^
2 Tesalónicanam
Chicham akupkamuri
Cristo taamtai Yus tunaarintin ainaunka wait wajaktiniun susartinuitai
Juun Tunau wantinkatnuri
Yus atumin uwemrataram tusa eatmakmiarume
Iin pachikratsaram Yus seataram
Cristonu ainau takatrin pachis chicharkamuri
Yus yainmakarti timiauri