Profet
Yona
Nan Gan
1
Yona Irunt Sinungꞌ Yawe Guman Nida Rutin
Yawe irim nan da Amitai narunggan Yona ibiani, “Wauriꞌ wafa gamp tsiraꞌ Niniwe* gamp tsiraꞌ Niniwe — Niniwe igi da rib Asiria gampan tsiraꞌ, da rib Asiria igi isu rib Israil garam ipiapan. da wani nan babampafan da garam gamp igi, i Dzi tsanga ribarangan nanggan maisan ampi bingan nangan, da Dzi bungꞌ araru.”
Da bitsintaꞌ Yona yuriꞌ da ifa sanab rugan fada gamp Tarsis i runta sinungꞌ Yawe. Ibinigi da arangan iruꞌ gamp Dzopa mingꞌa uruts ringampa da iwaꞌ da madzung mangan nida fada Tarsis. Da irim moni gin da iyabin i runta sinungꞌ Yawe.
Da bitsintaꞌ Yawe itangin fifing tsiraꞌ iwaꞌ uruts wasaꞌ, da mpui isu iyamiyam da inang i branga madzung. Garam runta i madzung irat da inuꞌ gan anutu umpuran ruga rugan i rima sib. Da ribarangan itatapu nam bunump ararai iruꞌ uruts i nanga madzung puapapan.
Da bitsintaꞌ Yona iruꞌ madzung igi wasaꞌ gan da igingꞌ marampruꞌ mungꞌ raiyi. Garam gudzun madzung gan ifawaꞌ da Yona da ini rutin ibiani, “Amaꞌ! U bugingꞌ ibinigi? Wauriꞌ da waugin da anutu gam! Mani arangan maran bungꞌ agaib agi da narim agi sib i agi anungꞌ mampan u.”
Da garam runta i madzung igi ini da ruan, “Agi antungꞌa rarub i kupisa wasi garam idzuwaarigi su wain i barabin tsiraꞌ waꞌan da agi ani.” Da ribarangan yantungꞌ rarub, da rarub ikupis Yona binganggan wasi. Mt 27:35; Mk 15:24; Lk 1:8-9; 23:34; Ywn 19:24; Ap 1:26 Da ribarangan igut i Yona ini binaꞌ, “Wani da agai! Mabi u su wain i barabin waꞌan da agi ani? Da agu nang gumam idzuwai? Da u ba imingꞌ anungꞌ? Da u garam utup idzuwai?”
Da Yona ini da ribarangan ibiani, “Dzi garam utup Hibru, da dzi pumuꞌ Yawe, Anutu mpada gunungun tanginda intap da uruts. 10 Da dzi runt sinungꞌ Arangan.”
Gubuꞌ ribarangan ringanta gin da irat nam tsiraꞌ bingan angu da ini da Yona, “U nang asub tsiraꞌ bingan angu!” 11 Da fifing da uruts iyamiyaman igi iyingꞌ ifa i suda tsiraꞌ bingan. Ibinigi da ribarangan igut i Yona, “Aga nanga bida anungꞌ i agu da uruts ani ntungan?”
12 Da Yona ini binaꞌ, “Waraꞌ i dzi da watapu dzi naruꞌ uruts, da uruts bungꞌ antung. Dzi sruꞌ gin i dzi asubangꞌ igi da fifing tsiraꞌ bingan ani iwaꞌ da agam.”
13 Da bitsintaꞌ ribarangan yintsaꞌ rini urun gan i tsariꞌa madzung igi fada ringampa da inang itsiri, i fifing da uruts irunt tsiraꞌ bingan iyus miamun ugu da ingaungꞌ i gan fadan. 14 Ibinigi da ribarangan iyugin da Yawe ini binaꞌ, “O Yawe! Aga gampun runggangꞌ da Agu. Bida garam ani asuban maꞌan, da anungꞌ rima nam mungaꞌ da agai i arangan nanggan mampan u. Da anungꞌ raruda agai bida U raruda garam yatsa garam biꞌ gan rai u, i wain, Agu, O Yawe, U rim barabin ani da agai, yatsungꞌ U rugam uwayantam.” 15 Ida garam runta i madzung iraꞌ i Yona da itapu iruꞌ uruts, da uruts iyamiyam tsiraꞌ intung. 16 Ribarangan itsanga Yawe nampang gan da irat tsiraꞌ bingan angu i Arangan, da itsara nam da itaga ruan i nanga nam fain da Yawe.
17 Da Yawe itangin yafas tsiraꞌ mangan iba da intap i Yona. Da Yona igingꞌ yafas wangun wasaꞌ isangꞌ gubuꞌ da idziang iruꞌ da bits.

*1:2: gamp tsiraꞌ Niniwe — Niniwe igi da rib Asiria gampan tsiraꞌ, da rib Asiria igi isu rib Israil garam ipiapan.

1:7: Mt 27:35; Mk 15:24; Lk 1:8-9; 23:34; Ywn 19:24; Ap 1:26