Dzems
Papiaran Kakaran
1
Nan Isa Fagan Gin
Dzi Dzems, Anutu da Nifutsarif Yisu Kristus mamaꞌ guman. Dzi kakar nan ani ibiaꞌ da agam garam muarutsan Israil mingꞌa wasaꞌ i utup 12 ugu, dzarangan da mpada wasaꞌ i garam intap faingꞌ. Nan nufan narut agam santan.
Muntida Babampafan i Nam Intsaꞌan
Raingꞌ ruas, nam intsaꞌan mara maran ampi bingan bida waꞌa da agam, da nugum watsiaꞌ, da wasruꞌ gin i nam intsaꞌan waꞌan da agam i intsaꞌa agam nanggam muarutsan da bungꞌ arim rini urun da agam i muntida babampaf. Nam muntida babampafan i nam muarutsan namingꞌ asu tsiraꞌ da natip agam nasu garam nanga nam ratar da anungꞌ sauda ruam i uwayant bini mingꞌa Anutu gin u. Da bida agam manga sauda runggan i uwayant mararuru da nagut i Anutu gin, da Arangan bungꞌ arim rutin. I Arangan anungꞌ ifiꞌ i nan da irim barun da garam mangan u. Imaꞌ! Irim nam ampi bingan da garam sib angu. Agam nida guta gin da wamuaruts nidzun, da anungꞌ uda uwayant ampi bingan u. Uwayant ampi bingan bida nigi isangꞌ uruts manis isan da suda iyamiyam maisan ugu. Garam uwayantan bida nigi da anungꞌ rima maran i Nifutsarif rima sib i nam faingꞌ guta gin u. Imaꞌ! Arangan isu garam uwayant ampi bingan da anungꞌ yatsungꞌ sanampun bitsintaꞌ angu i nam santan arangan nangan u.
Raingꞌ mangan bida sauda runggan nidzun, da nugun natsiaꞌ i arangan iyu bingan tsiraꞌ imingꞌ Anutu maranggan. 10 Da garam nam bunump, nugun natsiaꞌ i Anutu irasu arangan, i wain, nanggan mampan bungꞌ awaꞌ abi gai maraburuab. 11 I gubuꞌ tsiraꞌ inang da iyab da igauf gai maraburuab igi, da imayangꞌ gin, da iririruaꞌ da rini gira gan intsup sib. Sanampun bida nigi bungꞌ awaꞌ da garam nam bunump tsiraꞌ da gubuꞌ fada badan i gan guman nam bunump intap ani gan. Arangan nanggan mampan bungꞌ awaꞌ sung angu nabinigi.
12 Garam muntida babampafan i nam intsaꞌan santan ugu nugun natsiaꞌ. I gubuꞌ nam intsaꞌan igi kupisa i nanggan muarutsan wasi, da Anutu bungꞌ arim nam mpada maran taꞌan rutin nabi nam mungaꞌ aru Arangan ragada mungꞌ ugu i riman da rib maran arida i Arangan.
13 Bida nam maisan raꞌa i mangan i nanga asub, da arangan anungꞌ nida bida ani, “Anutu yintsaꞌ dzi.” Imaꞌ! I nam maisan anungꞌ isangꞌ i intsaꞌa Anutu, da Anutu anungꞌ yintsaꞌ rib fain da yuntapin i nanga asub u. 14 Da bida gubuꞌ nam maisan raꞌa i mangan i nanga asub, da wainggan iruꞌ i arangan wangunggan akatsan angu yuntap i arangan i nanga asub. 15 Da nam akatsan mingꞌa garam gar wangun wasaꞌ isangꞌ ibi sagat wangundan, da nam akatsan igi yapingꞌ narunggan nam maisan. Da gubuꞌ nam maisan yingꞌa suda tsiraꞌ da yapingꞌ narunggan nam mampan.
16 O, dzi raingꞌ ruasi, anungꞌ ringanta i nan umpur i nam maisan wainggan ugu da iyuꞌa runggam u. 17 I nam ngarubini da rururungan santan iruꞌ ba imingꞌ Ramangꞌ Anutu gin, Garam tanginda gubuꞌ da ukam da ngantam mingꞌa wagungꞌ. Arangan wabi marayaung yungyungan angu u. Imaꞌ! Arangan impa ratar inting angu. 18 Atsungꞌa Arangan maranggan furan angu da inang agi isu i narun rusan faꞌ iyab i nan nidzun aru Sisingꞌ Bini gan nidan ugu; ibinigi da agi su miamun i nam santan Arangan tangindan, ibi nam nidzun miamun waꞌa mingꞌa gum wafaꞌ.
Ringantagin da Nangan
19 O, dzi raingꞌ ruasi, waringantin: Agam santan maram wari i rima ringam i nan, da anungꞌ nidan nan sung angu u da anungꞌ uda wangum yaba sung angu u, 20 i wain, garam gar nugu tsakia gan anungꞌ isangꞌ i atsungꞌa Anutu sanaban rururungan. 21 Nabinigi, da watangin uwayant bubumpuadan santan da nanggam maisan ampi bingan rai. Wasu ringa mafrip i atsungꞌa i Anutu nan gan ntanga ruꞌa agam wangunggam ugu da isangꞌ i rima agam ganunggam sib.
22 Agam ringanta i nan igi sib da watsungꞌ gin. Da bida agam mamida i atsungꞌa gin, da agam yiyuꞌ runggam. Wanang nan igi nasu nidzun. 23 Garam ringanta i nan igi utaꞌ angu da mamida i atsungꞌa gin, da isangꞌ garam tsanganda maran i pinum. 24 Da gubuꞌ tsanganda runggan sib da fadan, da sung angu maran isamu maraganunggan iwaꞌ ibi anungꞌ. 25 Anutu nan gan faidagin rururungan ipiraꞌ agi rai sinungꞌ nam maisan nampanggan ugu. Da bida garam rungꞌ raraba nan faidagin igi, da atsungꞌa gin, da nanga suda nidzun, da maran mamida i samudan, da Anutu bungꞌ afinti arangan i nam santan arangan nangan.
26 Bida garam manga nida runggan bida ani, “Dzi garam pumuꞌa Anutu i sanampun rururungan,” da bitsintaꞌ mamida i mpada tayangꞌ nifunggan, da arangan yiyuꞌ wangunggan, da nanggan pumuꞌa Anutu isu nam utaꞌ santan angu. 27 Sanab pumuꞌa Anutu rururungan da waꞌa ngarubini i Ramangꞌ Anutu nanggan maran arida gin da ibiani: Warim mamaꞌ marabirimpup da sagat yaruf sauda runggan ugu sib, da watip runggam i nam bubumpuadan intap anungꞌ yantsanga agam u.