3
Cristonu ainau umirmaurin pachis timiauri
Uchiru, Cristonu ainau apu chichamen umikiarti tusam nintimtikrarta: Nu umirkurmeka nekasrum pengker pujustinuitrume. Nu turakrum pengker aa nuka mash takakmastinuitrume tita. Tura chikich ainaun pachisar pasé chichatsuk asarti tusam chicharkarta. Tura tsanumnaitsuk, tura kajernaitsuk, antsu mash aints ainaujai pengker nintimtunisar pujusarti tusam nintimtikrarta.
Iisha yaanchuikia nintinchau ayaji. Turasha Yus umirchau ayaji. Tura iwianchi inatiri asar, ii wakeramuring nuke nintimsar pujuyaji. Tura pasé takau ayaji. Tura chikich ainaujaisha suwirpiaku jiinisar pujuyaji. Tura asar tsuutnain ayaji. Tura chikich ainaujai pe kajernain ayaji. Antsu Yus iin Uwemtikramratnuka mash aints ainautincha wait anentramak anenmau asa, ni anengkratairin nekamtikramamiaji. Ii pengker turamuka atsau wainiat, Yuska iin wait anentramak uwemtikramramiaji. Yuse Wakani ii nintin pujurtamu asa, entsanam nijarmawa nunisrik yamaram akiinawaitji. Tura asar pujut yamaram jukimiaji. (Efes. 5.26)
Jesucristo iin uwemtikramrau asamtai, Yuska ni Wakanin tuke iijai pujustinun iincha suritramtsuk akupturmakmiaji. Tura iincha pengker awajtamak: Atumka Wijai pujustaram tusa, atumi tunaaringkia mash sakaruitai turammiaji. Tura tuke pujustiniun suramsatnua nuke iikia nakaji.
Wi taja nuka nekasaintai. Tura asamtai Yusnau ainau pengker aa nuna takasarti tusam, tuke kajinmatsuk ju chichamka etserkata tusan wakerajai. Tura ju chichamka pengker asamtai, aints ainau mash juna wakerukartinuitai. Antsu aints ainau nangkamiar nintimtsuk chichainamunmaka pachinkaip. Tura yaanchuik juuntan pachisar nangkamiar aujmatinamtaisha nunisha pachinkaip. Tura jiyaniamunmasha pachinkaip. Tura Moisésa aarmaurin pachisar nangkamiar chichainamtaisha nunisha pachinkaip. Aints nangkamiar chichaina nuka pengker pujustinaka yaingkratinatsui.
10 Aints Cristonu ainau kanakar pujusarti tusar nintimtikinamtaikia nu aintska chicharkata. Tura antinachmataisha ataksha chicharkata. Antsu pengké tujinkam, nu aintska iruntramunmaya jiikim akupkata. 11 Nu aintska nekas chichamnaka inaisaru asar tuke pasé pujuinawai. Tura ningkikia: Tunaawitjai tumamtsuk pujuinau wainiat, nu aints ainauka ningki wiasmamkartin ainawai tusam paan nekaamnawaitme.
Aints ainaun pachis chicham akuptukmauri
12 Wisha Artemasan akuptuktasan nintimjai. Niin akupachkunka Tíquicon akuptuktatjame. Ni jeamtai, amesha wári wína ingkunkatasam Nicópolis yaktanam winita. Yumanch winamtaikia, nuni pujuschatjash tu nintimjai. (Efes. 6.21-22; Col. 4.7-8) 13 Papin nekau Zenas naartin Yuse chichame etserin Apolosjai tsanias jeamtai, nu jimiar aints yaingta. Tura yuumatsuk wekaasarti tusam yuumamurisha susarta. (Hech. 18.24; 1.Cor. 16.12) 14 Cristonu ainau nangkamiar pujusarai, tura chikich ainauncha pengker awajsarti, tura yuuminaun yaingtinasha nuimiararti tusan wakerajai.
Yus yainmakarti timiauri
15 Wina irutkamur mash amin pengker pujusta tusar chichaman akupturminawai. Cristonu ainau iin anenminak pujuina nu pengker pujustaram tita. Atumnasha mash Yus yainmakarti. Maaketai.

3:5 (Efes. 5.26)

3:12 (Efes. 6.21-22; Col. 4.7-8)

3:13 (Hech. 18.24; 1.Cor. 16.12)