Pablo Titon Papin Akuptukmauri
1
Chicham aatramuri
Wiitjai Pabloitjai. Yuse inatirinjai. Jesucristo wína chichartak: Wína chichamur etserkata tusa akuptukmiayi. Yus eakmau ainau nekasampita tiarat tusa, tura nekas chicham aa nunaka nekaawarat tusa, Yuska winaka akuptukmiayi. Yusnau ainau pujut nangkankashtinun jukiarat tusa, Yuska pengké waitrichu asa, yaanchuik aintsnaka najantsuk nunaka timiayi. Tura yamai ni chichame nekaatin kinta jeau asamtai, Yuska iin Uwemtikramratin aa nu: Ju chicham etserkata tusa akuptuk, ni chichamen iinka nekamtikramamiaji. Uchirua Titoa amin aatkun pujajme. Wi taja nuka amesha nunismek nekasampita tau asakmin, wi yajutmarchayatnak: Ameka wína uchiruitme tajame. Yus ii Apaachiri, tura Jesucristo iin Uwemtikramratin aa nu amincha yainmakti. Tura pengker nintimsar angkan pujustinasha suramsati tusan aminka aatjame. (2.Cor. 8.23; Gál. 2.3)
Tito takatri pachis etserkamuri
Wikia Yuse umirin ainau itiur pengkersha pujusarting tusan, ame nu chichamsha tenapkesam etserkata tusan, aminka Cretanam ukukmiajme, tura Cristonu ainau wainin chikich chikich yaktanmasha inaikiata tusan ukukmiajme. Tura Cristonu ainau wainunka pachisar chikich ainau: Pengke aintsuitai tiartinuitai. Tura kichik nuwentin artinuitai. Ni uchirisha Cristonu asar tunaanaka takachu, chichamnasha pengker umiu artinuitai. Cristonu ainau wainin ainauka Yuse aintsrin wainkarti tusar inaikiamu ainawai. Tura asar ni wakeramurin najantsuk, tura katsuram nintimtsuk, wári kajechu nunia nampechu nunia maanichu artinuitai. Tura kuikiancha itiur nukapsha achiktajak tuuka nintimtsuk pujusartinuitai. Tura aints irastas winamtaisha, pengker nintimtusar: Juni wayaata tiartinuitai. Tura pengker aa nunaka mash wakerin artinuitai. Tura pengke nintintin asar, Yusnaka pengker awajsartinuitai, tura ni wakeramurinka nepetkartinuitai. Tura nekas chichaman nuimiarmaurinka kajinmatsuk nuiniarartinuitai. Tura chikich ainaun nekas chichaman nuininau asar, pengker nintimtikrartinuitai. Tura Yuse chichamenka nekaschawaitai tinauncha nekasampita tiarat tusar nuiniarartinuitai. (1.Tim. 3.2-7)
10 Yuse chichamen umirchauka judío aints ainamunmasha untsuri irunui. Nuka nangkamiar chichau asar aints ainaun anangkinawai. 11 Nu aints ainau chikicha jeen wayaawar, kuikian nukap achikiartas wakerinak, nu jeanam pujuinaun chichaman nekaschaun nuikiartinawai. Tura asaramtai nuka itatkataram tusam chicharkata.
12 Nunia aints ni weari ainaun pachis chichaak: “Cretanmaya ainau mash wait chichamtin irunui. Tura yukartinua nunisarang ainawai. Takakmichu ainayat tuke yuj pujuinawai,” timiayi. 13-14 Nu tamauka nekasaintai. Tura asamtai Cretanmaya ainau chicharkata: Judío ainau aujmatinamunka pachischarti. Tura nekas chichaman nakitin ainia nuna chichamenka antukcharti, antsu tuke Criston nekasampita tiarti tusam chicharkarta.
15 Pengke nintintin ainauka Yus ni nintin japiramu asar, mash aa nuna pachisar pengker nintiminawai. Antsu Yusen nekasampita tichau ainauka pasé nintintin asar, ni nintimaurisha tuke paseetai. Tura Yusen umirchau asar, pengker aa nunaka nintiminatsui. 16 Nuka nangkamiar Yusnawaitjai tinayat, pengker aa nunaka turuwartatkamawar tujintinawai. Tura tunaarintin asar, Yusnaka nakitin ainawai. Tura asar tsuutmai ainawai.

1:4 (2.Cor. 8.23; Gál. 2.3)

1:9 (1.Tim. 3.2-7)