Nehemías
1
Nehemías Jerusalénnum waketkimuri
(Neh 1.1—2.6, 17-20; 4.9, 17; 7.1)
Apu Artajerjesnum chikich Israel aints Nehemías naartin pujuyayi. Nu aintska apu umutirin suyayi. Tura Jerusalénnum wenukan iwiartsuk pujuinawai tamaun antuk, Nehemías nukap wake mesekmiayi. Tura apuri ni takatrinia jiinkitniun tura ni nungkarin waketkitniun tsangkatrukat tusa Yusen seamiayi. Nunia apurin weri:
—Apuru, wisha Jerusalénnum wena wenukan iwiaratasan wakerajai. Nu tsangkatrukta, —timiayi. Tu iniam apu: Ayu tusa tsangkamkamiayi. Tura wenuk mash iwiarata tusa Nehemíasan akupkamiayi.
Turamtai Nehemías Jerusalénnum jea, wenuk iwiarami tusa, ni aintsri ainaunka mash irur nangkamamiayi. Tura takakminak pujuinai, kampatam aints judíochu ainau itit awajsartas tariarmiayi. Tura wenuk wenurmaurin jiirsar wishikrarmiayi. Tura wishikinak:
—¿Waruka aitkarme? —tiarmiayi. Tu tinamaitiat aints ainau Yusen sear, ni takatrinka inaitsuk, antsu iin pasé awajtamsarai tusar, kichik uwejejai takakminak, chikich uwejejai nangkin takusarmiayi. Tu takakminak yakta wenukrin iwiararmiayi.