaxic iwib che ile chi chom cril i Kajwal. 11 Mi ʼan chic pacha quiqui ʼan i je re i ʼekumal, niʼpa tak i quiqui ʼano chi n-ta pichʼ u chac. Are i chi ʼana, che i ya pa sak niʼpa i n-ʼus ta que tijin chu ʼonquil. 12 Niʼpa i quiqui ʼan ique aliʼal, lic n-ʼus taj; qʼuixbal ne u lapic ile. 13 (Chi sakij chique chi n-ʼus ti quiqui ʼano.) Ronojel niʼpa i ʼolic, we yatal pa sak, lic ca ʼalijin na ʼuri we n-ʼus taj. Queje cu ʼan i sak ile, cu ʼalijinsaj ronojel. 14 Rumal ʼuri, queje iri tzʼibtal chupam u wuj i Dios:
Yet chi cat waric, cha cʼun sak chawach; chat walij chiquixol i camnak,
teʼuri i Crísto cu tzunsaj ni sak chawe.
(Queje ile tzʼibtal canok* Isaías 60:1,2.)
15 Rumal-i, chi cojo retalil che wach i qui ʼano. Mi ʼan ile chi pacha n-qui ta tu be wach craj i cʼaslemal; chi ʼana yix pacha ca majaw chiwe chi ʼo i noʼoj. 16 Mi ʼan ile chi toʼ ix ʼolic, man i mac atzalal chuwach i jyub taʼaj ca tijin u qʼuiyic ʼij ʼij; are, chi ya i cʼux chu ʼonquil i ʼutz. 17 Mi ʼan che iwib chi n-ti nojbal; are, chi bisoj u tayic u be wach craj i Kajwal chiwe. 18 Mi ya iwib chi ʼabaric, man ile xa uyej cu petsaj piwi; are, chi ya iwib che u Tewal i Dios. 19 Are quix chʼaʼat chiwach, chi cuxtaj i bix cojbal u ʼij i Dios, are niʼpa tak i bix tzʼibtal chupam u wuj i Dios, xak niʼpa i bix re i bixambal. Xak chi bixaj u ʼij i Kajwal pi cʼux, cojbal re u ʼij. 20 Ronojel niʼpa i qui riko, chi tioxij che i ka Kajaw Dios rumal, xak chi cuxtaj u bi i Kajwal Jesucrísto are quix tijin chu ʼonquil.
I qui pixbaxic i je cʼulanic winak
21 Chi cojo iwib chiwach, cojbal re u ʼij i Dios I mer tzij xu bij are iri: u ʼij i Crísto..
22 Ix ixokib, chi ya iwib piquiʼab i iwachijil pacha u yaʼic iwib che i Kajwal. 23 Chi ʼana ile, man i achiab je qui wi qui jolom i quixokil, xak jun ruʼ pacha i Crísto, qui wi qui jolom i jutzobaj re i Dios. N-xui ta qui wi qui jolom, xak Tolque i jutzobaj-le chi je u chʼacul. 24 Xui-ri, i jutzobaj-le quiqui ya quib che i Crísto, xak queje chiqui ʼana i ixokib, chiqui ya quib piquiʼab i cachijil, ronojel wach quiqui ʼano.
25 Xak i achiab, cʼax che qui na i quixokil, xak jun ruʼ pacha xoʼon i Crísto, lic cʼax que u na i jutzobaj re i Dios; rumal-i xu ya rib chi xcamsaxic, tobal que i je re i Dios. 26 Queje xoʼon i Crísto ile, yabal na que chuwach i Dios je chʼam chic. Xoʼon chʼam chique i jutzobaj-le ruʼ qui chʼajic pa ya, xak ruʼ u tzij I mer tzij xu bij are iri: “ruʼ tzij”. I usucʼ ile pent queʼelok “i tzij bital piquiwi are xkajsax ya piquiwi”.. 27 Xe u chʼajo, yijbal-que lic nim qui ʼij qui chomal, lic n-ta mac n-ta cʼax chiquij, lic n-ta ʼo chique, ronojel ʼis chʼam, ʼis chom. 28 Jun achi, ʼo u chac cʼax chu na i rixokil, pacha coʼon che rib ire, cʼax cu na rib. We jun cʼax cu na i rixokil, queʼel ʼuri pacha ire cʼax cu na rib, man cu bij i Dios xa je jun chʼaculaj je ʼelnak. 29 Mi jun, tzel cril u chʼacul; are i cu ʼano, lic cu tzuku, cu chajij; xak queje coʼon i Crísto ile chique i je jutzobaj re i Dios, 30 chi je u chʼacul. Y yoj oj ʼo che i chʼaculaj-le, lic oj re u bakil u quiqʼuel.
31 Ketaʼam chi jun achi ruʼ i rixokil queʼelok xa jun chʼaculaj, man queje iri u bim i Dios: “Jun achi, are ca cʼuliʼic, quel chi cachoch u kajaw u chuch man quiqui ʼan quib ruʼ i rixokil, y queʼelok xa jun chʼaculaj.” (Queje ile cu bij u wuj i Dios§ Génesis 2:24.) 32 I tzij-le cu ʼalijinsaj jun nojbal chi lic ʼo u chac chake. Quin bij yin are ʼilbal-re chake chi yoj oj jutzobaj re i Dios, xa jun chʼaculaj oj ʼelnak ruʼ i Crísto. 33 Xui-ri, ile xak are ʼilbal-re chake, chi jun achi ʼo u chac lic cʼax chu na i rixokil; cʼax chu na, pacha coʼon che rib ire, cʼax cu na rib. Xak i ixok, chu cojo u ʼij i rachijil.

*5:14: Isaías 60:1,2

5:21: I mer tzij xu bij are iri: u ʼij i Crísto.

5:26: I mer tzij xu bij are iri: “ruʼ tzij”. I usucʼ ile pent queʼelok “i tzij bital piquiwi are xkajsax ya piquiwi”.

§5:31: Génesis 2:24