4
Yuse chichame tu etserji timiauri
Yus iincha wait anentramrau asa, yamaram chicham etserkataram tusa akuptamkau asamtai, iikia yawetsuk tuke etserji. Antsu chikich ainau natsanpiaku aa nuna úukar turina nuka iikia inaisawaitji. Tura anangkartin ainau turina nuka iikia turatsji. Tura Yuse chichamengka iikia pengké jumchiksha yapaijtsuji. Antsu Yuska iincha jiirmaji tusar, ni chichame etserkursha, Yuse chichame aarmawa nunisrik etserji. Turakrinka mash aints ainau nuna antukar: Nekas Yuse chichamentai tiarat tusar turaji. Tura Yusnum uwemratin chicham ii etserji nuka paantaitai. Tura waininayat mengkakartin ainauka: Nu chichamka paanchawaitai tinawai. Tura asaramtai iwianch ju nungka apuri asa, nu aints ainau Yusnum uwemratin chicham timiá pengker aa nunaka paan nintimrarai tusa, tura Cristo Yusea nunisang pujawapi tu nintimrarai tusa, jii kusurua nunisarang pujusarat tusa anangkamiayi. Tura asamtai iik nintimtumasrikia tu pujaji tusarkia, chichamka etsertsuji, antsu Jesucristo ii Apurintai tusar, ni chichamengka etserji. Tura Jesús iin anenmau asamtai, iikia atumi inatirinji taji. Yus nu nangkamtaik teen: Paantin ati, tímia nuka ii nintincha paantin ati tusa nintimtikramramiaji. Jesucristo timiá kakaram aa nuka iincha: Yuse kakarmari tu awai tusa, nekamtikramatas ii nintincha paan nintimtikramramiaji. (Gén. 1.3)
¿Itiur Yus nintimsar pujustinuita?
Ii kakarmari atsau wainiat, Yus timiá kakaram aa nuka iin pachitmas: Wína aintsru kakarmaringkia niinuchuitai, antsu winaruitai tusa, aints ainautin mash nekamtikramatas, ii namangke nuwe najanamua nunisang kakarmachu mesertinun wainiat, Yus ni kakarmarin engketramji. Tura asamtai iikia timiá wait wajayatrik, wait wajamunmayangka jiinkitnuitji. Tura itiurkachmin pujayatrik waurtsuji. Tura aints pasé awajtamkurnisha iinka Yuska ajaprama ukurmatsji. Tura asamtai iin mestamrartas wakerutminaksha tujintraminaji. 10 Jesúsan maawartas wakeriarmia nunisarang iincha tunia wekaaji nunisha tuke mantamawartas wakerutminaji. Turayat mantamawarchau asaramtai, iikia tuke Jesúsa kakarmarijai iwiaakji. Tura jakachu asar, aints ainau Jesúsa kakarmarincha wainkarat tusar wakeraji. 11 Tura Jesúsnau asakrin, kintajai metek mantamawartas wakerutminaji. Tura asamtai ii namangkengka jakatin ayatrik, Jesús jakayat tuke iwiaaku puja nuka iin pujurtamji tusar, aints ainausha nekamtikiatnuitji. 12 Tura asar atumsha tuke iwiaaku pujusmintrum tusar, iikia wait wajakar jakatin ayatrik, Yuse chichame etserji.
13 Yuse chichame tu aarmawaitai: “Yusen nekasampita tinu asan, Yusen pachisan chichakmiajai.” David tu aarmau asamtai, iisha nunisrik Yus nekasampita tau asar, tu chichaaji. (Sal. 116.10) 14 Yuska ii Apuri Jesúsan jakamunmaya inankimiayi. Tura asa iincha nunisang inantamkitnuitji. Tura atumjai metek ni pujamunam iincha juramkitnuitji tusar nekaji. 15 Tura asar atum yaingtasar iisha wait wajaji. Tura asakrin aints untsuri Yuse wait anengkratairi itiurak awa tusar, nunaka nekaawar, Yusen pengker awajinak maaketai tiartinuitai.
16 Tura asamtai iikia napchau nintimtsuk pujaji. Ii namangkengka weamki weamtaisha, Yus ni kakarmarijaingkia ii nintinka kintajai metek kakamtikramji. 17 Tura ju nungkanam wait wajamuka wári nangkankatin asa nuka mianchawaitai. Tura yamaikia nukap wait wajayatrik ukunam paaniunam pujusar, nuna nangkamasrik nukap warastinuitji. 18 Tura asar ju nungkanam wait wajaji nuka yamaikia nintimtsuji. Antsu ii waintsuji nuka nekasar nintimji. Ju nungkanam wait wajamuka wári nangkankatnuitai. Antsu tuke pujustinka pengké nangkankashtinuitai.

4:6 (Gén. 1.3)

4:13 (Sal. 116.10)