2
Tiyarafenu Ano Ma Furin Pintena Yisas Karaisi Má Ma Evaránen Tivían Mantein Baya Ino
* Kor 1:21; 2:13Yisas Karaisintá ma fefá ída mumunan ukheya mae Tiyarafenu oo átakharé ureya namu avúavá bariyáke fasen purin nanin banta an mi yakhare ono. * Kor 3:7; Tai 3:3Máan ma iyaona anon afokhampin ma namu aunani ánon banta kayo ano ma Ban Anoni oo yaiyeníi iya va ono. Tiyarafenu oo ma átakharé iyain nanin banta aúpin mai namu aunan manon dafíken doriyan mino. * Kor 3:6Máan tiyan mifo Yisas Karaisintá ma fefá ída mumunan ukhé tifé maé teti minó ano yeren mai avúavá bariyaré tiféuno. Tetí ankan dere ume avúavá pinté e afoká ukhá é tifékun Tiyarafenui aran naná ano ma minó ena anan nanin bantafin ma erikhá ein mano setimpin má deren erikharen mino.
* Rom 6:11-13Máan tinten mifo mai ma arunaná bíkakhein Tiyarafenu ano setin nan moékantá anunu uren tetí ankan ma véin oo átakharé eruna anoi furin nanin banta an dakhá é tifékun mi Yisas Karaisin ma avían mantein manon tetin auyen aunan timen mino. Mai Tiyarafenu anon bei sarisarifó tetin tiya uren evaránen tivíken mino. * Kor 2:12Tiyarafenu ma furin pintena Yisas Karaisin má orun tivían mantaren maen inarufá ma vain danasintará dafisin nono sen iyátintáken mino. Yisas Karaisin pintéi uaren Tiyarafenu ano setin tarisari ukhein taréa fi ínaimpa safi mai minó nanin banta anon mai ma minó daná esantakhein danasinta ma aní ukhein onanten mino.
Mai fara vara seyo, Yisasintá ma mumunan eona anarái Tiyarafenu ano vei sarisari fóké tiretin aya uren evaránen avíken mino. Mai sireti ma kama avúavá bariyaona vara máan ten naifo Tiyarafenu ano vei anunurái faran aya uren evaránen avíken mino. * 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9Tiretí ankan ma kama avúavá manteona vara Tiyarafenu ano aya uren evaránen avíken naifo mana ano ída vá be amo sino. 10  * Tai 2:14Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano Yisas Karaisin pinté uaren mi setin kama uren uvamádá bá tiféuno. Mai vará téti nan ma kama avúavá barano van ma fefá iniádan baré ein ná bará tifano.
Yisas Karaisin Má Ma Mana Vukhafaí In Baya Ino
11 Tiretí ankan ída Yutan kayo ompo ena anan bantafin mi afoká ukha ompo afovasá ono. Máan tukhein nan mi Yutan kayo ano siretin nan ída au kakhein kayo ino siren betí ma yan bukhafa máará kakhein nan mi au khákan iyan mifo aúpin ída funtáken mino. 12  * Rom 9:4; Kor 1:21Máan tukhen mifo maí damú tiretí ankan ída Yisasini ádé bare ompo ovare vá me ineno. Isareri nanin banta van ma Tiyarafenu ano vei vanasi e sen avíkeimpin tiretin má maifin ída váke Tiyarafenu ano ma vetin iyáantákeimpin ída siretin nina van mino. Mai fara va ino. Tiretí ankan ma ma varafin báke ompo Tiyarafenu ída afová eya inká beni kama yanasinta van ída ákona e ave ukhare ono. 13  * Kor 1:20Máan tukha ompo Yisasi ma siretin nan e furen ma vei nare vanaein manon tiretin e avían beni ádé kaen mino.
14  * 1Ko 12:13Mai fara vara seyo Yisas Karaisi anon tetí Yutan kayo vá inká tireti ena anan kéká bá ma ará kusen manafin ban avúavá timen mino. Mai ma erasampin ma ven ará namu uantan maran iyákun ma mai ano erasan aúbaná ma kákan on kakhá ein mi yo máden mai on evaránen antíkaren erasan maman manafiníen mino. 15  * Kor 2:14Yutan kayoi man bayafin kokhon bayan baré íkan mi Yisasini furin manon mai vaya kayo yo maman karúdaren Yutan kayo vá ena anan kéká bá e avían beyantá túpá uren mi maman mana auyen ananíen mino. Míkanan ma ará kusen manafin ban avúavá ameno van mi véi máan ten mino. 16  * Sek 9:10; Kor 1:20, 22Béi ma yaa unkamádantá purein manon míkanan anan maman manafiní uran mi vékanan Tiyarafenu vá aronaíen mino. Mai van mi míkan mano ída evaránen ben ará namu uantan maran inten mino. 17  * Ais 57:19Yisas Karaisi ano ma ma varafin eriven tireti ena anan kéká ma Tiyarafenui ádé ída váke nentá ma vaona vá inká tetí Yutan kayo ma Tiyarafenu ádé bá tiferuna vá ano ma kusen bani kama vayan tisimen mino. 18 Mai fara vara seyo, Yisasin pintéi uaré teti Yutan kayo vá tireti ena anan kéká bá ano kasaé Tiyarafenu avorá ódó tifantékun mai ma varé tiferuna Kantá Aunan manon mai aa aní inten mino.
Tiyarafenui Kantá Namuni Vaya Ino
19  * Efe 3:6Máan tukhayan tiretí ena anan kayo ano saréa ída soya nanin banta ma vaonaí ukha ompo siretin má deren Tiyarafenui vanasi vákeya veni kékasí ukha ono. 20  * 1Ko 3:11Máan tukhái setí ankan Yisasin amái vákun mi inká beni kama vaya ma varen orin banta kayo vá sakhanampa vanta kéká bá anon namádaní ukhan inká Yisas Karaisi anon beyantá mai namuni Bafaní ukhen mino. 21  * 1Ko 3:16Mai setí ankan ma mumunan iyá tiferuna anoi maman manafiní uvéi Bafani kantasí ukhein monó namun ma uvariyá tiféuno. 22  * 1Pi 2:5Máan tukhayan tireti ena anan kéká bá ano yere Yisasimpin o asótú uven nan mi siretin ma maman Tiyarafenui Kantá Aunan ma van namuní iya ono.

*2:1: Kor 1:21; 2:13

*2:2: Kor 3:7; Tai 3:3

*2:3: Kor 3:6

*2:4: Rom 6:11-13

*2:6: Kor 2:12

*2:9: 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9

*2:10: Tai 2:14

*2:12: Rom 9:4; Kor 1:21

*2:13: Kor 1:20

*2:14: 1Ko 12:13

*2:15: Kor 2:14

*2:16: Sek 9:10; Kor 1:20, 22

*2:17: Ais 57:19

*2:19: Efe 3:6

*2:20: 1Ko 3:11

*2:21: 1Ko 3:16

*2:22: 1Pi 2:5