12
Sos kʼↄ́w ↄny es gbre ij owi fɛŋ ɛm
Agŋ amua na fɛŋ eke mʼam dad ɛl e low a am ɛlu ɛl ecʼↄmn e daŋku ij ↄkm yɛgm ɛy. Ow anŋ ɛsɛ dedeku ligbɛl nyam eke ow iwr ɛlul ɛy ɛm cɛ af. Ow sosiɛm a, ɛy yɛji sʼígŋ low fɛŋ eke am ɛdŋn ɛy eci anym imn a sʼɛlu es, sʼígŋ sikpl a eke wiwrm ɛy ab a sʼↄwl. Sʼúrur es ɛrm susu ɛm es uru a ekʼanŋ ɛy anym a. Sɛgŋ fɛŋ si lɛ́ɛr Jesu. In anake li bʼↄŋ ɛgŋ ↄny ↄmn a, ɛtŋ li bʼↄŋ ↄmn a iy nɛny igŋ nuŋ. Lʼɛgŋ olikŋ af e luw a lʼeb lʼuw ɛtŋ li lɛrm ɛ́s a ekʼanŋ luw nɛnɛ ɛm a, aŋke nʼam lɛr sos ɛm iŋn a eke wɛl bɛbm ɛwʼr es a; ɛtŋ sica li sig es Nyam e lidr abu af yogŋ.
Ɛɛ, tùtar Jesu ecʼelel a eke ɛgŋ sikpl ɛsɛl e sifn a ekʼↄny in e lís a e low eb a. Ow bʼow ↄŋ abŋ ɛm a sos kʼow ↄwm ↄny es ɛtŋ sos kʼow aam ↄny. Tasi ɛm a, ↄny lele sikpl ab eci itarir ab ɛm, kʼiimn toŋ kʼokmn luw ɛm! Kↄ ów ↄm e sodad a eke Nyam dad ↄny ɛsɛ in ecʼey af a, es jijal ee? Kin odad a:
Ɛm Jim, eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼɛnymʼŋ abr,
kʼòc ow e low a kʼɛ̀w ow ↄnyn!
Sos kʼↄ́wʼŋ es eke li bʼɛnymʼŋ abr!
Tasi ɛm a, Ɛs Kↄtↄkↄ, ɛgŋ eke li bʼerur a li bʼɛnym abr,
ɛtŋ li bʼɛnym agŋ a fɛŋ eke li bʼoc ɛsɛ in ecʼey af a abr. Nyandrɛ 3.11-12, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.
Eke am ijr gbre, ke ↄny e low yɛgm eci, aŋke Nyam bʼot ↄny ɛsɛ in ecʼey af. Bogŋ ecʼiy anake ɛs ɛ́nyam abr ab ee? Eke Nyam ɛ́nyam ↄny abr ɛsɛ in ecʼey a pupukpaŋ af, ke ow anŋ ɛsɛ owʼn elm ↄny Ɛs ɛtŋ ↄny elmn ow ecʼey lokm af. Wus af aŋa sʼↄny ɛy ɛsɛl, -li bʼɛnym ɛy abr ɛtŋ ɛbɛn yɛji si bʼɛlum ɛl. Sica ayaf si kʼↄtum sʼɛluam Nyam ɛy Ɛs ekʼanŋ afr a nana, ɛy Ɛs ekʼanŋ afr:Grɛk ɛm ecʼelel eke wɛl bʼiri a el: abŋ eci ɛl ɛs. bake sʼↄ́tu sʼɛŋn sel ee? 10 Nawrɛ, ɛy ɛsɛl a eci abr ɛnym a el sɛgŋ tɛl eci ɛl ecʼelel eke -li bʼɛkan ów ab ɛm. Kↄ Nyam ecʼa, ɛy e low nimamn eci li bʼɛnym ɛy abr, nʼↄ́ŋ ɛy sʼel lala sʼanŋ ɛsɛ in af. 11 Eke wɛl bʼↄb nuŋ am ɛnym ɛy abr a, ow íŋnm ɛy sos ɛm, sos nana ow bʼↄwr ɛy es. Gbɛkↄ ow bʼim lɛgŋ anym ɛm a, agŋ a eke wɛl ɛnym abr ɛbɛn a, bʼanŋ ɛrm es ɛy ɛm ɛtŋ bʼir ɛb nyim nyim.
12 Ow sosiɛm a, sabu kʼám ↄny, ɛtŋ ↄny ecʼakr a yɛji kʼúfŋ ↄny; kↄ àtar sos es nana, ke íman anym eci cɛ. 13 Ɛtŋ ɛmɛny, kòkr ejagb a eke bʼow ebar a inym nyim nyim, yecʼɛtŋ ke lakr ↄbr fɛŋ kʼúŋm, kↄ ke nana lʼɛ́wl nʼinym.
Èel cɛcɛ
14 Ɔ̀ↄl agŋ fɛŋ ab ecʼɛrm es ɛy ɛm ecʼɛb ir es, ke íir ɛb nyim nyim eke bʼakpl Nyam sos ɛm. Ɛgŋ fɛŋ eke kʼow kokm ɛbɛn a kʼow ɛknm Ɛs Kↄtↄkↄ. 15 Ɛ̀wr ɛrm ke ɛgŋ kaka kʼígŋm bibm eke Nyam bʼↄŋʼn a. Ɔny ɛm a, ɛgŋ kaka kʼɛ́w low es lokm kʼɛli ɛsɛ likŋ lolo af ki ŋuŋn agŋ nↄnↄ in e lol ab ab. 16 Ke ɛbirir marɛm marɛm owi kʼánm ↄny ecʼaraŋn! Kʼìfan Nyam ecʼów a ɛsɛ elel eke Esayu kok ab af. In eke ob ij lↄfu nyam sosiɛm, lʼↄl in e sigbɛl a lʼij a! Nuŋ Ɔb 25.29-34. 17 Ɔ̀kan eke ow bʼibn a, lʼerur eke li kʼɛŋn ɛs ecʼↄwrↄ a, kↄ ow itr ↄwlʼl. Li kok sↄrŋ, lʼikŋ ↄŋn eke ɛs kʼitŋn ɛbr, kↄ lʼↄtum nʼↄↄm ow ow itŋnm ɛbr.
18 Ɔny, lɛgŋ na ɛm a, owr titmn Nyam, gbɛkↄ ow anm ɛsɛ ↄny lagŋɛl e low any af a eke ɛkn lɛgŋ sig ɛm ab af. Eke -li titmn Sinayi lafɛny a, yogŋ -lʼɛkn al ligbɛl a, ncebn ibr a, nyamgbrany a, 19 -lʼiri krↄkr nyam ikŋ ɛtŋ lebl nyam yɛji ikŋ. Eke Israɛl eyŋ iri lebl na a, -ni ŋↄŋn Nyam eke ow kí dadm ɛl odad ow obi ij. 20 Nawrɛ, Nyam ɛdŋn eke wɛl kʼítŋnm lafɛny a abu,
ɛtŋ eke ɛgŋ nyam itŋn abu a, ke wɛl ↄ́rʼr mebn ɛm ibiʼr,
eke ow el ndey kprↄↄ itŋn abu yɛji, wɛl kókʼr low nyam coco a.
21 Low a ↄny erŋn toŋ Mois in obi yɛji dad ninɛ: «erŋn ↄnyʼm toŋ sos am ufŋʼm.» Ɔkm Ok 19.12-13; Ol Ɔkn 9.19.
22 Gbɛkↄ ↄny ecʼa ow elm ɛbɛn, ↄny imn titmn Siↄn e lafɛny a, Siↄn:Jerusalɛm e nin ɛjeci nyam ana. Nyam ekʼanŋ owr ecʼɛb a, Jerusalɛm a ekʼel afr eci ke yogŋ afr ɛrm ɛsɛl bubutɛ aam kok es gbɛgbl a. 23 Ɔny, imn titmn Nyam ecʼey krɛkrɛ a eke as luku, Ɔkm Ok 4.22 ɛm a, yogŋ ey krɛkrɛ a el Israɛl nimum a. Gbɛkↄ aŋa Ebre e lɛl na ɛm, ow el Krist eci jam us ɛsɛl a fɛŋ, egŋ lele ↄyↄw ab eke ir ɛb Nyam ab a. ke el agŋ a eke wɛl nↄn ɛl ecʼen afr a. Owr Nyam eke bi jɛj wus nimum e low ok a ecʼany af. Imn titmn agŋ nyim nyim a ekʼiy nɛny igŋ nuŋ a. 24 Ɔny, imn titmn Jesu eke ok in e mebl ab es ɛy e sayl ecʼa. Nyam ɛcr in ɛm ↄŋ ɛy sinm owr nyam, ɛtŋ Jesu e mebl a ↄny mbas nↄnↄ akm Abɛl ecʼa. Abɛl:el Adam lel Ɛv ab ecʼiy. Lisijim likpekp Kayɛn ibiʼr. Nuŋ Ɔb 4.8.
25 Sica ɛ̀wr ɛrm, ke írir Nyam eke am dad odad a e low! Eke wus af aŋa Mois ɛwar Israɛl eyŋ, ke -lʼɛgŋm -lʼirim a, -nʼɛŋn ow e gbre ekʼanŋ ɛm a. Ɛy ecʼa, afr ɛtŋ Nyam anŋ am dad ɛy odad. Eke sʼam dad sʼɛsɛ ɛy e low anm ɛm, sʼúw any tasi eke li bʼow li kok ɛy ow e low! 26 Lɛgŋ sig ɛm a, Nyam e lebl a ↄŋ wus ufŋ. Yɛfɛnyna ɛm ecʼa, kin yecʼeke nʼam dad lʼɛw es eke li bʼow li kok: Ɛmɛny lɛgŋ ɛjeci, mi bʼow mʼↄŋ wus ufŋ, ɛtŋ ow kʼow elm wus cɛ, kↄ afr yɛji. Aje 2.6, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc. 27 Odad na eke el: ɛmɛny lɛgŋ ɛjecʼa, kin ow e nyandrɛ: mob a eke wɛl kok ke ↄtu eke kʼuŋ a, bʼow irm. Ɛtŋ ow bʼow ↄŋ ɛl a cɛ eke kʼↄtum uŋm a abusu anŋ sɛgŋ fɛŋ.
28 Sica ɛy, sʼam ɛŋn gbreŋgbi usu a eke kʼↄtum ufŋm a. Ow sosiɛm sʼↄ́ŋ Nyam bia, ke si kók in owi sɛwl a eke li bʼerur ab ɛm, es is ɛm lele ɛlum ɛm ab. 29 Tasi ɛm a, ɛy e Nyam a el al eke bi ŋuŋn ob. Ɛ̀kn Ol Ɔkn 4.24.

12:6 Nyandrɛ 3.11-12, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.

12:9 ɛy Ɛs ekʼanŋ afr:Grɛk ɛm ecʼelel eke wɛl bʼiri a el: abŋ eci ɛl ɛs.

12:16 Nuŋ Ɔb 25.29-34.

12:21 Ɔkm Ok 19.12-13; Ol Ɔkn 9.19.

12:22 Siↄn:Jerusalɛm e nin ɛjeci nyam ana.

12:23 Ɔkm Ok 4.22 ɛm a, yogŋ ey krɛkrɛ a el Israɛl nimum a. Gbɛkↄ aŋa Ebre e lɛl na ɛm, ow el Krist eci jam us ɛsɛl a fɛŋ, egŋ lele ↄyↄw ab eke ir ɛb Nyam ab a.

12:24 Abɛl:el Adam lel Ɛv ab ecʼiy. Lisijim likpekp Kayɛn ibiʼr. Nuŋ Ɔb 4.8.

12:26 Aje 2.6, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.

12:29 Ɛ̀kn Ol Ɔkn 4.24.